ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 82
2 วลัยพร พัชรนฤมล 40
3 ภูษิต ประคองสาย 34
4 กัญจนา ติษยาธิคม 29
5 จิตปราณี วาศวิท 27
6 วิชช์ เกษมทรัพย์ 20
7 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 19
8 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 19
9 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 18
10 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 13
11 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 12
12 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 12
13 นวลอนันต์ ตันติเกตุ 12
14 วงเดือน จินดาวัฒนะ 12
15 สุวรรณา มูเก็ม 11
16 Walaiporn Patcharanarumol 11
17 จงกล เลิศเธียรดำรง 10
18 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 9
19 Siriwan Pitayarangsarit 8
20 สัญญา ศรีรัตนะ 7
21 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 6
22 สุกันยา คงสวัสดิ์ 6
23 Chulaporn Limwattananon 6
24 หทัยชนก สุมาลี 6
25 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 5
26 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 5
27 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5
28 ถนอม สุภาพร 5
29 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 5
30 Phusit Prakongsai 5
31 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4
32 งามจิตต์ จันทรสาธิต 4
33 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 4
34 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 4
35 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 4
36 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 4
37 อารยา ศรีไพโรจน์ 4
38 โดแนลสัน, เดล 4
39 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
40 ชลลดา สิทธิฑูรย์ 4
41 Donaldson, Dayl 4
42 อังคณา สมนัสทวีชัย 4
43 ไม่มีข้อมูล 4
44 นงลักษณ์ พะไกยะ 3
45 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 3
46 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 3
47 สมหญิง สายธนู 3
48 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 3
49 Hathaichanok Sumalee 3
50 รัชตะ ตั้งศิริพัฒน์ 3
51 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 3
52 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 3
53 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 3
54 ถาวร กมลทิพย์ 3
55 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
56 Angkana Sommanustweechai 3
57 อดิศวร์ หลายชูไทย 3
58 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 3
59 จเด็จ ธรรมธัชอารี 3
60 International Health Policy Program 3
61 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 2
62 เพ็ญจันทร์ ประดับมุข 2
63 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เจนีวา 2
64 ลิลลี่ ศิริพร 2
65 สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ 2
66 พรสิณี อมรวิเชษฐ์ 2
67 กัญจนา ดิษยาธิคม 2
68 พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ 2
69 ปิยะอร แดงพยนต์ 2
70 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 2
71 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 2
72 ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์ 2
73 อรณัชชา เซ็นโส 2
74 ศิริพร กัญชนะ 2
75 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 2
76 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
77 ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน 2
78 อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ 2
79 พรพิศ ศิลขวุธท์ 2
80 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
81 โรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2
82 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 2
83 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 2
84 สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 2
85 Thanom Supaporn 2
86 โรงพยาบาลลำปาง 2
87 รุ่งทิวา หมื่นปา 2
88 กฤษดา ว่องวิญญู 2
89 สุเมธ องค์วรรณดี 2
90 ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย 2
91 ปรัศนี ทิพยโสภติ 2
92 บวร งามศิริอุดม 2
93 ธีรธัช กันตามระ 2
94 สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 2
95 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
96 นราทิพย์ ชุติวงศ์ 2
97 กรมอนามัย 2
98 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2
99 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 2
100 วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์ 2
101 Parntep Ratanakorn 2
102 Sopon Iamsirithaworn 2
103 กฤษดา แสวงดี 2
104 Praphaphan Iamanan 2
105 ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ 2
106 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 2
107 Adit Laichoothai 2
108 Wantanee Kalpravidh 2
109 Weerasak putthasri 2
110 ดวงกมล วิมลกิจ 2
111 Swansea university 2
112 Somying Saithanu 2
113 สนธยา รุ่งกิจการวัฒนา 2
114 สุวารี เตียงพิทักษ์ 2
115 อุทัย ม่วงศรีเมืองดี 2
116 ประภาพรรณ คำคม 2
117 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 2
118 ปานเทพ รัตนากร 2
119 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
120 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
121 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
122 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
123 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
124 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
125 สุรัชดา ชนโสภณ 2
126 David Hughes 2
127 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
128 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
129 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
130 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
131 ครรชิต สุขนาค 2
132 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 2
133 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
134 สงครามชัย ลีทองดี 2
135 Yaowaluk Wanwong 2
136 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 1
137 นคร เปรมศรี 1
138 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลชลบุรี 1
139 เฉวตสรร นามวาท 1
140 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 1
141 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 1
142 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) 1
143 Artitaya Tiampriwan 1
144 Onsri Hinthamai 1
145 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลราชวิถี 1
146 อภิชาติ รอดสม 1
147 เอื้องฟ้า คงเอี่ยมตระกูล 1
148 สำนักวิชาการสาธารณสุข 1
149 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 1
150 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
151 นิตยา จันทร์เรืองมหาผล 1
152 School of Public Health, Faculty of Health Sciences, La trobe University, Australia 1
153 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
154 ลลิดา เขตต์กุฎี 1
155 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 1
156 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 1
157 Sunicha Chanvatik 1
158 พนิต มโนการ 1
159 สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ 1
160 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
161 ทวี ศิริวงศ์ 1
162 Pohnratchada Mattrasongkram 1
163 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
164 สุณิชา ชานวาทิก 1
165 พรรัชดา มาตราสงคราม 1
166 Chitpranee Vasvid 1
167 อภิชาติ ธัญญาหาร 1
168 ชลธิป พงศ์สกุล 1
169 สงวน ลือเกียรติบัณฑิต 1
170 อรศรี ฮินท่าไม้ 1
171 ทวี รัตนชูเอก 1
172 ชัยเวช ธนไพศาล 1
173 Chitpranee Wasawit 1
174 Chutima Akaleephan 1
175 ทวีสิน ตันประยูร 1
176 จิราวรรณ บุญเพิ่ม 1
177 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 1
178 International Health Policy Program Thailand 1
179 นงลักษณ์ โงวิวัฒน์ชัย 1
180 ธำรง ตรรกวาทการ 1
181 ฑิณกร โนรี 1
182 เจริญ ตรีศักดิ์ 1
183 Faculty of Nursing, Eastern Asia University 1
184 บัญญัติ สิทธิธัญกิจ 1
185 Yaowalak Jittakoat 1
186 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, ปทุมธานี 1
187 Lalida Khetkudee 1
188 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
189 Phusit Prakongsait 1
190 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์, กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
191 International Health Policy Program, Ministry of Public Health 1
192 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 1
193 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 1
194 นวรัตน์ โอปนพันธ์ 1
195 วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 1
196 กรมการประกันภัย 1
197 วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล 1
198 สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ 1
199 ชูฉัตร ประมูลผล 1
200 สุชาติ สรณสถาพร 1
201 สุรเดช วลีอิทธิกุล 1
202 โรงพยาบาลขอนแก่น 1
203 Pornpit Silkavute 1
204 Areewan Cheawchanwattana 1
205 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
206 อุบลรัตน์ สุคนธมาน 1
207 ปรัศนี ทิพโสถิตย์ 1
208 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
209 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 1
210 ฐิติมา สุนทรสัจ 1
211 พรรณี วโรภาษ 1
212 โสตถิธร มัลลิกะมาส 1
213 ประยูรศรี สายพิมพ์ 1
214 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
215 สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
216 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 1
217 อภิชาติ จันทนิสร์ 1
218 สถาบันพระบรมราชชนก 1
219 สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
220 Viroj Tangcharoensathien, et al. 1
221 ชูเสกข์ ศรไพศาล 1
222 วัฒนีย์ เย็นจิตร 1
223 ฉวีวรรณ เย็นจิตร 1
224 โรงพยาบาลสงฆ์ 1
225 วรวิทย์ เจริญเลิศ 1
226 Daravan Rongmuang 1
227 กุมารี พัชนี 1
228 Waraporn Suwanwela 1
229 Kanchana Disayathikom 1
230 Kumaree Pachanee 1
231 วราภรณ์ สุวรรณเวลา 1
232 Kanitsorn Sumriddetchkajorn 1
233 พรทิพย์ แซ่อึ้ง 1
234 Srijan Pupjain 1
235 Suthanan Kunlaka 1
236 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
237 จงดี ว่องพินัยรัตน์ 1
238 Onanong Waleekhachonloet 1
239 Jutatip Thungthong 1
240 Nuan-anan Tantigate 1
241 Kunakorn Aewsuwan 1
242 กิตยา มั่งเรือน 1
243 Anuwat Supachutikul 1
244 จุฑาทิพ ทั่งทอง 1
245 Jongdee Wangpinairat 1
246 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 1
247 อรุณี ภูมิพานิชย์ 1
248 Wiriya Phokhwang-Just 1
249 Rungnapa Chantra 1
250 โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ สำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ 1
251 Krisada Sawaengdee 1
252 Chipanee Wasawit 1
253 กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม 1
254 อติญาณ์ ศรเกษตริน 1
255 Supawanee Sumpaonon 1
256 Apichart Thunyahan 1
257 ศุภวาณี สำเภานนท์ 1
258 รุ่งนภา จันทรา 1
259 Wiroj Tangcharoesathien 1
260 ดาราวรรณ รองเมือง 1
261 สุทธานันท์ กัลกะ 1
262 Rungtiwa Hmuenpha 1
263 เบญจพร รัชตารมย์ 1
264 Lampang Hospital 1
265 ญาณวุฒิ รุ่งกิจการวัฒนา 1
266 ศรีจันทร์ พลับจั่น 1
267 Atitaya Thiemphaiwan 1
268 วิริยา โพธิ์ขวาง-ยุสท์ 1
269 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ. โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ 1
270 ชาญชัย เอื้อชัยกุล 1
271 เยาวเรศ อุปมายันต์ 1
272 สุมนต์ สกลไชย 1
273 รังสรรค์ ศรีภิรมย์ 1
274 Rangsan Sripirom 1
275 Thananan Rattanachodpanich 1
276 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
277 กรแก้ว จันทภาษา 1
278 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
279 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
280 ประสิทธิ บุญเกิด 1
281 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
282 ชาฮีดา วิริยาทร 1
283 Shaheda Viriyathorn 1
284 นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ 1
285 Nucharapon Liangruenrom 1
286 Wichukorn Suriyawongpaisan 1
287 วรณัน วิทยาพิภพสกุล 1
288 Chompoonut Topothai 1
289 ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย 1
290 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
291 Amonrat Manawatthanawong 1
292 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
293 Thananan Rattanachotphanit 1
294 limw0002@kku.ac.th 1
295 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
296 ศิริพา อุดมอักษร 1
297 ตวงทิพย์ ธีระวิทย์ 1
298 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 1
299 เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล 1
300 จิปราณี วาศวิท 1
301 อารี แวดวงธรรม 1
302 ศิริวรรณ ทิพย์รังสฤษฎ์ 1
303 ศศิเพ็ญ โมไนยกูล 1
304 Rajin Arora 1
305 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 1
306 รายิน อโรร่า 1
307 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
308 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
309 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
310 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
311 Rapeepong Suphanchaimat 1
312 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
313 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
314 อัญชลี จิตรักนที 1
315 Woranan Witthayapipopsakul 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 9
2 2558 1
3 2557 1
4 2555 2
5 2554 1
6 2551 3
7 2549 6
8 2548 2
9 2547 2
10 2546 5
11 2545 2
12 2544 4
13 2543 3
14 2542 3
15 2538 2
16 2535 1
17 2534 1
18 543 136
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การใช้บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และความจำเป็นทางสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนองของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558
2 กระบวนการทางนโยบายและความสำเร็จในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีการปลูกถ่ายตับในเด็กที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบตัน
3 การศึกษาภาระงานและผลิตภาพกำลังคนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
4 การใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ของประชากรไทย พ.ศ. 2558
5 ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
6 คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
7 การผนวกกลไกการติดตามและประเมินความรู้และความตระหนักของประชาชนเกี่ยวกับแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพเข้าสู่การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ
8 การใช้บริการรักษาพยาบาลของคนไทยที่ไม่มีหรือไม่ทราบสิทธิประกันสุขภาพ
9 การดูแลรักษาพยาบาลตนเองของประชาชนไทยโดยการซื้อยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2558
10 การประเมินผลการจัดบริการช่วยเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2557
11 วิวัฒนาการของความร่วมมือภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
12 ทัศนคติและการเลือกงานในชนบทของแพทย์จบใหม่
13 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2554
14 การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย : ภาพรวมและประสบการณ์การใช้เครื่องแมมโมแกรม เครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค และแบบฉายรังสีโคบอลต์-60 และเครื่องเพทซีที
ปี พ.ศ. 2551
15 การคลังสาธารณสุขในประเทศไทย
16 ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย
17 การแปรสภาพโรงพยาบาลของรัฐให้เป็นเอกชน: บทวิเคราะห์เชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2549
18 วิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ
19 ชุดวิจัยการเงินการคลังระบบสุขภาพไทย: ตอนที่ 4 พรบ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในบริบทของการประกันสุขภาพถ้วนหน้า-ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป
20 อุปสงค์ของบริการทดแทนไตภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
21 ความต้องการงบประมาณสำหรับการเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย
22 ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับขยายการเข้าถึงบริการทดแทนไตภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
23 ชุดวิจัยการเงินการคลังระบบสุขภาพไทย: ตอนที่ 1 แนวทางการปฏิรูปการเงินการคลังหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2548
24 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
25 ความเป็นธรรมของการใช้บริการสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2547
26 ต้นทุนการตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยการถ่ายภาพรังสีเต้านม (แมมโมแกรม) ในประเทศไทย
27 ปัจจัยในการตัดสินใจเชิงนโยบายและสิ่งท้าทายของนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2546
28 บทบาทและการปรับตัวของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยต่อสภาวะก่อนและระหว่างวิกฤติเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2539-2544)
29 การวิเคราะห์และกำหนดอัตราเหมาจ่ายในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับ ปีงบประมาณ 2547
30 ต้นทุน-ผลได้ ของการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย โดยเน้นการควบคุมในสุนัข
31 แบบแผนการคลอดบุตรของหญิงไทยในรอบ ๑๒ ปี (พ ศ ๒๕๓๓–๒๕๔๔)
32 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ปี พ.ศ. 2545
33 ตอบข้อสังเกตจุดอ่อนของที่มา ๑,๒๐๒ บาทต่อคนต่อปี ของนพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโนทัยและคณะ
34 การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก: บทเรียนจากพื้นที่เพื่อการปรับนโยบาย
ปี พ.ศ. 2544
35 การวิเคราะห์เชิงนโยบายของการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย กรณีการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนถ้วนหน้า
36 ระบบประกันสุขภาพในภาพรวมของประเทศไทย
37 งบประมาณในการดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: 1,202 บาทต่อคนต่อปีมาจากไหน
38 การประกันสุขภาพภาคเอกชน
ปี พ.ศ. 2543
39 ผู้มีรายได้น้อย กับการเข้าถึงบริการทดแทนไต: วิเคราะห์และข้อเสนอเชิงนโยบาย
40 ผลกระทบบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ต่อโรงพยาบาลภาครัฐ
41 งบประมาณในการดำเนินงานโรงพยาบาลในกำกับของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย: 782 บาทต่อคน มาจากไหน?
ปี พ.ศ. 2542
42 การวิจัยเพื่อการปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการระยะที่สอง พ.ศ.2540-2541
43 รายงานการสรุปและข้อเสนอเพื่อการปฏิรูประบบการคลังเพื่อสุขภาพในประเทศไทย
44 แบบแผนรายจ่ายสุขภาพภาครัฐในแผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 5-6-7 (พ.ศ.2525-2539)
ปี พ.ศ. 2538
45 ต้นทุนต่อหน่วยบริการศูนย์บริการสาธารณสุข
46 การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณสาธารณสุขตามแผนพัฒนาจังหวัด
ปี พ.ศ. 2535
47 แบบแผนการเบิกค่ารักษาพยาบาลและความเหมาะสม ของการรักษาพยาบาลภายใต้กองทุนเงินทดแทน
ปี พ.ศ. 2534
48 การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยบริการของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์