ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 82
2 วลัยพร พัชรนฤมล 40
3 ภูษิต ประคองสาย 34
4 กัญจนา ติษยาธิคม 29
5 จิตปราณี วาศวิท 27
6 วิชช์ เกษมทรัพย์ 20
7 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 19
8 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 19
9 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 18
10 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 13
11 นวลอนันต์ ตันติเกตุ 12
12 วงเดือน จินดาวัฒนะ 12
13 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 12
14 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 12
15 สุวรรณา มูเก็ม 11
16 Walaiporn Patcharanarumol 11
17 จงกล เลิศเธียรดำรง 10
18 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 9
19 Siriwan Pitayarangsarit 8
20 สัญญา ศรีรัตนะ 7
21 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 6
22 หทัยชนก สุมาลี 6
23 สุกันยา คงสวัสดิ์ 6
24 Chulaporn Limwattananon 6
25 ถนอม สุภาพร 5
26 Phusit Prakongsai 5
27 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 5
28 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 5
29 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5
30 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 5
31 ไม่มีข้อมูล 4
32 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 4
33 งามจิตต์ จันทรสาธิต 4
34 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4
35 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 4
36 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 4
37 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
38 Donaldson, Dayl 4
39 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 4
40 อังคณา สมนัสทวีชัย 4
41 ชลลดา สิทธิฑูรย์ 4
42 โดแนลสัน, เดล 4
43 อารยา ศรีไพโรจน์ 4
44 Hathaichanok Sumalee 3
45 รัชตะ ตั้งศิริพัฒน์ 3
46 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 3
47 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 3
48 สมหญิง สายธนู 3
49 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 3
50 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 3
51 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
52 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 3
53 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 3
54 ถาวร กมลทิพย์ 3
55 นงลักษณ์ พะไกยะ 3
56 Angkana Sommanustweechai 3
57 อดิศวร์ หลายชูไทย 3
58 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 3
59 จเด็จ ธรรมธัชอารี 3
60 International Health Policy Program 3
61 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 2
62 สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 2
63 รุ่งทิวา หมื่นปา 2
64 โรงพยาบาลลำปาง 2
65 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 2
66 อรณัชชา เซ็นโส 2
67 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
68 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 2
69 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
70 สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 2
71 ธีรธัช กันตามระ 2
72 พรพิศ ศิลขวุธท์ 2
73 นราทิพย์ ชุติวงศ์ 2
74 ปิยะอร แดงพยนต์ 2
75 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 2
76 กฤษดา ว่องวิญญู 2
77 สุเมธ องค์วรรณดี 2
78 โรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2
79 กัญจนา ดิษยาธิคม 2
80 ศิริพร กัญชนะ 2
81 พรสิณี อมรวิเชษฐ์ 2
82 พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ 2
83 กรมอนามัย 2
84 บวร งามศิริอุดม 2
85 Thanom Supaporn 2
86 ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย 2
87 ปรัศนี ทิพยโสภติ 2
88 สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ 2
89 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2
90 อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ 2
91 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 2
92 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
93 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 2
94 เพ็ญจันทร์ ประดับมุข 2
95 ลิลลี่ ศิริพร 2
96 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เจนีวา 2
97 ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน 2
98 ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์ 2
99 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 2
100 วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์ 2
101 Parntep Ratanakorn 2
102 Sopon Iamsirithaworn 2
103 กฤษดา แสวงดี 2
104 Praphaphan Iamanan 2
105 ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ 2
106 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 2
107 Adit Laichoothai 2
108 Wantanee Kalpravidh 2
109 Weerasak putthasri 2
110 ดวงกมล วิมลกิจ 2
111 Swansea university 2
112 Somying Saithanu 2
113 สนธยา รุ่งกิจการวัฒนา 2
114 สุวารี เตียงพิทักษ์ 2
115 อุทัย ม่วงศรีเมืองดี 2
116 ประภาพรรณ คำคม 2
117 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 2
118 ปานเทพ รัตนากร 2
119 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
120 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
121 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
122 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
123 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
124 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
125 สุรัชดา ชนโสภณ 2
126 David Hughes 2
127 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
128 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
129 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
130 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
131 ครรชิต สุขนาค 2
132 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 2
133 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
134 สงครามชัย ลีทองดี 2
135 Yaowaluk Wanwong 2
136 ชูฉัตร ประมูลผล 1
137 สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ 1
138 นวรัตน์ โอปนพันธ์ 1
139 วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 1
140 โรงพยาบาลขอนแก่น 1
141 สุรเดช วลีอิทธิกุล 1
142 กรมการประกันภัย 1
143 สุชาติ สรณสถาพร 1
144 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 1
145 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 1
146 International Health Policy Program Thailand 1
147 จิราวรรณ บุญเพิ่ม 1
148 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 1
149 นงลักษณ์ โงวิวัฒน์ชัย 1
150 ทวีสิน ตันประยูร 1
151 สงวน ลือเกียรติบัณฑิต 1
152 ชลธิป พงศ์สกุล 1
153 สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ 1
154 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
155 ทวี ศิริวงศ์ 1
156 พนิต มโนการ 1
157 Rungnapa Chantra 1
158 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 1
159 ฑิณกร โนรี 1
160 อภิชาติ จันทนิสร์ 1
161 สถาบันพระบรมราชชนก 1
162 Wiriya Phokhwang-Just 1
163 Chutima Akaleephan 1
164 สุทธานันท์ กัลกะ 1
165 Rungtiwa Hmuenpha 1
166 เบญจพร รัชตารมย์ 1
167 Lampang Hospital 1
168 สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
169 Areewan Cheawchanwattana 1
170 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, ปทุมธานี 1
171 เจริญ ตรีศักดิ์ 1
172 Faculty of Nursing, Eastern Asia University 1
173 บัญญัติ สิทธิธัญกิจ 1
174 Lalida Khetkudee 1
175 International Health Policy Program, Ministry of Public Health 1
176 Pornpit Silkavute 1
177 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
178 Phusit Prakongsait 1
179 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์, กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
180 Yaowalak Jittakoat 1
181 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 1
182 ประยูรศรี สายพิมพ์ 1
183 ฐิติมา สุนทรสัจ 1
184 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 1
185 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
186 โสตถิธร มัลลิกะมาส 1
187 พรรณี วโรภาษ 1
188 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 1
189 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
190 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
191 วรวิทย์ เจริญเลิศ 1
192 อุบลรัตน์ สุคนธมาน 1
193 ปรัศนี ทิพโสถิตย์ 1
194 โรงพยาบาลสงฆ์ 1
195 ชูเสกข์ ศรไพศาล 1
196 Viroj Tangcharoensathien, et al. 1
197 ญาณวุฒิ รุ่งกิจการวัฒนา 1
198 ฉวีวรรณ เย็นจิตร 1
199 วัฒนีย์ เย็นจิตร 1
200 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
201 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
202 สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
203 อภิชาติ รอดสม 1
204 สำนักวิชาการสาธารณสุข 1
205 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลราชวิถี 1
206 Artitaya Tiampriwan 1
207 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 1
208 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 1
209 Onsri Hinthamai 1
210 ธำรง ตรรกวาทการ 1
211 ทวี รัตนชูเอก 1
212 ชัยเวช ธนไพศาล 1
213 Chitpranee Wasawit 1
214 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 1
215 นคร เปรมศรี 1
216 ลลิดา เขตต์กุฎี 1
217 School of Public Health, Faculty of Health Sciences, La trobe University, Australia 1
218 นิตยา จันทร์เรืองมหาผล 1
219 เอื้องฟ้า คงเอี่ยมตระกูล 1
220 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
221 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 1
222 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลชลบุรี 1
223 เฉวตสรร นามวาท 1
224 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) 1
225 อรศรี ฮินท่าไม้ 1
226 ชาญชัย เอื้อชัยกุล 1
227 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
228 ศิริพา อุดมอักษร 1
229 ตวงทิพย์ ธีระวิทย์ 1
230 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 1
231 เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล 1
232 จิปราณี วาศวิท 1
233 เยาวเรศ อุปมายันต์ 1
234 อารี แวดวงธรรม 1
235 ศิริวรรณ ทิพย์รังสฤษฎ์ 1
236 ศศิเพ็ญ โมไนยกูล 1
237 Rajin Arora 1
238 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 1
239 รายิน อโรร่า 1
240 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
241 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
242 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
243 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
244 Rapeepong Suphanchaimat 1
245 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
246 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
247 อัญชลี จิตรักนที 1
248 กิตยา มั่งเรือน 1
249 Kunakorn Aewsuwan 1
250 Kanitsorn Sumriddetchkajorn 1
251 วราภรณ์ สุวรรณเวลา 1
252 กุมารี พัชนี 1
253 Waraporn Suwanwela 1
254 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
255 Suthanan Kunlaka 1
256 Daravan Rongmuang 1
257 พรทิพย์ แซ่อึ้ง 1
258 Srijan Pupjain 1
259 Kanchana Disayathikom 1
260 Kumaree Pachanee 1
261 จุฑาทิพ ทั่งทอง 1
262 Anuwat Supachutikul 1
263 Jutatip Thungthong 1
264 Nuan-anan Tantigate 1
265 อรุณี ภูมิพานิชย์ 1
266 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 1
267 จงดี ว่องพินัยรัตน์ 1
268 Onanong Waleekhachonloet 1
269 Jongdee Wangpinairat 1
270 limw0002@kku.ac.th 1
271 Thananan Rattanachotphanit 1
272 Pohnratchada Mattrasongkram 1
273 Apichart Thunyahan 1
274 ศุภวาณี สำเภานนท์ 1
275 รุ่งนภา จันทรา 1
276 Sunicha Chanvatik 1
277 อภิชาติ ธัญญาหาร 1
278 วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล 1
279 สุณิชา ชานวาทิก 1
280 พรรัชดา มาตราสงคราม 1
281 Chitpranee Vasvid 1
282 Supawanee Sumpaonon 1
283 อติญาณ์ ศรเกษตริน 1
284 ดาราวรรณ รองเมือง 1
285 Atitaya Thiemphaiwan 1
286 วิริยา โพธิ์ขวาง-ยุสท์ 1
287 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ. โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ 1
288 Wiroj Tangcharoesathien 1
289 กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม 1
290 โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ สำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ 1
291 Krisada Sawaengdee 1
292 Chipanee Wasawit 1
293 Woranan Witthayapipopsakul 1
294 วรณัน วิทยาพิภพสกุล 1
295 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
296 สุมนต์ สกลไชย 1
297 รังสรรค์ ศรีภิรมย์ 1
298 Rangsan Sripirom 1
299 กรแก้ว จันทภาษา 1
300 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
301 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
302 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
303 ประสิทธิ บุญเกิด 1
304 Thananan Rattanachodpanich 1
305 ชาฮีดา วิริยาทร 1
306 Chompoonut Topothai 1
307 นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ 1
308 Nucharapon Liangruenrom 1
309 Wichukorn Suriyawongpaisan 1
310 ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย 1
311 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
312 Shaheda Viriyathorn 1
313 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
314 Amonrat Manawatthanawong 1
315 ศรีจันทร์ พลับจั่น 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 9
2 2558 1
3 2557 1
4 2555 2
5 2554 1
6 2551 3
7 2549 6
8 2548 2
9 2547 2
10 2546 5
11 2545 2
12 2544 4
13 2543 3
14 2542 3
15 2538 2
16 2535 1
17 2534 1
18 543 136
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การใช้บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และความจำเป็นทางสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนองของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558
2 กระบวนการทางนโยบายและความสำเร็จในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีการปลูกถ่ายตับในเด็กที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบตัน
3 การศึกษาภาระงานและผลิตภาพกำลังคนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
4 การใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ของประชากรไทย พ.ศ. 2558
5 ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
6 คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
7 การผนวกกลไกการติดตามและประเมินความรู้และความตระหนักของประชาชนเกี่ยวกับแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพเข้าสู่การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ
8 การใช้บริการรักษาพยาบาลของคนไทยที่ไม่มีหรือไม่ทราบสิทธิประกันสุขภาพ
9 การดูแลรักษาพยาบาลตนเองของประชาชนไทยโดยการซื้อยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2558
10 การประเมินผลการจัดบริการช่วยเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2557
11 วิวัฒนาการของความร่วมมือภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
12 ทัศนคติและการเลือกงานในชนบทของแพทย์จบใหม่
13 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2554
14 การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย : ภาพรวมและประสบการณ์การใช้เครื่องแมมโมแกรม เครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค และแบบฉายรังสีโคบอลต์-60 และเครื่องเพทซีที
ปี พ.ศ. 2551
15 การคลังสาธารณสุขในประเทศไทย
16 ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย
17 การแปรสภาพโรงพยาบาลของรัฐให้เป็นเอกชน: บทวิเคราะห์เชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2549
18 วิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ
19 ชุดวิจัยการเงินการคลังระบบสุขภาพไทย: ตอนที่ 4 พรบ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในบริบทของการประกันสุขภาพถ้วนหน้า-ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป
20 อุปสงค์ของบริการทดแทนไตภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
21 ความต้องการงบประมาณสำหรับการเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย
22 ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับขยายการเข้าถึงบริการทดแทนไตภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
23 ชุดวิจัยการเงินการคลังระบบสุขภาพไทย: ตอนที่ 1 แนวทางการปฏิรูปการเงินการคลังหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2548
24 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
25 ความเป็นธรรมของการใช้บริการสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2547
26 ต้นทุนการตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยการถ่ายภาพรังสีเต้านม (แมมโมแกรม) ในประเทศไทย
27 ปัจจัยในการตัดสินใจเชิงนโยบายและสิ่งท้าทายของนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2546
28 บทบาทและการปรับตัวของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยต่อสภาวะก่อนและระหว่างวิกฤติเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2539-2544)
29 การวิเคราะห์และกำหนดอัตราเหมาจ่ายในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับ ปีงบประมาณ 2547
30 ต้นทุน-ผลได้ ของการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย โดยเน้นการควบคุมในสุนัข
31 แบบแผนการคลอดบุตรของหญิงไทยในรอบ ๑๒ ปี (พ ศ ๒๕๓๓–๒๕๔๔)
32 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ปี พ.ศ. 2545
33 ตอบข้อสังเกตจุดอ่อนของที่มา ๑,๒๐๒ บาทต่อคนต่อปี ของนพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโนทัยและคณะ
34 การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก: บทเรียนจากพื้นที่เพื่อการปรับนโยบาย
ปี พ.ศ. 2544
35 การวิเคราะห์เชิงนโยบายของการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย กรณีการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนถ้วนหน้า
36 ระบบประกันสุขภาพในภาพรวมของประเทศไทย
37 งบประมาณในการดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: 1,202 บาทต่อคนต่อปีมาจากไหน
38 การประกันสุขภาพภาคเอกชน
ปี พ.ศ. 2543
39 ผู้มีรายได้น้อย กับการเข้าถึงบริการทดแทนไต: วิเคราะห์และข้อเสนอเชิงนโยบาย
40 ผลกระทบบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ต่อโรงพยาบาลภาครัฐ
41 งบประมาณในการดำเนินงานโรงพยาบาลในกำกับของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย: 782 บาทต่อคน มาจากไหน?
ปี พ.ศ. 2542
42 การวิจัยเพื่อการปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการระยะที่สอง พ.ศ.2540-2541
43 รายงานการสรุปและข้อเสนอเพื่อการปฏิรูประบบการคลังเพื่อสุขภาพในประเทศไทย
44 แบบแผนรายจ่ายสุขภาพภาครัฐในแผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 5-6-7 (พ.ศ.2525-2539)
ปี พ.ศ. 2538
45 ต้นทุนต่อหน่วยบริการศูนย์บริการสาธารณสุข
46 การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณสาธารณสุขตามแผนพัฒนาจังหวัด
ปี พ.ศ. 2535
47 แบบแผนการเบิกค่ารักษาพยาบาลและความเหมาะสม ของการรักษาพยาบาลภายใต้กองทุนเงินทดแทน
ปี พ.ศ. 2534
48 การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยบริการของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์