ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 82
2 วลัยพร พัชรนฤมล 40
3 ภูษิต ประคองสาย 34
4 กัญจนา ติษยาธิคม 29
5 จิตปราณี วาศวิท 27
6 วิชช์ เกษมทรัพย์ 20
7 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 19
8 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 19
9 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 18
10 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 13
11 นวลอนันต์ ตันติเกตุ 12
12 วงเดือน จินดาวัฒนะ 12
13 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 12
14 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 12
15 Walaiporn Patcharanarumol 11
16 สุวรรณา มูเก็ม 11
17 จงกล เลิศเธียรดำรง 10
18 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 9
19 Siriwan Pitayarangsarit 8
20 สัญญา ศรีรัตนะ 7
21 Chulaporn Limwattananon 6
22 สุกันยา คงสวัสดิ์ 6
23 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 6
24 หทัยชนก สุมาลี 6
25 ถนอม สุภาพร 5
26 Phusit Prakongsai 5
27 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 5
28 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 5
29 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5
30 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 5
31 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4
32 งามจิตต์ จันทรสาธิต 4
33 ชลลดา สิทธิฑูรย์ 4
34 อังคณา สมนัสทวีชัย 4
35 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 4
36 Donaldson, Dayl 4
37 โดแนลสัน, เดล 4
38 อารยา ศรีไพโรจน์ 4
39 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
40 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 4
41 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 4
42 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 4
43 ไม่มีข้อมูล 4
44 International Health Policy Program 3
45 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 3
46 จเด็จ ธรรมธัชอารี 3
47 ถาวร กมลทิพย์ 3
48 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 3
49 Angkana Sommanustweechai 3
50 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 3
51 อดิศวร์ หลายชูไทย 3
52 รัชตะ ตั้งศิริพัฒน์ 3
53 นงลักษณ์ พะไกยะ 3
54 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 3
55 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
56 สมหญิง สายธนู 3
57 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 3
58 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 3
59 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 3
60 Hathaichanok Sumalee 3
61 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
62 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
63 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
64 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
65 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
66 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
67 Yaowaluk Wanwong 2
68 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
69 ครรชิต สุขนาค 2
70 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 2
71 Praphaphan Iamanan 2
72 ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ 2
73 สุรัชดา ชนโสภณ 2
74 David Hughes 2
75 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 2
76 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
77 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
78 สงครามชัย ลีทองดี 2
79 ดวงกมล วิมลกิจ 2
80 Parntep Ratanakorn 2
81 ปานเทพ รัตนากร 2
82 Wantanee Kalpravidh 2
83 วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์ 2
84 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 2
85 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 2
86 กฤษดา แสวงดี 2
87 Sopon Iamsirithaworn 2
88 สุวารี เตียงพิทักษ์ 2
89 อุทัย ม่วงศรีเมืองดี 2
90 Adit Laichoothai 2
91 Thanom Supaporn 2
92 Swansea university 2
93 Weerasak putthasri 2
94 Somying Saithanu 2
95 ประภาพรรณ คำคม 2
96 สนธยา รุ่งกิจการวัฒนา 2
97 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
98 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
99 สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 2
100 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 2
101 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
102 รุ่งทิวา หมื่นปา 2
103 โรงพยาบาลลำปาง 2
104 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 2
105 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 2
106 ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์ 2
107 ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย 2
108 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 2
109 ธีรธัช กันตามระ 2
110 พรพิศ ศิลขวุธท์ 2
111 ปรัศนี ทิพยโสภติ 2
112 สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 2
113 นราทิพย์ ชุติวงศ์ 2
114 กฤษดา ว่องวิญญู 2
115 สุเมธ องค์วรรณดี 2
116 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
117 อรณัชชา เซ็นโส 2
118 โรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2
119 สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ 2
120 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2
121 ลิลลี่ ศิริพร 2
122 พรสิณี อมรวิเชษฐ์ 2
123 ศิริพร กัญชนะ 2
124 บวร งามศิริอุดม 2
125 ปิยะอร แดงพยนต์ 2
126 กรมอนามัย 2
127 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เจนีวา 2
128 พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ 2
129 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 2
130 เพ็ญจันทร์ ประดับมุข 2
131 ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน 2
132 อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ 2
133 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
134 กัญจนา ดิษยาธิคม 2
135 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 2
136 วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล 1
137 สุณิชา ชานวาทิก 1
138 พรรัชดา มาตราสงคราม 1
139 Chitpranee Vasvid 1
140 Woranan Witthayapipopsakul 1
141 วรณัน วิทยาพิภพสกุล 1
142 อภิชาติ ธัญญาหาร 1
143 Wichukorn Suriyawongpaisan 1
144 นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ 1
145 Nucharapon Liangruenrom 1
146 Krisada Sawaengdee 1
147 อติญาณ์ ศรเกษตริน 1
148 โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ สำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ 1
149 Chipanee Wasawit 1
150 กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม 1
151 Supawanee Sumpaonon 1
152 รุ่งนภา จันทรา 1
153 Pohnratchada Mattrasongkram 1
154 Apichart Thunyahan 1
155 ศุภวาณี สำเภานนท์ 1
156 Sunicha Chanvatik 1
157 limw0002@kku.ac.th 1
158 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
159 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
160 ประสิทธิ บุญเกิด 1
161 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
162 Thananan Rattanachotphanit 1
163 Wiroj Tangcharoesathien 1
164 รายิน อโรร่า 1
165 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
166 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
167 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
168 กรแก้ว จันทภาษา 1
169 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
170 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
171 Amonrat Manawatthanawong 1
172 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
173 ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย 1
174 Shaheda Viriyathorn 1
175 ชาฮีดา วิริยาทร 1
176 สุมนต์ สกลไชย 1
177 รังสรรค์ ศรีภิรมย์ 1
178 Rangsan Sripirom 1
179 Thananan Rattanachodpanich 1
180 Chompoonut Topothai 1
181 วราภรณ์ สุวรรณเวลา 1
182 Jutatip Thungthong 1
183 Nuan-anan Tantigate 1
184 Kunakorn Aewsuwan 1
185 กิตยา มั่งเรือน 1
186 Anuwat Supachutikul 1
187 จุฑาทิพ ทั่งทอง 1
188 Onanong Waleekhachonloet 1
189 Jongdee Wangpinairat 1
190 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 1
191 อรุณี ภูมิพานิชย์ 1
192 ชาญชัย เอื้อชัยกุล 1
193 เยาวเรศ อุปมายันต์ 1
194 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
195 ศิริพา อุดมอักษร 1
196 ตวงทิพย์ ธีระวิทย์ 1
197 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
198 เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล 1
199 จิปราณี วาศวิท 1
200 อารี แวดวงธรรม 1
201 ศิริวรรณ ทิพย์รังสฤษฎ์ 1
202 ศศิเพ็ญ โมไนยกูล 1
203 จงดี ว่องพินัยรัตน์ 1
204 Kumaree Pachanee 1
205 สุทธานันท์ กัลกะ 1
206 Rungtiwa Hmuenpha 1
207 เบญจพร รัชตารมย์ 1
208 Lampang Hospital 1
209 ญาณวุฒิ รุ่งกิจการวัฒนา 1
210 ศรีจันทร์ พลับจั่น 1
211 Atitaya Thiemphaiwan 1
212 วิริยา โพธิ์ขวาง-ยุสท์ 1
213 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ. โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ 1
214 Rungnapa Chantra 1
215 Wiriya Phokhwang-Just 1
216 Kanitsorn Sumriddetchkajorn 1
217 กุมารี พัชนี 1
218 Waraporn Suwanwela 1
219 Kanchana Disayathikom 1
220 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
221 Suthanan Kunlaka 1
222 Daravan Rongmuang 1
223 พรทิพย์ แซ่อึ้ง 1
224 Srijan Pupjain 1
225 ดาราวรรณ รองเมือง 1
226 สุชาติ สรณสถาพร 1
227 กรมการประกันภัย 1
228 พนิต มโนการ 1
229 สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ 1
230 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
231 วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 1
232 นวรัตน์ โอปนพันธ์ 1
233 สุรเดช วลีอิทธิกุล 1
234 โรงพยาบาลขอนแก่น 1
235 ชูฉัตร ประมูลผล 1
236 สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ 1
237 ทวี ศิริวงศ์ 1
238 ชลธิป พงศ์สกุล 1
239 ทวีสิน ตันประยูร 1
240 Chutima Akaleephan 1
241 อรศรี ฮินท่าไม้ 1
242 ทวี รัตนชูเอก 1
243 นงลักษณ์ โงวิวัฒน์ชัย 1
244 International Health Policy Program Thailand 1
245 สงวน ลือเกียรติบัณฑิต 1
246 จิราวรรณ บุญเพิ่ม 1
247 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 1
248 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 1
249 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 1
250 อภิชาติ จันทนิสร์ 1
251 สถาบันพระบรมราชชนก 1
252 สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
253 Areewan Cheawchanwattana 1
254 ฑิณกร โนรี 1
255 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 1
256 โรงพยาบาลสงฆ์ 1
257 ชูเสกข์ ศรไพศาล 1
258 Viroj Tangcharoensathien, et al. 1
259 Pornpit Silkavute 1
260 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
261 เจริญ ตรีศักดิ์ 1
262 Faculty of Nursing, Eastern Asia University 1
263 บัญญัติ สิทธิธัญกิจ 1
264 Yaowalak Jittakoat 1
265 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, ปทุมธานี 1
266 Lalida Khetkudee 1
267 Phusit Prakongsait 1
268 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์, กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
269 International Health Policy Program, Ministry of Public Health 1
270 ชัยเวช ธนไพศาล 1
271 Chitpranee Wasawit 1
272 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 1
273 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
274 อุบลรัตน์ สุคนธมาน 1
275 ปรัศนี ทิพโสถิตย์ 1
276 ฐิติมา สุนทรสัจ 1
277 ประยูรศรี สายพิมพ์ 1
278 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
279 วรวิทย์ เจริญเลิศ 1
280 พรรณี วโรภาษ 1
281 โสตถิธร มัลลิกะมาส 1
282 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
283 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
284 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 1
285 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
286 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
287 อัญชลี จิตรักนที 1
288 Rajin Arora 1
289 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 1
290 สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
291 วัฒนีย์ เย็นจิตร 1
292 ฉวีวรรณ เย็นจิตร 1
293 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
294 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 1
295 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 1
296 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 1
297 นคร เปรมศรี 1
298 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลชลบุรี 1
299 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 1
300 Artitaya Tiampriwan 1
301 ธำรง ตรรกวาทการ 1
302 Onsri Hinthamai 1
303 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลราชวิถี 1
304 เฉวตสรร นามวาท 1
305 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) 1
306 นิตยา จันทร์เรืองมหาผล 1
307 เอื้องฟ้า คงเอี่ยมตระกูล 1
308 สำนักวิชาการสาธารณสุข 1
309 อภิชาติ รอดสม 1
310 School of Public Health, Faculty of Health Sciences, La trobe University, Australia 1
311 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 1
312 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 1
313 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
314 ลลิดา เขตต์กุฎี 1
315 Rapeepong Suphanchaimat 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 9
2 2558 1
3 2557 1
4 2555 2
5 2554 1
6 2551 3
7 2549 6
8 2548 2
9 2547 2
10 2546 5
11 2545 2
12 2544 4
13 2543 3
14 2542 3
15 2538 2
16 2535 1
17 2534 1
18 543 136
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การใช้บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และความจำเป็นทางสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนองของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558
2 กระบวนการทางนโยบายและความสำเร็จในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีการปลูกถ่ายตับในเด็กที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบตัน
3 การศึกษาภาระงานและผลิตภาพกำลังคนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
4 การใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ของประชากรไทย พ.ศ. 2558
5 ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
6 คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
7 การผนวกกลไกการติดตามและประเมินความรู้และความตระหนักของประชาชนเกี่ยวกับแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพเข้าสู่การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ
8 การใช้บริการรักษาพยาบาลของคนไทยที่ไม่มีหรือไม่ทราบสิทธิประกันสุขภาพ
9 การดูแลรักษาพยาบาลตนเองของประชาชนไทยโดยการซื้อยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2558
10 การประเมินผลการจัดบริการช่วยเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2557
11 วิวัฒนาการของความร่วมมือภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
12 ทัศนคติและการเลือกงานในชนบทของแพทย์จบใหม่
13 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2554
14 การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย : ภาพรวมและประสบการณ์การใช้เครื่องแมมโมแกรม เครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค และแบบฉายรังสีโคบอลต์-60 และเครื่องเพทซีที
ปี พ.ศ. 2551
15 การคลังสาธารณสุขในประเทศไทย
16 ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย
17 การแปรสภาพโรงพยาบาลของรัฐให้เป็นเอกชน: บทวิเคราะห์เชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2549
18 วิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ
19 ชุดวิจัยการเงินการคลังระบบสุขภาพไทย: ตอนที่ 4 พรบ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในบริบทของการประกันสุขภาพถ้วนหน้า-ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป
20 อุปสงค์ของบริการทดแทนไตภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
21 ความต้องการงบประมาณสำหรับการเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย
22 ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับขยายการเข้าถึงบริการทดแทนไตภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
23 ชุดวิจัยการเงินการคลังระบบสุขภาพไทย: ตอนที่ 1 แนวทางการปฏิรูปการเงินการคลังหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2548
24 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
25 ความเป็นธรรมของการใช้บริการสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2547
26 ต้นทุนการตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยการถ่ายภาพรังสีเต้านม (แมมโมแกรม) ในประเทศไทย
27 ปัจจัยในการตัดสินใจเชิงนโยบายและสิ่งท้าทายของนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2546
28 บทบาทและการปรับตัวของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยต่อสภาวะก่อนและระหว่างวิกฤติเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2539-2544)
29 การวิเคราะห์และกำหนดอัตราเหมาจ่ายในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับ ปีงบประมาณ 2547
30 ต้นทุน-ผลได้ ของการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย โดยเน้นการควบคุมในสุนัข
31 แบบแผนการคลอดบุตรของหญิงไทยในรอบ ๑๒ ปี (พ ศ ๒๕๓๓–๒๕๔๔)
32 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ปี พ.ศ. 2545
33 ตอบข้อสังเกตจุดอ่อนของที่มา ๑,๒๐๒ บาทต่อคนต่อปี ของนพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโนทัยและคณะ
34 การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก: บทเรียนจากพื้นที่เพื่อการปรับนโยบาย
ปี พ.ศ. 2544
35 การวิเคราะห์เชิงนโยบายของการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย กรณีการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนถ้วนหน้า
36 ระบบประกันสุขภาพในภาพรวมของประเทศไทย
37 งบประมาณในการดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: 1,202 บาทต่อคนต่อปีมาจากไหน
38 การประกันสุขภาพภาคเอกชน
ปี พ.ศ. 2543
39 ผู้มีรายได้น้อย กับการเข้าถึงบริการทดแทนไต: วิเคราะห์และข้อเสนอเชิงนโยบาย
40 ผลกระทบบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ต่อโรงพยาบาลภาครัฐ
41 งบประมาณในการดำเนินงานโรงพยาบาลในกำกับของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย: 782 บาทต่อคน มาจากไหน?
ปี พ.ศ. 2542
42 การวิจัยเพื่อการปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการระยะที่สอง พ.ศ.2540-2541
43 รายงานการสรุปและข้อเสนอเพื่อการปฏิรูประบบการคลังเพื่อสุขภาพในประเทศไทย
44 แบบแผนรายจ่ายสุขภาพภาครัฐในแผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 5-6-7 (พ.ศ.2525-2539)
ปี พ.ศ. 2538
45 ต้นทุนต่อหน่วยบริการศูนย์บริการสาธารณสุข
46 การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณสาธารณสุขตามแผนพัฒนาจังหวัด
ปี พ.ศ. 2535
47 แบบแผนการเบิกค่ารักษาพยาบาลและความเหมาะสม ของการรักษาพยาบาลภายใต้กองทุนเงินทดแทน
ปี พ.ศ. 2534
48 การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยบริการของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์