ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 12
2 ละอองทิพย์ เหมะ 1
3 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
4 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
5 Kitpramuk Tantayaporn 1
6 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
7 Puttipongse Varavudhi 1
8 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
9 Naiyana Chaiyabutr 1
10 Sompol Sanguanrungsirikul 1
11 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
12 วิมล เหมะจันทร 1
13 Chakkaphan Sutthirat 1
14 ประคอง ชอบเสียง 1
15 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
16 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
17 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
18 สุมา เมืองใย 1
19 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
20 พรรณี กาญจนพลู 1
21 Ampa Luiengpirom 1
22 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
23 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
24 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
25 Panee Boonthavi 1
26 วัฒนชัย สมิทธากร 1
27 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
28 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
29 Jaitip Paiboon 1
30 Wilai Anomasiri 1
31 Kittisak Likhitwitayawuid 1
32 Supa Chantharasakul 1
33 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
34 มยุรี ตันติสิระ 1
35 บรรจง คณะวรรณ 1
36 Vimolmas Lipipun 1
37 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
38 Sumphan Wongseripipatana 1
39 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
40 Garnpimol C. Ritthidej 1
41 ๋Janes, Gavin W. 1
42 ชอุ่ม มลิลา 1
43 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
44 Chariya Uiyyasathian 1
45 Acom Sornsute 1
46 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
47 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
48 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
49 Kasidit Nootong 1
50 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
51 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
52 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
53 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
54 กระมล ทองธรรมชาติ 1
55 Thanathon Sesuk 1
56 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
57 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
58 สมชัย วัฒนการุณ 1
59 Pantharee Boonsatorn 1
60 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
61 ศุกันยา ห้วยผัด 1
62 Waraporn Siriterm 1
63 สิทธิพร แอกทอง 1
64 กำจัด มงคลกุล 1
65 นภสร โกวรรธนะกุล 1
66 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
67 วินัย งามแสง 1
68 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
69 สุมิตรา พูลทอง 1
70 รุ่งราวี ทองกันยา 1
71 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
72 Yeshey Penjor 1
73 Phanphen Wattanaarsakit 1
74 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
75 Chayaporn Supachartwong 1
76 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
77 Anawatch Mitpratan 1
78 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
79 Jittima Chatchawansaisin 1
80 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
81 Chonticha Srisawang 1
82 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
83 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
84 กาญจนา แก้วเทพ 1
85 วาสนา เสียงดัง 1
86 มยุรี จารุปาณ 1
87 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
88 สายฝน ควรผดุง 1
89 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
90 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
91 ไววิทย์ พุทธารี 1
92 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
93 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
94 อรทัย เจริญศิลป์ 1
95 สิริพร สิวราวุฒิ 1
96 วัลลภ แย้มเหมือน 1
97 เทียนฉาย กีระนันทน์ 1
98 สำเริง แย้มโสภี 1
99 สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์ 1
100 สุวิชา ทองสิมา 1
101 ศิริมา วรวรรณ 1
102 สมพร พรมดี 1
103 วราภรณ์ พุ่มจำปา 1
104 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
105 กานดา ผรณเกียรติ์ 1
106 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
107 กมลชนก ยวดยง 1
108 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
109 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
110 Suchin Arunsawatwong 1
111 สุวดี ยาป่าคาย 1
112 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
113 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
114 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
115 อวย เกตุสิงห์ 1
116 Walaisiri Muangsiri 1
117 Pornpimol Muanjai 1
118 Varunee Padmasankh 1
119 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
120 Rajalida Lipikorn 1
121 Thada Jirajaras 1
122 ประธาน ดาบเพชร 1
123 เอกชัย อดุลยธรรม 1
124 พรรณี เปรมัษเฐียร 1
125 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
126 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
127 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
128 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
129 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
130 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
131 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
132 อุทัย บุญประเสริฐ 1
133 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
134 Somying Tumwasorn 1
135 Boonchai Sangpetngam 1
136 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
137 ศิริชัย ศิริกายะ 1
138 Vanida Chantarateptawan 1
139 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
140 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
141 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
142 Chalermpol Leevailoj 1
143 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
144 Srilert Chotpantarat 1
145 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
146 วิไล ชินธเนศ 1
147 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
148 นภดล คุ้มประวัติ 1
149 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
150 นงลักษณ์ จันทนาคม 1
151 ธวัชชัย สันติสุข 1
152 ฉลวย คำนึงเนตร 1
153 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
154 ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์ 1
155 รุ่งโรจน์ พุ่มริ้ว 1
156 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
157 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
158 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
159 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
160 คัคนางค์ มณีศรี 1
161 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
162 มาลา เจียมสากล 1
163 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
164 เศรษฐ เปลื้องเข็ญ 1
165 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2517 2
3 2516 1
4 2515 5
5 2514 1
6 2513 4
7 2512 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2517
2 ความนิยมของหัวหน้าครัวเรือนชายชาวชนบทไทยในเรื่องการประกอบอาชีพ ของคนหนุ่มสาว
3 ความมุ่งหวังของบิดามารดาในเขตชนบทไทยเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ปี พ.ศ. 2516
4 การสื่อสารการวางแผนครอบครัว
ปี พ.ศ. 2515
5 พฤติกรรมการวางแผนครอบครัวของสตรีชาวจีน ในเขตเทศบาลนครหลวงกรุงเทพธนบุรี
6 ความรู้ และทัศนคติด้านประชากรศึกษาของนักเรียนอาชีวศึกษาชั้นปีสุดท้าย ในเขตนครหลวงกรุงเทพ ธนบุรี
7 ภาวะเจริญพันธุ์ในประเทศไทย
8 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติของบิดามารดาในชนบทไทย ในเรื่องการสมรสของบุตร
9 ความรู้ของสตรีไทยในชนบทเกี่ยวกับการป้องกันการปฏิสนธิ
ปี พ.ศ. 2514
10 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบครอบครัวและการเจริญพันธุ์ ในเขตชนบทประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2513
11 ลักษณะช่วงระยะเวลามีบุตรของสตรีไทย ในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
12 การจำแนกประชากรในระดับอำเภอ ตามลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม
13 ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้ที่ยอมรับเอาวิธีการวางแผนครอบครัว มาปฏิบัติในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
14 การเจริญพันธุ์ของสตรีไทยในเขตชนบท
ปี พ.ศ. 2512
15 การประเมินความสูญเสียผู้มีความสามารถ ที่จะเรียนในชั้นการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2512-2519
16 การประเมินความสูญเสียผู้มีความสามารถ ที่จะเรียนในชั้นการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2512-2519