ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 82
2 วลัยพร พัชรนฤมล 40
3 ภูษิต ประคองสาย 34
4 กัญจนา ติษยาธิคม 29
5 จิตปราณี วาศวิท 27
6 วิชช์ เกษมทรัพย์ 20
7 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 19
8 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 19
9 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 18
10 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 13
11 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 12
12 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 12
13 นวลอนันต์ ตันติเกตุ 12
14 วงเดือน จินดาวัฒนะ 12
15 สุวรรณา มูเก็ม 11
16 Walaiporn Patcharanarumol 11
17 จงกล เลิศเธียรดำรง 10
18 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 9
19 Siriwan Pitayarangsarit 8
20 สัญญา ศรีรัตนะ 7
21 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 6
22 สุกันยา คงสวัสดิ์ 6
23 Chulaporn Limwattananon 6
24 หทัยชนก สุมาลี 6
25 ถนอม สุภาพร 5
26 Phusit Prakongsai 5
27 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 5
28 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 5
29 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5
30 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 5
31 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 4
32 อารยา ศรีไพโรจน์ 4
33 ไม่มีข้อมูล 4
34 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
35 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4
36 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 4
37 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 4
38 อังคณา สมนัสทวีชัย 4
39 งามจิตต์ จันทรสาธิต 4
40 Donaldson, Dayl 4
41 โดแนลสัน, เดล 4
42 ชลลดา สิทธิฑูรย์ 4
43 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 4
44 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 3
45 สมหญิง สายธนู 3
46 นงลักษณ์ พะไกยะ 3
47 รัชตะ ตั้งศิริพัฒน์ 3
48 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 3
49 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
50 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 3
51 Hathaichanok Sumalee 3
52 ถาวร กมลทิพย์ 3
53 จเด็จ ธรรมธัชอารี 3
54 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 3
55 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 3
56 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 3
57 Angkana Sommanustweechai 3
58 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 3
59 International Health Policy Program 3
60 อดิศวร์ หลายชูไทย 3
61 ปรัศนี ทิพยโสภติ 2
62 ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย 2
63 พรพิศ ศิลขวุธท์ 2
64 ธีรธัช กันตามระ 2
65 นราทิพย์ ชุติวงศ์ 2
66 สุเมธ องค์วรรณดี 2
67 บวร งามศิริอุดม 2
68 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
69 สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ 2
70 ลิลลี่ ศิริพร 2
71 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เจนีวา 2
72 เพ็ญจันทร์ ประดับมุข 2
73 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2
74 กฤษดา ว่องวิญญู 2
75 ศิริพร กัญชนะ 2
76 พรสิณี อมรวิเชษฐ์ 2
77 พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ 2
78 กรมอนามัย 2
79 สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 2
80 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
81 ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน 2
82 ปิยะอร แดงพยนต์ 2
83 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 2
84 อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ 2
85 Adit Laichoothai 2
86 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 2
87 กัญจนา ดิษยาธิคม 2
88 อรณัชชา เซ็นโส 2
89 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 2
90 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 2
91 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
92 โรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2
93 รุ่งทิวา หมื่นปา 2
94 โรงพยาบาลลำปาง 2
95 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 2
96 ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์ 2
97 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 2
98 สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 2
99 Sopon Iamsirithaworn 2
100 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 2
101 วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์ 2
102 กฤษดา แสวงดี 2
103 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 2
104 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 2
105 Praphaphan Iamanan 2
106 ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ 2
107 ดวงกมล วิมลกิจ 2
108 ปานเทพ รัตนากร 2
109 Somying Saithanu 2
110 Weerasak putthasri 2
111 Thanom Supaporn 2
112 สนธยา รุ่งกิจการวัฒนา 2
113 ประภาพรรณ คำคม 2
114 Wantanee Kalpravidh 2
115 สุวารี เตียงพิทักษ์ 2
116 อุทัย ม่วงศรีเมืองดี 2
117 สุรัชดา ชนโสภณ 2
118 Parntep Ratanakorn 2
119 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
120 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
121 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
122 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
123 David Hughes 2
124 Swansea university 2
125 ครรชิต สุขนาค 2
126 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
127 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
128 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
129 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 2
130 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
131 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
132 สงครามชัย ลีทองดี 2
133 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
134 Yaowaluk Wanwong 2
135 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
136 สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
137 วัฒนีย์ เย็นจิตร 1
138 ฉวีวรรณ เย็นจิตร 1
139 โรงพยาบาลสงฆ์ 1
140 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
141 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
142 ชูเสกข์ ศรไพศาล 1
143 ปรัศนี ทิพโสถิตย์ 1
144 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
145 อุบลรัตน์ สุคนธมาน 1
146 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
147 Areewan Cheawchanwattana 1
148 Pornpit Silkavute 1
149 Phusit Prakongsait 1
150 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์, กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
151 สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
152 สถาบันพระบรมราชชนก 1
153 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 1
154 ฑิณกร โนรี 1
155 อภิชาติ จันทนิสร์ 1
156 Viroj Tangcharoensathien, et al. 1
157 Kanitsorn Sumriddetchkajorn 1
158 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
159 ลลิดา เขตต์กุฎี 1
160 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 1
161 School of Public Health, Faculty of Health Sciences, La trobe University, Australia 1
162 วราภรณ์ สุวรรณเวลา 1
163 International Health Policy Program, Ministry of Public Health 1
164 พรทิพย์ แซ่อึ้ง 1
165 Srijan Pupjain 1
166 Suthanan Kunlaka 1
167 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
168 นิตยา จันทร์เรืองมหาผล 1
169 เอื้องฟ้า คงเอี่ยมตระกูล 1
170 พรรณี วโรภาษ 1
171 โสตถิธร มัลลิกะมาส 1
172 ประยูรศรี สายพิมพ์ 1
173 ฐิติมา สุนทรสัจ 1
174 วรวิทย์ เจริญเลิศ 1
175 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
176 สำนักวิชาการสาธารณสุข 1
177 อภิชาติ รอดสม 1
178 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 1
179 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
180 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 1
181 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
182 ชัยเวช ธนไพศาล 1
183 Chitpranee Wasawit 1
184 ธำรง ตรรกวาทการ 1
185 Onsri Hinthamai 1
186 ทวี รัตนชูเอก 1
187 อรศรี ฮินท่าไม้ 1
188 International Health Policy Program Thailand 1
189 นงลักษณ์ โงวิวัฒน์ชัย 1
190 ทวีสิน ตันประยูร 1
191 Chutima Akaleephan 1
192 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลราชวิถี 1
193 Artitaya Tiampriwan 1
194 เฉวตสรร นามวาท 1
195 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) 1
196 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 1
197 Daravan Rongmuang 1
198 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลชลบุรี 1
199 นคร เปรมศรี 1
200 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 1
201 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 1
202 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 1
203 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 1
204 จิราวรรณ บุญเพิ่ม 1
205 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 1
206 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 1
207 สุชาติ สรณสถาพร 1
208 สุรเดช วลีอิทธิกุล 1
209 Yaowalak Jittakoat 1
210 บัญญัติ สิทธิธัญกิจ 1
211 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, ปทุมธานี 1
212 เจริญ ตรีศักดิ์ 1
213 Faculty of Nursing, Eastern Asia University 1
214 โรงพยาบาลขอนแก่น 1
215 ชูฉัตร ประมูลผล 1
216 สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ 1
217 ทวี ศิริวงศ์ 1
218 ชลธิป พงศ์สกุล 1
219 สงวน ลือเกียรติบัณฑิต 1
220 พนิต มโนการ 1
221 กรมการประกันภัย 1
222 สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ 1
223 นวรัตน์ โอปนพันธ์ 1
224 วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 1
225 Lalida Khetkudee 1
226 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
227 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
228 อัญชลี จิตรักนที 1
229 Rapeepong Suphanchaimat 1
230 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
231 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
232 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 1
233 ศิริพา อุดมอักษร 1
234 ตวงทิพย์ ธีระวิทย์ 1
235 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 1
236 Rajin Arora 1
237 รายิน อโรร่า 1
238 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
239 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
240 ประสิทธิ บุญเกิด 1
241 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
242 กรแก้ว จันทภาษา 1
243 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
244 Thananan Rattanachotphanit 1
245 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
246 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
247 limw0002@kku.ac.th 1
248 เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล 1
249 จิปราณี วาศวิท 1
250 Onanong Waleekhachonloet 1
251 Jongdee Wangpinairat 1
252 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 1
253 อรุณี ภูมิพานิชย์ 1
254 จงดี ว่องพินัยรัตน์ 1
255 Kumaree Pachanee 1
256 กุมารี พัชนี 1
257 Waraporn Suwanwela 1
258 Kanchana Disayathikom 1
259 จุฑาทิพ ทั่งทอง 1
260 Anuwat Supachutikul 1
261 เยาวเรศ อุปมายันต์ 1
262 อารี แวดวงธรรม 1
263 ศิริวรรณ ทิพย์รังสฤษฎ์ 1
264 ศศิเพ็ญ โมไนยกูล 1
265 ชาญชัย เอื้อชัยกุล 1
266 กิตยา มั่งเรือน 1
267 Jutatip Thungthong 1
268 Nuan-anan Tantigate 1
269 Kunakorn Aewsuwan 1
270 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
271 สุมนต์ สกลไชย 1
272 Krisada Sawaengdee 1
273 Chipanee Wasawit 1
274 กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม 1
275 Wiroj Tangcharoesathien 1
276 โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ สำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ 1
277 อติญาณ์ ศรเกษตริน 1
278 Apichart Thunyahan 1
279 ศุภวาณี สำเภานนท์ 1
280 รุ่งนภา จันทรา 1
281 Supawanee Sumpaonon 1
282 ดาราวรรณ รองเมือง 1
283 Atitaya Thiemphaiwan 1
284 Rungtiwa Hmuenpha 1
285 เบญจพร รัชตารมย์ 1
286 Lampang Hospital 1
287 Rungnapa Chantra 1
288 สุทธานันท์ กัลกะ 1
289 ญาณวุฒิ รุ่งกิจการวัฒนา 1
290 วิริยา โพธิ์ขวาง-ยุสท์ 1
291 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ. โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ 1
292 ศรีจันทร์ พลับจั่น 1
293 Pohnratchada Mattrasongkram 1
294 Sunicha Chanvatik 1
295 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
296 Amonrat Manawatthanawong 1
297 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
298 ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย 1
299 Shaheda Viriyathorn 1
300 ชาฮีดา วิริยาทร 1
301 รังสรรค์ ศรีภิรมย์ 1
302 Rangsan Sripirom 1
303 Thananan Rattanachodpanich 1
304 Chompoonut Topothai 1
305 นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ 1
306 สุณิชา ชานวาทิก 1
307 พรรัชดา มาตราสงคราม 1
308 Chitpranee Vasvid 1
309 อภิชาติ ธัญญาหาร 1
310 วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล 1
311 Woranan Witthayapipopsakul 1
312 Nucharapon Liangruenrom 1
313 Wichukorn Suriyawongpaisan 1
314 วรณัน วิทยาพิภพสกุล 1
315 Wiriya Phokhwang-Just 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 9
2 2558 1
3 2557 1
4 2555 2
5 2554 1
6 2551 3
7 2549 6
8 2548 2
9 2547 2
10 2546 5
11 2545 2
12 2544 4
13 2543 3
14 2542 3
15 2538 2
16 2535 1
17 2534 1
18 543 136
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การใช้บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และความจำเป็นทางสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนองของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558
2 กระบวนการทางนโยบายและความสำเร็จในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีการปลูกถ่ายตับในเด็กที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบตัน
3 การศึกษาภาระงานและผลิตภาพกำลังคนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
4 การใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ของประชากรไทย พ.ศ. 2558
5 ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
6 คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
7 การผนวกกลไกการติดตามและประเมินความรู้และความตระหนักของประชาชนเกี่ยวกับแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพเข้าสู่การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ
8 การใช้บริการรักษาพยาบาลของคนไทยที่ไม่มีหรือไม่ทราบสิทธิประกันสุขภาพ
9 การดูแลรักษาพยาบาลตนเองของประชาชนไทยโดยการซื้อยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2558
10 การประเมินผลการจัดบริการช่วยเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2557
11 วิวัฒนาการของความร่วมมือภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
12 ทัศนคติและการเลือกงานในชนบทของแพทย์จบใหม่
13 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2554
14 การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย : ภาพรวมและประสบการณ์การใช้เครื่องแมมโมแกรม เครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค และแบบฉายรังสีโคบอลต์-60 และเครื่องเพทซีที
ปี พ.ศ. 2551
15 การคลังสาธารณสุขในประเทศไทย
16 ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย
17 การแปรสภาพโรงพยาบาลของรัฐให้เป็นเอกชน: บทวิเคราะห์เชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2549
18 วิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ
19 ชุดวิจัยการเงินการคลังระบบสุขภาพไทย: ตอนที่ 4 พรบ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในบริบทของการประกันสุขภาพถ้วนหน้า-ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป
20 อุปสงค์ของบริการทดแทนไตภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
21 ความต้องการงบประมาณสำหรับการเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย
22 ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับขยายการเข้าถึงบริการทดแทนไตภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
23 ชุดวิจัยการเงินการคลังระบบสุขภาพไทย: ตอนที่ 1 แนวทางการปฏิรูปการเงินการคลังหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2548
24 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
25 ความเป็นธรรมของการใช้บริการสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2547
26 ต้นทุนการตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยการถ่ายภาพรังสีเต้านม (แมมโมแกรม) ในประเทศไทย
27 ปัจจัยในการตัดสินใจเชิงนโยบายและสิ่งท้าทายของนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2546
28 บทบาทและการปรับตัวของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยต่อสภาวะก่อนและระหว่างวิกฤติเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2539-2544)
29 การวิเคราะห์และกำหนดอัตราเหมาจ่ายในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับ ปีงบประมาณ 2547
30 ต้นทุน-ผลได้ ของการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย โดยเน้นการควบคุมในสุนัข
31 แบบแผนการคลอดบุตรของหญิงไทยในรอบ ๑๒ ปี (พ ศ ๒๕๓๓–๒๕๔๔)
32 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ปี พ.ศ. 2545
33 ตอบข้อสังเกตจุดอ่อนของที่มา ๑,๒๐๒ บาทต่อคนต่อปี ของนพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโนทัยและคณะ
34 การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก: บทเรียนจากพื้นที่เพื่อการปรับนโยบาย
ปี พ.ศ. 2544
35 การวิเคราะห์เชิงนโยบายของการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย กรณีการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนถ้วนหน้า
36 ระบบประกันสุขภาพในภาพรวมของประเทศไทย
37 งบประมาณในการดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: 1,202 บาทต่อคนต่อปีมาจากไหน
38 การประกันสุขภาพภาคเอกชน
ปี พ.ศ. 2543
39 ผู้มีรายได้น้อย กับการเข้าถึงบริการทดแทนไต: วิเคราะห์และข้อเสนอเชิงนโยบาย
40 ผลกระทบบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ต่อโรงพยาบาลภาครัฐ
41 งบประมาณในการดำเนินงานโรงพยาบาลในกำกับของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย: 782 บาทต่อคน มาจากไหน?
ปี พ.ศ. 2542
42 การวิจัยเพื่อการปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการระยะที่สอง พ.ศ.2540-2541
43 รายงานการสรุปและข้อเสนอเพื่อการปฏิรูประบบการคลังเพื่อสุขภาพในประเทศไทย
44 แบบแผนรายจ่ายสุขภาพภาครัฐในแผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 5-6-7 (พ.ศ.2525-2539)
ปี พ.ศ. 2538
45 ต้นทุนต่อหน่วยบริการศูนย์บริการสาธารณสุข
46 การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณสาธารณสุขตามแผนพัฒนาจังหวัด
ปี พ.ศ. 2535
47 แบบแผนการเบิกค่ารักษาพยาบาลและความเหมาะสม ของการรักษาพยาบาลภายใต้กองทุนเงินทดแทน
ปี พ.ศ. 2534
48 การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยบริการของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์