ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิสุทธิ์ สุขบำรุง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รวมพร มาลา 9
2 กุลยา อุปพงษ์ 9
3 ธิดารัตน์ เหมือนเดชา 9
4 องค์การบริหาร ส่วนตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
5 องค์การบริหาร ส่วนตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
6 องค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าแฝก อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
7 องค์การบริหาร ส่วนตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
8 เทศบาลตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
9 องค์การบริหาร ส่วนตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1
11 องค์การบริหาร ส่วนตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1
12 องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
13 องค์การบริหาร ส่วนตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมือง จังหวัด อุตรดิตถ์ 1
14 ศิรางค์ ทับสายทอง 1
15 - 1
16 คณะวิทยาการจัดการ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 10
2 2555 1
3 2545 1
4 2544 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการที่มีต่อโครงการปรับปรุงการทำงานการพัฒนาเพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในการชำระภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
2 การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ตามโครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 2535 ประจำปี 2556
3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการรับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารงานการบริหารส่วนตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
4 การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการที่มีต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ตามโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ประจำปี งบประมาณ 2556
5 โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานตามโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2556 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
6 โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามโครงการปรับปรุงกระบวนงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
7 การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อโครงการลดขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
8 โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนประจำปีงบประมาณ 2556 ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
9 โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานตามโครงการลดขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของเทศบาลตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
10 ความเป้นองค์กรแห่งการเรียนรู้และความตระหนักในเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2555
11 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ในองค์กรภาครัฐด้านงานทาง
ปี พ.ศ. 2545
12 ความคิดเห็นของแพทย์และบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับการช่วยให้ผู้ป่วยที่สิ้นหวังในการรักษาตายอย่างสงบ
ปี พ.ศ. 2544
13 ความคิดเห็นของแพทย์และบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับ การช่วยให้ผู้ป่วยที่สิ้นหวังในการรักษาตายอย่างสงบ
14 ความคิดเห็นของแพทย์และบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับการช่วยให้ผู้ป่วยที่สิ้นหวังในการรักษาตายอย่างสงบ
15 ความคิดเห็นของแพทย์และบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับการช่วยให้ผู้ป่วยที่สิ้นหวังในการรักษาตายอย่างสงบ