ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 12
2 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
3 พรรณี กาญจนพลู 1
4 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
5 สุมา เมืองใย 1
6 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
7 วิมล เหมะจันทร 1
8 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
9 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
10 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
11 Chakkaphan Sutthirat 1
12 ประคอง ชอบเสียง 1
13 Yeshey Penjor 1
14 สุมิตรา พูลทอง 1
15 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
16 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
17 รุ่งราวี ทองกันยา 1
18 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
19 ๋Janes, Gavin W. 1
20 ชอุ่ม มลิลา 1
21 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
22 ละอองทิพย์ เหมะ 1
23 Garnpimol C. Ritthidej 1
24 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
25 Vimolmas Lipipun 1
26 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
27 Sumphan Wongseripipatana 1
28 Panee Boonthavi 1
29 Kittisak Likhitwitayawuid 1
30 Supa Chantharasakul 1
31 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
32 มยุรี ตันติสิระ 1
33 Sompol Sanguanrungsirikul 1
34 Puttipongse Varavudhi 1
35 Kitpramuk Tantayaporn 1
36 Naiyana Chaiyabutr 1
37 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
38 บรรจง คณะวรรณ 1
39 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
40 Ampa Luiengpirom 1
41 กำจัด มงคลกุล 1
42 นภสร โกวรรธนะกุล 1
43 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
44 ศุกันยา ห้วยผัด 1
45 สมชัย วัฒนการุณ 1
46 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
47 Pantharee Boonsatorn 1
48 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
49 Acom Sornsute 1
50 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
51 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
52 กระมล ทองธรรมชาติ 1
53 Thanathon Sesuk 1
54 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
55 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
56 กมลชนก ยวดยง 1
57 Suchin Arunsawatwong 1
58 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
59 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
60 สุวดี ยาป่าคาย 1
61 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
62 Chariya Uiyyasathian 1
63 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
64 Chonticha Srisawang 1
65 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
66 Jittima Chatchawansaisin 1
67 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
68 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
69 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
70 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
71 วินัย งามแสง 1
72 Phanphen Wattanaarsakit 1
73 Chayaporn Supachartwong 1
74 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
75 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
76 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
77 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
78 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
79 Kasidit Nootong 1
80 Anawatch Mitpratan 1
81 สิทธิพร แอกทอง 1
82 Waraporn Siriterm 1
83 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
84 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
85 สมพร พรมดี 1
86 วราภรณ์ พุ่มจำปา 1
87 สุวิชา ทองสิมา 1
88 สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์ 1
89 ศิริมา วรวรรณ 1
90 สิริพร สิวราวุฒิ 1
91 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
92 สายฝน ควรผดุง 1
93 อรทัย เจริญศิลป์ 1
94 วัลลภ แย้มเหมือน 1
95 เทียนฉาย กีระนันทน์ 1
96 ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์ 1
97 ธวัชชัย สันติสุข 1
98 นงลักษณ์ จันทนาคม 1
99 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
100 ฉลวย คำนึงเนตร 1
101 สำเริง แย้มโสภี 1
102 พรรณี เปรมัษเฐียร 1
103 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
104 มยุรี จารุปาณ 1
105 วาสนา เสียงดัง 1
106 เอกชัย อดุลยธรรม 1
107 Rajalida Lipikorn 1
108 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
109 ประธาน ดาบเพชร 1
110 Thada Jirajaras 1
111 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
112 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
113 อวย เกตุสิงห์ 1
114 Walaisiri Muangsiri 1
115 Pornpimol Muanjai 1
116 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
117 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
118 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
119 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
120 ไววิทย์ พุทธารี 1
121 Varunee Padmasankh 1
122 กานดา ผรณเกียรติ์ 1
123 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
124 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
125 นภดล คุ้มประวัติ 1
126 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
127 Srilert Chotpantarat 1
128 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
129 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
130 Chalermpol Leevailoj 1
131 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
132 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
133 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
134 Boonchai Sangpetngam 1
135 ศิริชัย ศิริกายะ 1
136 Vanida Chantarateptawan 1
137 Jaitip Paiboon 1
138 Wilai Anomasiri 1
139 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
140 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
141 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
142 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
143 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
144 กาญจนา แก้วเทพ 1
145 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
146 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
147 เศรษฐ เปลื้องเข็ญ 1
148 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
149 คัคนางค์ มณีศรี 1
150 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
151 มาลา เจียมสากล 1
152 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
153 รุ่งโรจน์ พุ่มริ้ว 1
154 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
155 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
156 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
157 Somying Tumwasorn 1
158 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
159 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
160 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
161 อุทัย บุญประเสริฐ 1
162 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
163 วิไล ชินธเนศ 1
164 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
165 วัฒนชัย สมิทธากร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2517 2
3 2516 1
4 2515 5
5 2514 1
6 2513 4
7 2512 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2517
2 ความนิยมของหัวหน้าครัวเรือนชายชาวชนบทไทยในเรื่องการประกอบอาชีพ ของคนหนุ่มสาว
3 ความมุ่งหวังของบิดามารดาในเขตชนบทไทยเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ปี พ.ศ. 2516
4 การสื่อสารการวางแผนครอบครัว
ปี พ.ศ. 2515
5 พฤติกรรมการวางแผนครอบครัวของสตรีชาวจีน ในเขตเทศบาลนครหลวงกรุงเทพธนบุรี
6 ความรู้ และทัศนคติด้านประชากรศึกษาของนักเรียนอาชีวศึกษาชั้นปีสุดท้าย ในเขตนครหลวงกรุงเทพ ธนบุรี
7 ภาวะเจริญพันธุ์ในประเทศไทย
8 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติของบิดามารดาในชนบทไทย ในเรื่องการสมรสของบุตร
9 ความรู้ของสตรีไทยในชนบทเกี่ยวกับการป้องกันการปฏิสนธิ
ปี พ.ศ. 2514
10 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบครอบครัวและการเจริญพันธุ์ ในเขตชนบทประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2513
11 ลักษณะช่วงระยะเวลามีบุตรของสตรีไทย ในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
12 การจำแนกประชากรในระดับอำเภอ ตามลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม
13 ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้ที่ยอมรับเอาวิธีการวางแผนครอบครัว มาปฏิบัติในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
14 การเจริญพันธุ์ของสตรีไทยในเขตชนบท
ปี พ.ศ. 2512
15 การประเมินความสูญเสียผู้มีความสามารถ ที่จะเรียนในชั้นการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2512-2519
16 การประเมินความสูญเสียผู้มีความสามารถ ที่จะเรียนในชั้นการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2512-2519