ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิเชียร กีรตินิจกาล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- วิเชียร กีระตินิจกาล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 โสภิดา ชิดชื่นเชย 9
2 นายวัฒนา อาจวิชัย 4
3 นายชัยมงคล ตะนะสอน 4
4 อารีย์รัตน์ ขุนภิบาล 3
5 น.ส.อารีย์รัตน์ ขุนภิบาล 3
6 ชลิดา เล็กสมบูรณ์ 3
7 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ 3
8 กุหลาบ เหล่าสาธิต 2
9 ศุมาพร เกษมสำราญ 2
10 ประศาสตร์ เกื้อมณี 1
11 นวรัตน์ อุดมประเสริฐ 1
12 พิทยาภรณ์ บุญใหญ่ 1
13 โชคชัย เอกทัศนาวรรณ 1
14 สรรเสริญ จำปาทอง 1
15 นิตย์ศรี แสงเดือน 1
16 ราเชนทร์ ถิรพร 1
17 สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล 1
18 อมรา ทองปาน 1
19 รื่นฤดี แก้วชื่นชัย 1
20 สุพัฒนา บุรีรัตน์ 1
21 ชะบา จำปาทอง 1
22 น.ส.นันทวรรณ ฉิมพลี 1
23 ภัศจี คงศีล 1
24 นันทวรรณ ฉิมพลี 1
25 สุจินต์ เจนวีรวัฒน์ 1
26 นางสาวพนม ใสยจิตร์ 1
27 วารุณี ธนะแพสย์ 1
28 Prof.Yukihiro Ozaki 1
29 รัชนี ฮงประยูร 1
30 เมทินี กลัดมุข 1
31 นางสมนึก ชัยดรุณ 1
32 นายอิทธิฤทธิ์ อึ้งวิเชียร 1
33 ดร.ทรงพล สมศรี 1
34 วราภา มหากาญจนกุล 1
35 ศรีหรรษา มลิจารย์ 1
36 สรัญญา วัชโรทัย 1
37 ชัยมงคล ตะนะสอน 1
38 สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง 1
39 ธนภูมิ มณีบุญ 1
40 นางลักษณ์กนก สินธุ์ประสพชัย 1
41 สุวรรณา กลัดพันธุ์ 1
42 สุรพล เช้าฉ้อง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2555 1
3 2554 3
4 2553 5
5 2552 8
6 2551 6
7 2550 1
8 2549 1
9 2548 1
10 2547 1
11 2540 1
12 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของรางจืด (Thunbergia laurifolia Lindl.) ในประเทศไทยโดยใช้เทคนิคเอเอฟแอลพี
ปี พ.ศ. 2555
2 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงในการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับเมแทบอลิซึมของไขมันในเมล็ดข้าวโพด
ปี พ.ศ. 2554
3 การปรับปรุงพันธุ์และการเขตกรรมสมุนไพร
4 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของว่านชักมดลูกในประเทศไทย
5 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของไพลในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
6 การพัฒนาสมการสำหรับหาปริมาณสารเคอร์คูมินอยด์ในขมิ้นชันแบบรวดเร็วโดยการประยุกต์ใช้แสงย่านใกล้อินฟราเรด
7 เงินอุดหนุนศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแห่งชาติ
8 การประเมินปริมาณน้ำมันทั้งหมดในเมล็ดข้าวโพดโดยใช้เนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี
9 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข่า (Alpinia spp.) ที่ใช้บริโภคในประเทศไทยโดยใช้เทคนิคเอเอฟแอลพี
10 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของว่านชักมดลูก (Curcuma sp.) ในประเทศไทยที่ตรวจสอบโดยเอเอฟแอลพี
ปี พ.ศ. 2552
11 การคัดเลือกรวมเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำมันในประชากรข้าวโพด
12 การคัดเลือกแบบวงจร Full sib ประยุกต์เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำมันในประชากรข้าวโพด
13 การปรับปรุงพันธุ์ขมิ้นชันต้านทานโรคเหี่ยวจากเชื้อแบคทีเรีย
14 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์หาปริมาณน้ำมันทั้งหมดในเมล็ดข้าวโพดน้ำมันอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปีและการประยุกต์ใช้ในโปรแกรมการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดน้ำมัน
15 การพัฒนาอุปกรณ์แอฟฟินิตีคอลัมน์เพื่อลดต้นทุนการตรวจสอบอะฟลาทอกซิน
16 อายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของไพลเหลือง
17 เงินอุดหนุนศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแห่งชาติ
18 การคัดเลือกรวมเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำมันในประชากรข้าวโพด
ปี พ.ศ. 2551
19 การปรับปรุงพันธุ์และการเขตกรรมสมุนไพร
20 การรวบรวมและจำแนกกลุ่มสายพันธุ์ว่านชักมดลูก
21 ผลของชนิดท่อนพันธุ์และวัสดุคลุมแปลงปลูกต่อผลผลิตและปริมาณสารเคอร์คูมินอยด์ของขมิ้นชัน
22 อายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมในการผลิตฟ้าทะลายโจร
23 โครงการย่อยที่ 1 การปรับปรุงพันธุ์ขมิ้นชันต้านทานโรคเหี่ยวจากเชื้อแบคทีเรีย
24 โครงการย่อยที่ 2 อายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของไพลเหลือง
ปี พ.ศ. 2550
25 การรวบรวมพันธุ์และการเขตกรรมพืชสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2549
26 การคัดเลือกพันธุ์และการเขตกรรมสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2548
27 การคัดเลือกพันธุ์และการเขตกรรมพืชสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2547
28 การรวบรวม การคัดเลือกพันธุ์ และศึกษาการเขตกรรมพืชสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2540
29 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดให้ทนต่อสภาพแห้งแล้งจากการชักนำและการใช้ double haploids โดยวิธี anther culture