ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 82
2 วลัยพร พัชรนฤมล 40
3 ภูษิต ประคองสาย 34
4 กัญจนา ติษยาธิคม 29
5 จิตปราณี วาศวิท 27
6 วิชช์ เกษมทรัพย์ 20
7 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 19
8 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 19
9 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 18
10 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 13
11 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 12
12 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 12
13 นวลอนันต์ ตันติเกตุ 12
14 วงเดือน จินดาวัฒนะ 12
15 Walaiporn Patcharanarumol 11
16 สุวรรณา มูเก็ม 11
17 จงกล เลิศเธียรดำรง 10
18 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 9
19 Siriwan Pitayarangsarit 8
20 สัญญา ศรีรัตนะ 7
21 หทัยชนก สุมาลี 6
22 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 6
23 Chulaporn Limwattananon 6
24 สุกันยา คงสวัสดิ์ 6
25 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5
26 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 5
27 Phusit Prakongsai 5
28 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 5
29 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 5
30 ถนอม สุภาพร 5
31 โดแนลสัน, เดล 4
32 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 4
33 ชลลดา สิทธิฑูรย์ 4
34 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
35 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 4
36 Donaldson, Dayl 4
37 ไม่มีข้อมูล 4
38 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 4
39 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 4
40 อังคณา สมนัสทวีชัย 4
41 งามจิตต์ จันทรสาธิต 4
42 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4
43 อารยา ศรีไพโรจน์ 4
44 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 3
45 รัชตะ ตั้งศิริพัฒน์ 3
46 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 3
47 International Health Policy Program 3
48 สมหญิง สายธนู 3
49 อดิศวร์ หลายชูไทย 3
50 ถาวร กมลทิพย์ 3
51 Hathaichanok Sumalee 3
52 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 3
53 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
54 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 3
55 นงลักษณ์ พะไกยะ 3
56 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 3
57 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 3
58 จเด็จ ธรรมธัชอารี 3
59 Angkana Sommanustweechai 3
60 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 3
61 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
62 สุเมธ องค์วรรณดี 2
63 กฤษดา ว่องวิญญู 2
64 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
65 David Hughes 2
66 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
67 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
68 โรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2
69 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
70 ธีรธัช กันตามระ 2
71 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
72 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
73 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
74 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
75 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
76 สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 2
77 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
78 นราทิพย์ ชุติวงศ์ 2
79 Thanom Supaporn 2
80 ดวงกมล วิมลกิจ 2
81 ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน 2
82 Adit Laichoothai 2
83 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
84 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 2
85 Yaowaluk Wanwong 2
86 Weerasak putthasri 2
87 อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ 2
88 ปิยะอร แดงพยนต์ 2
89 อรณัชชา เซ็นโส 2
90 รุ่งทิวา หมื่นปา 2
91 สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 2
92 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 2
93 โรงพยาบาลลำปาง 2
94 ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์ 2
95 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 2
96 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 2
97 Swansea university 2
98 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 2
99 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 2
100 วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์ 2
101 เพ็ญจันทร์ ประดับมุข 2
102 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เจนีวา 2
103 Sopon Iamsirithaworn 2
104 สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ 2
105 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2
106 ลิลลี่ ศิริพร 2
107 Somying Saithanu 2
108 ปานเทพ รัตนากร 2
109 สนธยา รุ่งกิจการวัฒนา 2
110 กัญจนา ดิษยาธิคม 2
111 สงครามชัย ลีทองดี 2
112 ประภาพรรณ คำคม 2
113 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 2
114 Wantanee Kalpravidh 2
115 สุวารี เตียงพิทักษ์ 2
116 อุทัย ม่วงศรีเมืองดี 2
117 กฤษดา แสวงดี 2
118 Parntep Ratanakorn 2
119 ครรชิต สุขนาค 2
120 สุรัชดา ชนโสภณ 2
121 ปรัศนี ทิพยโสภติ 2
122 พรพิศ ศิลขวุธท์ 2
123 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
124 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 2
125 พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ 2
126 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
127 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 2
128 ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย 2
129 กรมอนามัย 2
130 Praphaphan Iamanan 2
131 พรสิณี อมรวิเชษฐ์ 2
132 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 2
133 ศิริพร กัญชนะ 2
134 บวร งามศิริอุดม 2
135 ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ 2
136 ญาณวุฒิ รุ่งกิจการวัฒนา 1
137 สุทธานันท์ กัลกะ 1
138 สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ 1
139 Rungtiwa Hmuenpha 1
140 ชูฉัตร ประมูลผล 1
141 ศรีจันทร์ พลับจั่น 1
142 นวรัตน์ โอปนพันธ์ 1
143 โรงพยาบาลขอนแก่น 1
144 สุรเดช วลีอิทธิกุล 1
145 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ. โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ 1
146 พรทิพย์ แซ่อึ้ง 1
147 พนิต มโนการ 1
148 Daravan Rongmuang 1
149 สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ 1
150 Srijan Pupjain 1
151 Wiriya Phokhwang-Just 1
152 กรมการประกันภัย 1
153 วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 1
154 Lampang Hospital 1
155 Rungnapa Chantra 1
156 เบญจพร รัชตารมย์ 1
157 รุ่งนภา จันทรา 1
158 Supawanee Sumpaonon 1
159 เจริญ ตรีศักดิ์ 1
160 อติญาณ์ ศรเกษตริน 1
161 Faculty of Nursing, Eastern Asia University 1
162 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, ปทุมธานี 1
163 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
164 Pohnratchada Mattrasongkram 1
165 Apichart Thunyahan 1
166 Lalida Khetkudee 1
167 ศุภวาณี สำเภานนท์ 1
168 โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ สำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ 1
169 บัญญัติ สิทธิธัญกิจ 1
170 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 1
171 ดาราวรรณ รองเมือง 1
172 สุชาติ สรณสถาพร 1
173 Atitaya Thiemphaiwan 1
174 Wiroj Tangcharoesathien 1
175 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 1
176 Krisada Sawaengdee 1
177 Yaowalak Jittakoat 1
178 Chipanee Wasawit 1
179 กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม 1
180 วิริยา โพธิ์ขวาง-ยุสท์ 1
181 ทวีสิน ตันประยูร 1
182 Chitpranee Wasawit 1
183 กิตยา มั่งเรือน 1
184 ธำรง ตรรกวาทการ 1
185 Onsri Hinthamai 1
186 Kunakorn Aewsuwan 1
187 ชัยเวช ธนไพศาล 1
188 Anuwat Supachutikul 1
189 ทวี รัตนชูเอก 1
190 Jutatip Thungthong 1
191 Nuan-anan Tantigate 1
192 ชาญชัย เอื้อชัยกุล 1
193 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลราชวิถี 1
194 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 1
195 นคร เปรมศรี 1
196 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลชลบุรี 1
197 International Health Policy Program, Ministry of Public Health 1
198 อารี แวดวงธรรม 1
199 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 1
200 Artitaya Tiampriwan 1
201 เยาวเรศ อุปมายันต์ 1
202 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 1
203 อรศรี ฮินท่าไม้ 1
204 จุฑาทิพ ทั่งทอง 1
205 วราภรณ์ สุวรรณเวลา 1
206 จิราวรรณ บุญเพิ่ม 1
207 กุมารี พัชนี 1
208 Waraporn Suwanwela 1
209 สงวน ลือเกียรติบัณฑิต 1
210 Kanitsorn Sumriddetchkajorn 1
211 ทวี ศิริวงศ์ 1
212 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
213 ชลธิป พงศ์สกุล 1
214 Kanchana Disayathikom 1
215 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 1
216 Jongdee Wangpinairat 1
217 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 1
218 Chutima Akaleephan 1
219 อรุณี ภูมิพานิชย์ 1
220 Onanong Waleekhachonloet 1
221 นงลักษณ์ โงวิวัฒน์ชัย 1
222 Kumaree Pachanee 1
223 International Health Policy Program Thailand 1
224 จงดี ว่องพินัยรัตน์ 1
225 Suthanan Kunlaka 1
226 วรวิทย์ เจริญเลิศ 1
227 อัญชลี จิตรักนที 1
228 ประยูรศรี สายพิมพ์ 1
229 Rapeepong Suphanchaimat 1
230 ฐิติมา สุนทรสัจ 1
231 โสตถิธร มัลลิกะมาส 1
232 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
233 Rajin Arora 1
234 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 1
235 พรรณี วโรภาษ 1
236 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
237 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
238 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 1
239 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
240 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
241 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
242 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
243 ปรัศนี ทิพโสถิตย์ 1
244 อุบลรัตน์ สุคนธมาน 1
245 รายิน อโรร่า 1
246 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
247 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
248 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 1
249 ตวงทิพย์ ธีระวิทย์ 1
250 ศศิเพ็ญ โมไนยกูล 1
251 ลลิดา เขตต์กุฎี 1
252 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 1
253 School of Public Health, Faculty of Health Sciences, La trobe University, Australia 1
254 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
255 ศิริวรรณ ทิพย์รังสฤษฎ์ 1
256 เฉวตสรร นามวาท 1
257 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) 1
258 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 1
259 จิปราณี วาศวิท 1
260 นิตยา จันทร์เรืองมหาผล 1
261 เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล 1
262 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
263 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
264 ศิริพา อุดมอักษร 1
265 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
266 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 1
267 เอื้องฟ้า คงเอี่ยมตระกูล 1
268 สำนักวิชาการสาธารณสุข 1
269 อภิชาติ รอดสม 1
270 limw0002@kku.ac.th 1
271 สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
272 นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ 1
273 Nucharapon Liangruenrom 1
274 Wichukorn Suriyawongpaisan 1
275 Areewan Cheawchanwattana 1
276 Chompoonut Topothai 1
277 ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย 1
278 สถาบันพระบรมราชชนก 1
279 Amonrat Manawatthanawong 1
280 สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
281 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
282 วรณัน วิทยาพิภพสกุล 1
283 Pornpit Silkavute 1
284 พรรัชดา มาตราสงคราม 1
285 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์, กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
286 Chitpranee Vasvid 1
287 อภิชาติ ธัญญาหาร 1
288 Phusit Prakongsait 1
289 สุณิชา ชานวาทิก 1
290 Woranan Witthayapipopsakul 1
291 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
292 วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล 1
293 อภิชาติ จันทนิสร์ 1
294 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
295 ประสิทธิ บุญเกิด 1
296 โรงพยาบาลสงฆ์ 1
297 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
298 กรแก้ว จันทภาษา 1
299 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
300 ฉวีวรรณ เย็นจิตร 1
301 Thananan Rattanachotphanit 1
302 วัฒนีย์ เย็นจิตร 1
303 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
304 ชูเสกข์ ศรไพศาล 1
305 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
306 ชาฮีดา วิริยาทร 1
307 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 1
308 ฑิณกร โนรี 1
309 Shaheda Viriyathorn 1
310 Thananan Rattanachodpanich 1
311 Rangsan Sripirom 1
312 สุมนต์ สกลไชย 1
313 รังสรรค์ ศรีภิรมย์ 1
314 Viroj Tangcharoensathien, et al. 1
315 Sunicha Chanvatik 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 9
2 2558 1
3 2557 1
4 2555 2
5 2554 1
6 2551 3
7 2549 6
8 2548 2
9 2547 2
10 2546 5
11 2545 2
12 2544 4
13 2543 3
14 2542 3
15 2538 2
16 2535 1
17 2534 1
18 543 136
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การใช้บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และความจำเป็นทางสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนองของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558
2 กระบวนการทางนโยบายและความสำเร็จในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีการปลูกถ่ายตับในเด็กที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบตัน
3 การศึกษาภาระงานและผลิตภาพกำลังคนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
4 การใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ของประชากรไทย พ.ศ. 2558
5 ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
6 คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
7 การผนวกกลไกการติดตามและประเมินความรู้และความตระหนักของประชาชนเกี่ยวกับแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพเข้าสู่การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ
8 การใช้บริการรักษาพยาบาลของคนไทยที่ไม่มีหรือไม่ทราบสิทธิประกันสุขภาพ
9 การดูแลรักษาพยาบาลตนเองของประชาชนไทยโดยการซื้อยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2558
10 การประเมินผลการจัดบริการช่วยเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2557
11 วิวัฒนาการของความร่วมมือภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
12 ทัศนคติและการเลือกงานในชนบทของแพทย์จบใหม่
13 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2554
14 การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย : ภาพรวมและประสบการณ์การใช้เครื่องแมมโมแกรม เครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค และแบบฉายรังสีโคบอลต์-60 และเครื่องเพทซีที
ปี พ.ศ. 2551
15 การคลังสาธารณสุขในประเทศไทย
16 ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย
17 การแปรสภาพโรงพยาบาลของรัฐให้เป็นเอกชน: บทวิเคราะห์เชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2549
18 วิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ
19 ชุดวิจัยการเงินการคลังระบบสุขภาพไทย: ตอนที่ 4 พรบ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในบริบทของการประกันสุขภาพถ้วนหน้า-ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป
20 อุปสงค์ของบริการทดแทนไตภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
21 ความต้องการงบประมาณสำหรับการเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย
22 ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับขยายการเข้าถึงบริการทดแทนไตภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
23 ชุดวิจัยการเงินการคลังระบบสุขภาพไทย: ตอนที่ 1 แนวทางการปฏิรูปการเงินการคลังหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2548
24 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
25 ความเป็นธรรมของการใช้บริการสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2547
26 ต้นทุนการตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยการถ่ายภาพรังสีเต้านม (แมมโมแกรม) ในประเทศไทย
27 ปัจจัยในการตัดสินใจเชิงนโยบายและสิ่งท้าทายของนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2546
28 บทบาทและการปรับตัวของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยต่อสภาวะก่อนและระหว่างวิกฤติเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2539-2544)
29 การวิเคราะห์และกำหนดอัตราเหมาจ่ายในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับ ปีงบประมาณ 2547
30 ต้นทุน-ผลได้ ของการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย โดยเน้นการควบคุมในสุนัข
31 แบบแผนการคลอดบุตรของหญิงไทยในรอบ ๑๒ ปี (พ ศ ๒๕๓๓–๒๕๔๔)
32 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ปี พ.ศ. 2545
33 ตอบข้อสังเกตจุดอ่อนของที่มา ๑,๒๐๒ บาทต่อคนต่อปี ของนพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโนทัยและคณะ
34 การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก: บทเรียนจากพื้นที่เพื่อการปรับนโยบาย
ปี พ.ศ. 2544
35 การวิเคราะห์เชิงนโยบายของการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย กรณีการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนถ้วนหน้า
36 ระบบประกันสุขภาพในภาพรวมของประเทศไทย
37 งบประมาณในการดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: 1,202 บาทต่อคนต่อปีมาจากไหน
38 การประกันสุขภาพภาคเอกชน
ปี พ.ศ. 2543
39 ผู้มีรายได้น้อย กับการเข้าถึงบริการทดแทนไต: วิเคราะห์และข้อเสนอเชิงนโยบาย
40 ผลกระทบบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ต่อโรงพยาบาลภาครัฐ
41 งบประมาณในการดำเนินงานโรงพยาบาลในกำกับของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย: 782 บาทต่อคน มาจากไหน?
ปี พ.ศ. 2542
42 การวิจัยเพื่อการปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการระยะที่สอง พ.ศ.2540-2541
43 รายงานการสรุปและข้อเสนอเพื่อการปฏิรูประบบการคลังเพื่อสุขภาพในประเทศไทย
44 แบบแผนรายจ่ายสุขภาพภาครัฐในแผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 5-6-7 (พ.ศ.2525-2539)
ปี พ.ศ. 2538
45 ต้นทุนต่อหน่วยบริการศูนย์บริการสาธารณสุข
46 การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณสาธารณสุขตามแผนพัฒนาจังหวัด
ปี พ.ศ. 2535
47 แบบแผนการเบิกค่ารักษาพยาบาลและความเหมาะสม ของการรักษาพยาบาลภายใต้กองทุนเงินทดแทน
ปี พ.ศ. 2534
48 การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยบริการของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์