ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิษณุ ธรรมลิขิตกุล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Visanu Thamlikitkul 8
2 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 6
3 ภูษิต ประคองสาย 5
4 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
5 วันทนา ปวีณกิตติพร 3
6 Nithima Sumpradit 3
7 Saowalak Hunnangkul 3
8 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 3
9 เสาวลักษณ์ ฮุนนางกูร 3
10 Phusit Prakongsai 3
11 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 2
12 ธีรศักดิ์ ชักนำ 2
13 ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ 2
14 คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ 2
15 รุ่งเรือง กิจผาติ 2
16 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
17 สุรางค์ เดชศิริเลิศ 2
18 นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ 2
19 นาฏพธู สงวนวงศ์ 2
20 เสาวพักตร์ อิ้นจ้อย 2
21 ตวงรัตน์ โพธะ 2
22 ภาสกร อัครเสวี 2
23 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2
24 บุญชัย สมบูรณ์สุข 2
25 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
26 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 2
27 วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล 2
28 ยงยุทธ สหัสกุล 2
29 ประเสริฐ อัสสันตชัย 2
30 อรฉัตร โตษยานนท์ 2
31 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2
32 ภาณุมาศ ภูมาศ 2
33 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
34 รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ 2
35 ดำรัส ตรีสุโกศล 2
36 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 2
37 สมหวัง ด่านชัยวิจิตร 2
38 อาทร ริ้วไพบูลย์ 2
39 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 2
40 มาลัย วรจิตร 2
41 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 2
42 เชิดศักดิ์ ธีระบุตร 2
43 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
44 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1
45 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์ 1
46 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 1
47 สุวิชัย โรจนเสถียร 1
48 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
49 ศิริตรี สุทธจิตต์ 1
50 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 1
51 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 1
52 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
53 กระทรวงสาธารณสุข. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
54 อภิชญา พร้อมพวก 1
55 กระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์ 1
56 ไม่มีข้อมูล 1
57 ภิญโญ รัตนาอัมพวัลย์ 1
58 สายสิริ อิสรชาญวาณิชย์ 1
59 วราภรณ์ พุ่มสุวรรณ 1
60 กมลชนก ดีศรีศักดิ์ 1
61 นวลนิตย์ แปงดี 1
62 สคณรัช ทองคำคูณ 1
63 กัลยรัตน์ วิไลวงศ์เสถียร 1
64 พศวัต พึ่งเกียรติไพโรจน์ 1
65 กานนท์ อังคณาวิศัลย์ 1
66 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 1
67 วรางคณา ชิดช่วงชัย 1
68 พิรญาณ์ เพียรกลิ่นธรรม 1
69 สุภาพรรณ ชุมมุง 1
70 วรทัต หงส์วาณิชวงศ์ 1
71 เพชรณเธียร จุลเลศ 1
72 ชิดชนก อุดมธนเดชน์ 1
73 พงศ์ธนยศ กิรติสินธุ์ 1
74 อ่อนอุษา ขันธรักษา 1
75 ภาณุพงศ์ หาญเจริญพิพัฒน์ 1
76 ชุติกาญจน์ พูลเพิ่ม 1
77 ภวินตรา เจริญเวช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 1
3 2558 2
4 2556 1
5 2555 2
6 2554 1
7 2548 1
8 2546 1
9 2545 4
10 2542 2
11 543 23
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การปนเปื้อนเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะและการตกค้างของยาปฏิชีวนะในอาหารสำหรับบริโภคในประเทศ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2560
2 การควบคุมและป้องกันการดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
3 หยุดใช้ยาปฏิชีวนะเมื่อเป็นแผลสดจากอุบัติเหตุ
4 คู่มือการควบคุมและป้องกันแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2556
5 การกระจายและการใช้ยาปฏิชีวนะของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลินิก และร้านยา
ปี พ.ศ. 2555
6 ระบบและกลไกการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในมนุษย์ที่เหมาะสมกับประเทศไทย
7 ผลกระทบด้านสุขภาพและเศรษฐศาสตร์จากการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย : การศึกษาเบื้องต้น
ปี พ.ศ. 2554
8 การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมเวชศาสตร์อิงหลักฐานในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
9 เวชปฏิบัติอิงหลักฐานในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
10 การวิจัยและพัฒนาการประเมินความรู้ความสามารถทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2545
11 การควบคุมโรคมาลาเรียชนิดฟาลซิปารัมในอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (ระยะ1-3)
12 ระบาดวิทยาของการป่วยและการตายของประชากรและการจัดระบบ การจัดการเพื่อเพิ่มคุณภาพบริการสาธารณสุขของสถานพยาบาลของรัฐ ในอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
13 การควบคุมโรคมาลาเรียชนิดฟาลซิปารัมในอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (ระยะที่ 3)
14 การควบคุมโรคมาลาเรียชนิดฟาลซิปารัมในอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2542
15 โครงการประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาชุดโครงการอายุวัฒนะ
16 การจำแนกสายพันธุ์ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei