ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิไลพร สิริมังครารัตน์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- วิไลพร สิริมังครารัตนื
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิไลภรณ์ ลือชารัศมี 45
2 มนพ ลือชารัศมี 35
3 ประทีป จันทร์คง 8
4 พรรณิภา ไพบูลย์นิมิตร 8
5 อังคณา ไชยคำวัง 4
6 สยาม จุลสัตย์ 4
7 พันธินีย์ เนตรศุภลักษณ์ 4
8 พิชชาภา สุขเหล็ก 4
9 ประสงค์ วงค์นาค 4
10 ไวทยา จำนงสุทธเสถียร 4
11 อำไพ สุดสม 4
12 จันทนา ทาวรรณ์ 4
13 พงค์ศิริ ปิตุรัตน์เจริญกุล 4
14 อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล 4
15 รังสิต ศิริรังษี 4
16 ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ 4
17 อ้อมรัก วงษ์ทิม 4
18 พชรา คำฟู 4
19 วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ 4
20 จันทร์จิรา มีสนิท 4
21 อนุรักษ์ ต่อชาติ 4
22 ประภา วัฒนะคีรี 4
23 เอกรัฐ บุญเชียง 4
24 วาสนา นัยโพธิ์ 2
25 เบญจมาศ ปัญญางาม 2
26 อรรถวิท ชังคมานนท์ 1
27 ไพบูลย์ วุฒิศิริศาสตร์ 1
28 สุชาวลี สุวรรณ 1
29 แสงรวี คุณาภิวัฒน์กุล 1
30 สมชาย ทยานยง 1
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 6
2 2551 9
3 2547 3
4 2522 1
5 543 58
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การพัฒนาระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน และงบประมาณ สำหรับศูนย์อนามัยที่ 10
2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการวิเคราะห์ต้นทุนหน่วยบริการ สถานีอนามัยตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
3 การพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของเขื่อนภูมิพล
5 การพัฒนาระบบการจัดตารางเรียนตารางสอนออนไลน์ สำหรับโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่
6 การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการร้านกระเบื้องหอชัย จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2551
7 การพัฒนาระบบจัดการงานสารบรรณออนไลน์
8 การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่
9 การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการร้านเทรเชอร์ประดับยนต์ จังหวัดน่าน
10 การพัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาและบุคลากรชาวต่างประเทศ ของศูนย์การศึกษานานาชาติ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11 การพัฒนาระบบประมวลผล การประเมินพฤติกรรมการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
12 การพัฒนาระบบบริการห้องสมุดโรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านดู่ [สหราษฎร์พัฒนาคาร] อำเภอเมือง เชียงราย
13 การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการข้อมูลบุคลากรพยาบาล จังหวัดน่าน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
14 การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลออนไลน์ และระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับเว็บไซต์ศูนย์ประสานงานนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อเตรียมความพร้อมองค์กรเข้าสู่มาตรฐาน CMM
ปี พ.ศ. 2547
16 การพัฒนาระบบการบริหารงานวัสดุโรงพยาบาลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
17 องค์ประกอบการติดต่อสื่อสารเพื่อรองรับระบบฐานข้อมูลการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์
18 การพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลังอะไหล่รถยนต์ ร้านยนต์ศิลป์ จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2522
19 การออกแบบระบบคลังข้อมูลของทบวงมหาวิทยาลัย