ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิเซ็น ดวงสา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 7
3 2556 3
4 543 26
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การเขตกรรมและการคัดเลือกพันธุ์พืชสมุนไพรลดการสูบบุหรี่
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนาการผลิตผักอินทรีย์บนพื้นฐานของการปลูกเชิงระบบบนพื้นที่จำกัด
3 วิจัยและพัฒนา Chinese tallow tree และพืชที่ไม่ใช่อาหารเพื่อผลิตไบโอดีเซล
4 วิจัยและพัฒนา Chinese tallow tree และพืชที่ไม่ใช่อาหารเพื่อผลิตไบโอดีเซล
5 การพัฒนาสายพันธุ์การเขตกรรมและส่งเสริมการปลูกต้นดอกพระจันทร์ (Ipomoea alba) เป็นการค้า
6 การวิจัยพัฒนาและส่งเสริมระบบการปลูกพืชโดยมีผักหวานป่าเป็นพืชหลัก
7 การวิจัยและพัฒนาและส่งเสริมการปลูกไผ่หวานเป็นการค้า
8 การวิจัยและพัฒนาและส่งเสริมการปลูกผักกูดเป็นการค้า
ปี พ.ศ. 2556
9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทดสอบประสิทธิภาพและประเมินความปลอดภัยของสารออกฤทธิ์ จากพืชสำหรับป้องกันกำจัดศัตรูพืช
10 วิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพืชที่มีศักยภาพป้องกันกำจัดโรคและแมลงเพื่อเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตผลิตภัณฑ์สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
11 การศึกษาทดลองตลาดและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องจักรการแปรรูปลองกอง