ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 82
2 วลัยพร พัชรนฤมล 40
3 ภูษิต ประคองสาย 34
4 กัญจนา ติษยาธิคม 29
5 จิตปราณี วาศวิท 27
6 วิชช์ เกษมทรัพย์ 20
7 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 19
8 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 19
9 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 18
10 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 13
11 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 12
12 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 12
13 นวลอนันต์ ตันติเกตุ 12
14 วงเดือน จินดาวัฒนะ 12
15 สุวรรณา มูเก็ม 11
16 Walaiporn Patcharanarumol 11
17 จงกล เลิศเธียรดำรง 10
18 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 9
19 Siriwan Pitayarangsarit 8
20 สัญญา ศรีรัตนะ 7
21 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 6
22 Chulaporn Limwattananon 6
23 หทัยชนก สุมาลี 6
24 สุกันยา คงสวัสดิ์ 6
25 ถนอม สุภาพร 5
26 Phusit Prakongsai 5
27 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 5
28 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 5
29 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5
30 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 5
31 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 4
32 อารยา ศรีไพโรจน์ 4
33 ไม่มีข้อมูล 4
34 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
35 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4
36 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 4
37 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 4
38 โดแนลสัน, เดล 4
39 งามจิตต์ จันทรสาธิต 4
40 ชลลดา สิทธิฑูรย์ 4
41 Donaldson, Dayl 4
42 อังคณา สมนัสทวีชัย 4
43 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 4
44 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 3
45 สมหญิง สายธนู 3
46 นงลักษณ์ พะไกยะ 3
47 รัชตะ ตั้งศิริพัฒน์ 3
48 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 3
49 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
50 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 3
51 Hathaichanok Sumalee 3
52 จเด็จ ธรรมธัชอารี 3
53 อดิศวร์ หลายชูไทย 3
54 International Health Policy Program 3
55 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 3
56 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 3
57 ถาวร กมลทิพย์ 3
58 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 3
59 Angkana Sommanustweechai 3
60 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 3
61 ปรัศนี ทิพยโสภติ 2
62 ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย 2
63 พรพิศ ศิลขวุธท์ 2
64 ธีรธัช กันตามระ 2
65 นราทิพย์ ชุติวงศ์ 2
66 สุเมธ องค์วรรณดี 2
67 บวร งามศิริอุดม 2
68 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
69 สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ 2
70 ลิลลี่ ศิริพร 2
71 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เจนีวา 2
72 เพ็ญจันทร์ ประดับมุข 2
73 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2
74 กฤษดา ว่องวิญญู 2
75 ศิริพร กัญชนะ 2
76 พรสิณี อมรวิเชษฐ์ 2
77 พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ 2
78 กรมอนามัย 2
79 สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 2
80 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
81 ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน 2
82 ปิยะอร แดงพยนต์ 2
83 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 2
84 อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ 2
85 Swansea university 2
86 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 2
87 กัญจนา ดิษยาธิคม 2
88 อรณัชชา เซ็นโส 2
89 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 2
90 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 2
91 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
92 โรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2
93 รุ่งทิวา หมื่นปา 2
94 โรงพยาบาลลำปาง 2
95 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 2
96 ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์ 2
97 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 2
98 สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 2
99 วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์ 2
100 Parntep Ratanakorn 2
101 ปานเทพ รัตนากร 2
102 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 2
103 Sopon Iamsirithaworn 2
104 ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ 2
105 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 2
106 กฤษดา แสวงดี 2
107 Thanom Supaporn 2
108 สุวารี เตียงพิทักษ์ 2
109 ดวงกมล วิมลกิจ 2
110 Adit Laichoothai 2
111 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
112 Weerasak putthasri 2
113 Somying Saithanu 2
114 อุทัย ม่วงศรีเมืองดี 2
115 ประภาพรรณ คำคม 2
116 สนธยา รุ่งกิจการวัฒนา 2
117 Praphaphan Iamanan 2
118 Wantanee Kalpravidh 2
119 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
120 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
121 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
122 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
123 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
124 David Hughes 2
125 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 2
126 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
127 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
128 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
129 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
130 Yaowaluk Wanwong 2
131 สุรัชดา ชนโสภณ 2
132 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
133 ครรชิต สุขนาค 2
134 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 2
135 สงครามชัย ลีทองดี 2
136 ฑิณกร โนรี 1
137 อภิชาติ จันทนิสร์ 1
138 สถาบันพระบรมราชชนก 1
139 สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
140 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 1
141 Viroj Tangcharoensathien, et al. 1
142 Areewan Cheawchanwattana 1
143 ชูเสกข์ ศรไพศาล 1
144 ฉวีวรรณ เย็นจิตร 1
145 โรงพยาบาลสงฆ์ 1
146 Faculty of Nursing, Eastern Asia University 1
147 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, ปทุมธานี 1
148 เจริญ ตรีศักดิ์ 1
149 บัญญัติ สิทธิธัญกิจ 1
150 Yaowalak Jittakoat 1
151 Lalida Khetkudee 1
152 International Health Policy Program, Ministry of Public Health 1
153 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
154 Phusit Prakongsait 1
155 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์, กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
156 Pornpit Silkavute 1
157 อภิชาติ ธัญญาหาร 1
158 อภิชาติ รอดสม 1
159 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 1
160 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
161 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
162 Sunicha Chanvatik 1
163 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 1
164 วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล 1
165 สุณิชา ชานวาทิก 1
166 พรรัชดา มาตราสงคราม 1
167 Chitpranee Vasvid 1
168 วรวิทย์ เจริญเลิศ 1
169 พรรณี วโรภาษ 1
170 ปรัศนี ทิพโสถิตย์ 1
171 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
172 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
173 สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
174 อุบลรัตน์ สุคนธมาน 1
175 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
176 โสตถิธร มัลลิกะมาส 1
177 ประยูรศรี สายพิมพ์ 1
178 ฐิติมา สุนทรสัจ 1
179 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 1
180 วัฒนีย์ เย็นจิตร 1
181 นงลักษณ์ โงวิวัฒน์ชัย 1
182 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 1
183 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 1
184 นคร เปรมศรี 1
185 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลชลบุรี 1
186 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 1
187 Artitaya Tiampriwan 1
188 Chitpranee Wasawit 1
189 ธำรง ตรรกวาทการ 1
190 Onsri Hinthamai 1
191 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลราชวิถี 1
192 เฉวตสรร นามวาท 1
193 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) 1
194 นิตยา จันทร์เรืองมหาผล 1
195 เอื้องฟ้า คงเอี่ยมตระกูล 1
196 สำนักวิชาการสาธารณสุข 1
197 Woranan Witthayapipopsakul 1
198 School of Public Health, Faculty of Health Sciences, La trobe University, Australia 1
199 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 1
200 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 1
201 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
202 ลลิดา เขตต์กุฎี 1
203 ชัยเวช ธนไพศาล 1
204 ทวี รัตนชูเอก 1
205 นวรัตน์ โอปนพันธ์ 1
206 วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 1
207 กรมการประกันภัย 1
208 พนิต มโนการ 1
209 สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ 1
210 ชูฉัตร ประมูลผล 1
211 สุชาติ สรณสถาพร 1
212 สุรเดช วลีอิทธิกุล 1
213 โรงพยาบาลขอนแก่น 1
214 สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ 1
215 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
216 International Health Policy Program Thailand 1
217 ทวีสิน ตันประยูร 1
218 Chutima Akaleephan 1
219 อรศรี ฮินท่าไม้ 1
220 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 1
221 จิราวรรณ บุญเพิ่ม 1
222 ทวี ศิริวงศ์ 1
223 ชลธิป พงศ์สกุล 1
224 สงวน ลือเกียรติบัณฑิต 1
225 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 1
226 Wiriya Phokhwang-Just 1
227 วราภรณ์ สุวรรณเวลา 1
228 กุมารี พัชนี 1
229 Waraporn Suwanwela 1
230 Kanchana Disayathikom 1
231 Kanitsorn Sumriddetchkajorn 1
232 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
233 Daravan Rongmuang 1
234 พรทิพย์ แซ่อึ้ง 1
235 Srijan Pupjain 1
236 Suthanan Kunlaka 1
237 Kumaree Pachanee 1
238 จงดี ว่องพินัยรัตน์ 1
239 Anuwat Supachutikul 1
240 Jutatip Thungthong 1
241 Nuan-anan Tantigate 1
242 Kunakorn Aewsuwan 1
243 จุฑาทิพ ทั่งทอง 1
244 อรุณี ภูมิพานิชย์ 1
245 Onanong Waleekhachonloet 1
246 Jongdee Wangpinairat 1
247 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 1
248 Rungnapa Chantra 1
249 Lampang Hospital 1
250 อติญาณ์ ศรเกษตริน 1
251 โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ สำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ 1
252 Krisada Sawaengdee 1
253 Chipanee Wasawit 1
254 Supawanee Sumpaonon 1
255 รุ่งนภา จันทรา 1
256 Pohnratchada Mattrasongkram 1
257 Apichart Thunyahan 1
258 ศุภวาณี สำเภานนท์ 1
259 กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม 1
260 Wiroj Tangcharoesathien 1
261 ญาณวุฒิ รุ่งกิจการวัฒนา 1
262 สุทธานันท์ กัลกะ 1
263 Rungtiwa Hmuenpha 1
264 เบญจพร รัชตารมย์ 1
265 ศรีจันทร์ พลับจั่น 1
266 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ. โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ 1
267 ดาราวรรณ รองเมือง 1
268 Atitaya Thiemphaiwan 1
269 วิริยา โพธิ์ขวาง-ยุสท์ 1
270 กิตยา มั่งเรือน 1
271 ชาญชัย เอื้อชัยกุล 1
272 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
273 สุมนต์ สกลไชย 1
274 รังสรรค์ ศรีภิรมย์ 1
275 Rangsan Sripirom 1
276 กรแก้ว จันทภาษา 1
277 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
278 Thananan Rattanachotphanit 1
279 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
280 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
281 ประสิทธิ บุญเกิด 1
282 Thananan Rattanachodpanich 1
283 ชาฮีดา วิริยาทร 1
284 Chompoonut Topothai 1
285 นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ 1
286 Nucharapon Liangruenrom 1
287 Wichukorn Suriyawongpaisan 1
288 ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย 1
289 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
290 Shaheda Viriyathorn 1
291 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
292 Amonrat Manawatthanawong 1
293 limw0002@kku.ac.th 1
294 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
295 เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล 1
296 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
297 ศิริพา อุดมอักษร 1
298 ตวงทิพย์ ธีระวิทย์ 1
299 จิปราณี วาศวิท 1
300 ศศิเพ็ญ โมไนยกูล 1
301 เยาวเรศ อุปมายันต์ 1
302 อารี แวดวงธรรม 1
303 ศิริวรรณ ทิพย์รังสฤษฎ์ 1
304 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 1
305 Rajin Arora 1
306 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
307 รายิน อโรร่า 1
308 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
309 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
310 Rapeepong Suphanchaimat 1
311 อัญชลี จิตรักนที 1
312 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 1
313 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
314 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
315 วรณัน วิทยาพิภพสกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 9
2 2558 1
3 2557 1
4 2555 2
5 2554 1
6 2551 3
7 2549 6
8 2548 2
9 2547 2
10 2546 5
11 2545 2
12 2544 4
13 2543 3
14 2542 3
15 2538 2
16 2535 1
17 2534 1
18 543 136
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การใช้บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และความจำเป็นทางสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนองของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558
2 กระบวนการทางนโยบายและความสำเร็จในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีการปลูกถ่ายตับในเด็กที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบตัน
3 การศึกษาภาระงานและผลิตภาพกำลังคนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
4 การใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ของประชากรไทย พ.ศ. 2558
5 ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
6 คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
7 การผนวกกลไกการติดตามและประเมินความรู้และความตระหนักของประชาชนเกี่ยวกับแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพเข้าสู่การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ
8 การใช้บริการรักษาพยาบาลของคนไทยที่ไม่มีหรือไม่ทราบสิทธิประกันสุขภาพ
9 การดูแลรักษาพยาบาลตนเองของประชาชนไทยโดยการซื้อยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2558
10 การประเมินผลการจัดบริการช่วยเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2557
11 วิวัฒนาการของความร่วมมือภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
12 ทัศนคติและการเลือกงานในชนบทของแพทย์จบใหม่
13 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2554
14 การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย : ภาพรวมและประสบการณ์การใช้เครื่องแมมโมแกรม เครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค และแบบฉายรังสีโคบอลต์-60 และเครื่องเพทซีที
ปี พ.ศ. 2551
15 การคลังสาธารณสุขในประเทศไทย
16 ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย
17 การแปรสภาพโรงพยาบาลของรัฐให้เป็นเอกชน: บทวิเคราะห์เชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2549
18 วิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ
19 ชุดวิจัยการเงินการคลังระบบสุขภาพไทย: ตอนที่ 4 พรบ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในบริบทของการประกันสุขภาพถ้วนหน้า-ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป
20 อุปสงค์ของบริการทดแทนไตภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
21 ความต้องการงบประมาณสำหรับการเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย
22 ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับขยายการเข้าถึงบริการทดแทนไตภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
23 ชุดวิจัยการเงินการคลังระบบสุขภาพไทย: ตอนที่ 1 แนวทางการปฏิรูปการเงินการคลังหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2548
24 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
25 ความเป็นธรรมของการใช้บริการสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2547
26 ต้นทุนการตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยการถ่ายภาพรังสีเต้านม (แมมโมแกรม) ในประเทศไทย
27 ปัจจัยในการตัดสินใจเชิงนโยบายและสิ่งท้าทายของนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2546
28 บทบาทและการปรับตัวของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยต่อสภาวะก่อนและระหว่างวิกฤติเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2539-2544)
29 การวิเคราะห์และกำหนดอัตราเหมาจ่ายในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับ ปีงบประมาณ 2547
30 ต้นทุน-ผลได้ ของการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย โดยเน้นการควบคุมในสุนัข
31 แบบแผนการคลอดบุตรของหญิงไทยในรอบ ๑๒ ปี (พ ศ ๒๕๓๓–๒๕๔๔)
32 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ปี พ.ศ. 2545
33 ตอบข้อสังเกตจุดอ่อนของที่มา ๑,๒๐๒ บาทต่อคนต่อปี ของนพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโนทัยและคณะ
34 การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก: บทเรียนจากพื้นที่เพื่อการปรับนโยบาย
ปี พ.ศ. 2544
35 การวิเคราะห์เชิงนโยบายของการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย กรณีการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนถ้วนหน้า
36 ระบบประกันสุขภาพในภาพรวมของประเทศไทย
37 งบประมาณในการดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: 1,202 บาทต่อคนต่อปีมาจากไหน
38 การประกันสุขภาพภาคเอกชน
ปี พ.ศ. 2543
39 ผู้มีรายได้น้อย กับการเข้าถึงบริการทดแทนไต: วิเคราะห์และข้อเสนอเชิงนโยบาย
40 ผลกระทบบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ต่อโรงพยาบาลภาครัฐ
41 งบประมาณในการดำเนินงานโรงพยาบาลในกำกับของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย: 782 บาทต่อคน มาจากไหน?
ปี พ.ศ. 2542
42 การวิจัยเพื่อการปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการระยะที่สอง พ.ศ.2540-2541
43 รายงานการสรุปและข้อเสนอเพื่อการปฏิรูประบบการคลังเพื่อสุขภาพในประเทศไทย
44 แบบแผนรายจ่ายสุขภาพภาครัฐในแผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 5-6-7 (พ.ศ.2525-2539)
ปี พ.ศ. 2538
45 ต้นทุนต่อหน่วยบริการศูนย์บริการสาธารณสุข
46 การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณสาธารณสุขตามแผนพัฒนาจังหวัด
ปี พ.ศ. 2535
47 แบบแผนการเบิกค่ารักษาพยาบาลและความเหมาะสม ของการรักษาพยาบาลภายใต้กองทุนเงินทดแทน
ปี พ.ศ. 2534
48 การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยบริการของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์