ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิษณุ ธรรมลิขิตกุล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Visanu Thamlikitkul 8
2 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 6
3 ภูษิต ประคองสาย 5
4 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
5 Saowalak Hunnangkul 3
6 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 3
7 Nithima Sumpradit 3
8 Phusit Prakongsai 3
9 วันทนา ปวีณกิตติพร 3
10 เสาวลักษณ์ ฮุนนางกูร 3
11 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
12 บุญชัย สมบูรณ์สุข 2
13 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2
14 ธีรศักดิ์ ชักนำ 2
15 ภาสกร อัครเสวี 2
16 ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ 2
17 รุ่งเรือง กิจผาติ 2
18 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2
19 อรฉัตร โตษยานนท์ 2
20 วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล 2
21 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 2
22 เสาวพักตร์ อิ้นจ้อย 2
23 นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ 2
24 นาฏพธู สงวนวงศ์ 2
25 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 2
26 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
27 รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ 2
28 มาลัย วรจิตร 2
29 เชิดศักดิ์ ธีระบุตร 2
30 ประเสริฐ อัสสันตชัย 2
31 ยงยุทธ สหัสกุล 2
32 สุรางค์ เดชศิริเลิศ 2
33 ดำรัส ตรีสุโกศล 2
34 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 2
35 สมหวัง ด่านชัยวิจิตร 2
36 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
37 อาทร ริ้วไพบูลย์ 2
38 ตวงรัตน์ โพธะ 2
39 ภาณุมาศ ภูมาศ 2
40 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 2
41 คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ 2
42 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 2
43 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 1
44 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
45 อภิชญา พร้อมพวก 1
46 วรทัต หงส์วาณิชวงศ์ 1
47 ศิริตรี สุทธจิตต์ 1
48 เพชรณเธียร จุลเลศ 1
49 ชิดชนก อุดมธนเดชน์ 1
50 ภวินตรา เจริญเวช 1
51 สายสิริ อิสรชาญวาณิชย์ 1
52 วราภรณ์ พุ่มสุวรรณ 1
53 ภิญโญ รัตนาอัมพวัลย์ 1
54 พงศ์ธนยศ กิรติสินธุ์ 1
55 สุวิชัย โรจนเสถียร 1
56 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1
57 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์ 1
58 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
59 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 1
60 นวลนิตย์ แปงดี 1
61 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 1
62 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 1
63 วรางคณา ชิดช่วงชัย 1
64 กระทรวงสาธารณสุข. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
65 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
66 ไม่มีข้อมูล 1
67 กระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์ 1
68 กานนท์ อังคณาวิศัลย์ 1
69 พศวัต พึ่งเกียรติไพโรจน์ 1
70 กมลชนก ดีศรีศักดิ์ 1
71 ภาณุพงศ์ หาญเจริญพิพัฒน์ 1
72 ชุติกาญจน์ พูลเพิ่ม 1
73 สุภาพรรณ ชุมมุง 1
74 พิรญาณ์ เพียรกลิ่นธรรม 1
75 สคณรัช ทองคำคูณ 1
76 กัลยรัตน์ วิไลวงศ์เสถียร 1
77 อ่อนอุษา ขันธรักษา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 1
3 2558 2
4 2556 1
5 2555 2
6 2554 1
7 2548 1
8 2546 1
9 2545 4
10 2542 2
11 543 23
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การปนเปื้อนเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะและการตกค้างของยาปฏิชีวนะในอาหารสำหรับบริโภคในประเทศ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2560
2 การควบคุมและป้องกันการดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
3 หยุดใช้ยาปฏิชีวนะเมื่อเป็นแผลสดจากอุบัติเหตุ
4 คู่มือการควบคุมและป้องกันแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2556
5 การกระจายและการใช้ยาปฏิชีวนะของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลินิก และร้านยา
ปี พ.ศ. 2555
6 ระบบและกลไกการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในมนุษย์ที่เหมาะสมกับประเทศไทย
7 ผลกระทบด้านสุขภาพและเศรษฐศาสตร์จากการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย : การศึกษาเบื้องต้น
ปี พ.ศ. 2554
8 การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมเวชศาสตร์อิงหลักฐานในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
9 เวชปฏิบัติอิงหลักฐานในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
10 การวิจัยและพัฒนาการประเมินความรู้ความสามารถทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2545
11 การควบคุมโรคมาลาเรียชนิดฟาลซิปารัมในอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (ระยะ1-3)
12 ระบาดวิทยาของการป่วยและการตายของประชากรและการจัดระบบ การจัดการเพื่อเพิ่มคุณภาพบริการสาธารณสุขของสถานพยาบาลของรัฐ ในอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
13 การควบคุมโรคมาลาเรียชนิดฟาลซิปารัมในอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (ระยะที่ 3)
14 การควบคุมโรคมาลาเรียชนิดฟาลซิปารัมในอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2542
15 โครงการประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาชุดโครงการอายุวัฒนะ
16 การจำแนกสายพันธุ์ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei