ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การจำลองการพิบัติของเขื่อนศรีนครินทร์
2 การศึกษาการพยากรณ์น้ำท่วมในลุ่มน้ำสงคราม โดยการประยุกต์ใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์
ปี พ.ศ. 2555
3 การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำจังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2553
4 การปรับปรุงระบบการจัดการสภาวะน้ำท่วมในลุ่มน้ำโดยการบริหารอ่างเก็บน้ำที่เหมาะสมและการพยากรณ์เตือนภัย ณ เวลาจริง: กรณีศึกษาลุ่มน้ำท่าตะเภา จังหวัดชุมพร
ปี พ.ศ. 2552
5 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
6 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในโครงการส่งนำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง
7 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลุ่มน้ำคลองอู่เรือ จังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2551
8 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในโครงการส่งนำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง
ปี พ.ศ. 2546
9 การศึกษาวิเคราะห์ปริมาณน้ำนองสูงสุดของลุ่มน้ำคลองท่าตะเภาและลุ่มน้ำคลองชุมพร โดยแบบจำลองทางอุทกวิทยา
ปี พ.ศ. 2545
10 การศึกษาวิเคราะห์ปริมาณน้ำนองสูงสุดของลุ่มน้ำคลองท่าตะเภาและลุ่มน้ำคลองชุมพร โดยแบบจำลองทางอุทกวิทยา