ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 12
2 Yeshey Penjor 1
3 สุมิตรา พูลทอง 1
4 กำจัด มงคลกุล 1
5 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
6 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
7 รุ่งราวี ทองกันยา 1
8 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
9 ๋Janes, Gavin W. 1
10 ชอุ่ม มลิลา 1
11 นภสร โกวรรธนะกุล 1
12 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
13 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
14 Jittima Chatchawansaisin 1
15 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
16 Chonticha Srisawang 1
17 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
18 วินัย งามแสง 1
19 Phanphen Wattanaarsakit 1
20 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
21 ประคอง ชอบเสียง 1
22 Chakkaphan Sutthirat 1
23 Puttipongse Varavudhi 1
24 Kitpramuk Tantayaporn 1
25 ละอองทิพย์ เหมะ 1
26 Sompol Sanguanrungsirikul 1
27 Naiyana Chaiyabutr 1
28 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
29 Ampa Luiengpirom 1
30 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
31 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
32 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
33 พรรณี กาญจนพลู 1
34 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
35 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
36 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
37 สุมา เมืองใย 1
38 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
39 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
40 วิมล เหมะจันทร 1
41 Chayaporn Supachartwong 1
42 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
43 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
44 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
45 กมลชนก ยวดยง 1
46 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
47 Suchin Arunsawatwong 1
48 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
49 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
50 สุวดี ยาป่าคาย 1
51 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
52 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
53 อวย เกตุสิงห์ 1
54 Walaisiri Muangsiri 1
55 Pornpimol Muanjai 1
56 Varunee Padmasankh 1
57 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
58 Rajalida Lipikorn 1
59 Thada Jirajaras 1
60 ประธาน ดาบเพชร 1
61 เอกชัย อดุลยธรรม 1
62 Thanathon Sesuk 1
63 กระมล ทองธรรมชาติ 1
64 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
65 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
66 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
67 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
68 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
69 Kasidit Nootong 1
70 Anawatch Mitpratan 1
71 สิทธิพร แอกทอง 1
72 Waraporn Siriterm 1
73 Chariya Uiyyasathian 1
74 Acom Sornsute 1
75 ศุกันยา ห้วยผัด 1
76 สมชัย วัฒนการุณ 1
77 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
78 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
79 Pantharee Boonsatorn 1
80 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
81 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
82 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
83 บรรจง คณะวรรณ 1
84 มยุรี ตันติสิระ 1
85 ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์ 1
86 ธวัชชัย สันติสุข 1
87 นงลักษณ์ จันทนาคม 1
88 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
89 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
90 ฉลวย คำนึงเนตร 1
91 สำเริง แย้มโสภี 1
92 พรรณี เปรมัษเฐียร 1
93 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
94 นภดล คุ้มประวัติ 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
97 คัคนางค์ มณีศรี 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
99 เศรษฐ เปลื้องเข็ญ 1
100 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
101 รุ่งโรจน์ พุ่มริ้ว 1
102 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
103 มาลา เจียมสากล 1
104 เทียนฉาย กีระนันทน์ 1
105 วัลลภ แย้มเหมือน 1
106 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
107 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
108 วาสนา เสียงดัง 1
109 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
110 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
111 กานดา ผรณเกียรติ์ 1
112 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
113 ไววิทย์ พุทธารี 1
114 มยุรี จารุปาณ 1
115 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
116 วราภรณ์ พุ่มจำปา 1
117 สุวิชา ทองสิมา 1
118 สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์ 1
119 สมพร พรมดี 1
120 ศิริมา วรวรรณ 1
121 สายฝน ควรผดุง 1
122 อรทัย เจริญศิลป์ 1
123 สิริพร สิวราวุฒิ 1
124 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
125 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
126 Jaitip Paiboon 1
127 Wilai Anomasiri 1
128 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
129 วัฒนชัย สมิทธากร 1
130 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
131 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
132 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
133 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
134 กาญจนา แก้วเทพ 1
135 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
136 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
137 Garnpimol C. Ritthidej 1
138 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
139 Vimolmas Lipipun 1
140 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
141 Sumphan Wongseripipatana 1
142 Panee Boonthavi 1
143 Kittisak Likhitwitayawuid 1
144 Supa Chantharasakul 1
145 Vanida Chantarateptawan 1
146 ศิริชัย ศิริกายะ 1
147 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
148 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
149 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
150 Somying Tumwasorn 1
151 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
152 วิไล ชินธเนศ 1
153 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
154 อุทัย บุญประเสริฐ 1
155 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
156 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
157 Srilert Chotpantarat 1
158 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
159 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
160 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
161 Chalermpol Leevailoj 1
162 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
163 Boonchai Sangpetngam 1
164 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
165 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2517 2
3 2516 1
4 2515 5
5 2514 1
6 2513 4
7 2512 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2517
2 ความนิยมของหัวหน้าครัวเรือนชายชาวชนบทไทยในเรื่องการประกอบอาชีพ ของคนหนุ่มสาว
3 ความมุ่งหวังของบิดามารดาในเขตชนบทไทยเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ปี พ.ศ. 2516
4 การสื่อสารการวางแผนครอบครัว
ปี พ.ศ. 2515
5 พฤติกรรมการวางแผนครอบครัวของสตรีชาวจีน ในเขตเทศบาลนครหลวงกรุงเทพธนบุรี
6 ความรู้ และทัศนคติด้านประชากรศึกษาของนักเรียนอาชีวศึกษาชั้นปีสุดท้าย ในเขตนครหลวงกรุงเทพ ธนบุรี
7 ภาวะเจริญพันธุ์ในประเทศไทย
8 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติของบิดามารดาในชนบทไทย ในเรื่องการสมรสของบุตร
9 ความรู้ของสตรีไทยในชนบทเกี่ยวกับการป้องกันการปฏิสนธิ
ปี พ.ศ. 2514
10 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบครอบครัวและการเจริญพันธุ์ ในเขตชนบทประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2513
11 ลักษณะช่วงระยะเวลามีบุตรของสตรีไทย ในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
12 การจำแนกประชากรในระดับอำเภอ ตามลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม
13 ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้ที่ยอมรับเอาวิธีการวางแผนครอบครัว มาปฏิบัติในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
14 การเจริญพันธุ์ของสตรีไทยในเขตชนบท
ปี พ.ศ. 2512
15 การประเมินความสูญเสียผู้มีความสามารถ ที่จะเรียนในชั้นการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2512-2519
16 การประเมินความสูญเสียผู้มีความสามารถ ที่จะเรียนในชั้นการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2512-2519