ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิสิษฐ์ จุ้ยดอนกลอย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การใช้หญ้าแฝกและวัสดุปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกในดินเนื้อหยาบ
ปี พ.ศ. 2555
2 การจัดการดินและพืชร่วมกับการใช้ผลิตภัณฑ์กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3 การรวบรวมและทดสอบผลผลิตของพืชสมุนไพรไล่แมลงชนิดต่าง ๆสำหรับเกษตรอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2554
4 เปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยอินทรีย์สูตรต่าง ๆ สำหรับการผลิตข้าวอินทรีย์
5 ศึกษาพัฒนาการของการผลิตพืชผักในระบบเกษตรอินทรีย์
6 อิทธิพลของการใช้หินฟอสเฟตร่วมกับ พด.9 ต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวหลังการปรับรูปแปลงนา
7 เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ชีวภาพป้องกันกำจัดศัตรูพืช สำหรับการผลิตผักอินทรีย์