ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิโรจน์ ลิ่มตระการ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Wiroj Limtrakarn 10
2 เสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล 6
3 สุวัฒน์ จีรเธียรนาถ 6
4 ยศกร ประทุมวัลย์ 5
5 Yotsakorn Pratumwal 5
6 Suwat Jirathearanat 5
7 Sedthawatt Sucharitpwatskul 5
8 ปิยพงศ์ เปรมวรานนท์ 4
9 Piyapong Premvaranon 4
10 สุธี โอฬารฤทธินันท์ 4
11 รศ.ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ - 4
12 ธนสาร อินทรกำธรชัย 3
13 Thanasan Intarakumthornchai 3
14 Sutee Olarnrithinun 3
15 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 3
16 อุทัย วิชัย 3
17 Chaiwiwat Kayoontammarong 2
18 Prasit Wattanawongsakun 2
19 ชัยวิวัฒน์ เกยูรธำมรงค์ 2
20 ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์สกุล 2
21 สาวิตรี ทิวงศ์ 2
22 จิตติ์พร เครือเนตร 2
23 กาญจนา สุทธิกุล 1
24 นสาร อินทรกำธรชัย 1
25 พีรวัส นาคเอม 1
26 Thammarak Sooksomsong 1
27 ชวนชม อ่วมเนตร 1
28 Uthai Wichai 1
29 ธรรมรักษ์ สุขสมทรง 1
30 Sumittra Charojrochkul 1
31 จิตติพร เครือเนตร 1
32 Kittinan Annanon 1
33 ศุภฤกษ์ อัครวิทยาพันธุ์ 1
34 Suparerk Aukkaravittayapun 1
35 Chuanchom Aumnate 1
36 Anucha Wannagon 1
37 อนุชา วรรณก้อน 1
38 พงศ์พันธ์ จินดาอุดม 1
39 กิตตินันท์ อันนานนท์ 1
40 สุมิตรา จรสโรจน์กุล 1
41 Pongpan Chindaudom 1
42 Pramote Dechaumphai 1
43 Chudej Deeprasertkul 1
44 Foifon Srisawat 1
45 ฝอยฝน ศรีสวัสดิ์ 1
46 Chakrit Sirisingha 1
47 พงษ์ธร แซ่อุย 1
48 ชาคริต สิริสิงห 1
49 ชูเดช ดีประเสริฐกุล 1
50 Pongdhorn Sae-oui 1
51 ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ 1
52 วุฒิพงษ์ รังษีสันติวานนท์ 1
53 พิพล บุญจันต๊ะ 1
54 ศศิวิมล เศวตคชกุล 1
55 Sasiwimol Sawetkochakul 1
56 บรรพต ไม้งาม 1
57 Bunpot Mai-ngam 1
58 บรรจง เดชาพานิชกุล 1
59 กฤษดา ประภากร 1
60 Kritsada Prapakorn 1
61 Jittiporn Kruenate 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 1
3 2556 1
4 2554 5
5 2553 6
6 2552 5
7 2551 1
8 2550 2
9 2549 1
10 2548 3
11 2545 3
12 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 วิจัยและพัฒนาระบบโรงเรือน เพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมกล้วยไม้สกุลหวายเพื่อการตัดดอก
ปี พ.ศ. 2560
2 ออกแบบและพัฒนาต้นแบบเครื่องสกัดสารภายใต้สภาวะของไหลยิ่งยวด
ปี พ.ศ. 2556
3 ศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี CAE ในประเทศไทย ในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลทาง เกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร
ปี พ.ศ. 2554
4 An Adaptive Finite Element Method to Determine the K1 and K11 Stress Intensity Factors of Crack Plate with Different Einclusion /Eplate Ratio
5 An adaptive finite element method to determine the KI and KII stress intensity factors of crack plate with different Einclusion /Eplate ratio
6 The effect of blood flow past a stenotic carotid artery by using Computational Fluid Dynamics
7 การศึกษาทางชีวกลศาสตร์ของแรงในกล้ามเนื้อขาของมนุษย์ในท่าเดิน
8 การวิเคราะห์การไหลอัดตัวได้แบบไม่หนืดด้วยวิธีกาเลอร์คินแบบไม่ต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2553
9 Detemination of KI KII and Trajectory of Initial Crack by Adaptive Finite Element Method and Photoelastic Technique
10 KI Stress Intensity Factor of Cracks with a Hard Inclusion by Finite Element Method and Reflection Photoelasticity Technique
11 Transient Temperature Distribution on the Corneal Endothelium During Ophthalmic Phacoemulsification : a Numerical Simulation using the Nodeless Variable Element
12 การพัฒนาพลาสติกคอมโพสิทเพิ่มช่วงแสงสำหรับใช้เป็นพลาสติกคลุมแปลงเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร
13 วิโรจน์ ลิ่มตระการ...[และคนอื่นๆ]
14 การวิเคราะห์การไหลอัดตัวได้แบบไม่หนืดด้วยวิธีกาเลอร์คินแบบไม่ต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2552
15 การพัฒนาขีดความสามารถในการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนเบรกมือจากโลหะแผ่น
16 การพัฒนาออกแบบและผลิตชิ้นส่วนโลหะแผ่นสำหรับ Composite Automotive Parts
17 การประยุกต์ใช้ไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วย SolidWorks Simulation
18 การศึกษาการออกแบบและการผลิตถัง CNG
19 การพัฒนาวัสดุและระบบโรงเรือนคลุมบ่อกุ้งเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ(Bio-Secure)ของพ่อแม่พันธุ์กุ้ง
ปี พ.ศ. 2551
20 การวิเคราะห์ตำแหน่งบัมพ์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนรูปโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
ปี พ.ศ. 2550
21 การศึกษาพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของผลิตภัณฑ์ยางด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์
22 CAE Application in a Tractor Forward Lighting
ปี พ.ศ. 2549
23 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ระหว่างระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ และวิธีโฟโตอิลาสติกซิตี้สำหรับปัญหากลศาสตร์การสัมผัสใน 2 มิติ
ปี พ.ศ. 2548
24 การออกแบบและผลิตต้นแบบรถนำเที่ยวที่ใช้เชื้อเพลิงไบโอดีเซลสำหรับอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
25 การพัฒนาขีดความสามารถเทคโนโลยีการปั๊มขึ้นรูปโลหะแผ่น
26 การพัฒนาเครื่องเคลือบฟิล์มโลหะออกไซด์สะท้อนความร้อนด้วยวิธีสเปรย์ไพโรไลซิส สำหรับอุตสาหกรรมผลิตกระจกในประเทศ
ปี พ.ศ. 2545
27 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับปฏิสัมพันธ์ระหว่างการไหลความเร็วสูงและโครงสร้าง
28 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับปฏิสัมพันธ์ระหว่างการไหลความเร็วสูงและโครงสร้าง
29 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับปฏิสัมพันธ์ระหว่างการไหลความเร็วสูงและโครงสร้าง