ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 12
2 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
3 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
4 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
5 Phanphen Wattanaarsakit 1
6 Chonticha Srisawang 1
7 วินัย งามแสง 1
8 กำจัด มงคลกุล 1
9 นภสร โกวรรธนะกุล 1
10 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
11 Jittima Chatchawansaisin 1
12 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
13 Kasidit Nootong 1
14 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
15 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
16 Waraporn Siriterm 1
17 สิทธิพร แอกทอง 1
18 Chayaporn Supachartwong 1
19 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
20 Anawatch Mitpratan 1
21 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
22 สุมิตรา พูลทอง 1
23 สุมา เมืองใย 1
24 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
25 พรรณี กาญจนพลู 1
26 วิมล เหมะจันทร 1
27 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
28 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
29 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
30 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
31 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
32 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
33 รุ่งราวี ทองกันยา 1
34 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
35 Yeshey Penjor 1
36 ชอุ่ม มลิลา 1
37 ๋Janes, Gavin W. 1
38 Chakkaphan Sutthirat 1
39 ประคอง ชอบเสียง 1
40 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
41 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
42 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
43 เอกชัย อดุลยธรรม 1
44 Rajalida Lipikorn 1
45 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
46 Walaisiri Muangsiri 1
47 ประธาน ดาบเพชร 1
48 Thada Jirajaras 1
49 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
50 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
51 อวย เกตุสิงห์ 1
52 Pornpimol Muanjai 1
53 Varunee Padmasankh 1
54 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
55 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
56 วาสนา เสียงดัง 1
57 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
58 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
59 กานดา ผรณเกียรติ์ 1
60 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
61 ไววิทย์ พุทธารี 1
62 กมลชนก ยวดยง 1
63 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
64 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
65 Pantharee Boonsatorn 1
66 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
67 ศุกันยา ห้วยผัด 1
68 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
69 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
70 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
71 Chariya Uiyyasathian 1
72 Acom Sornsute 1
73 สมชัย วัฒนการุณ 1
74 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
75 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
76 Suchin Arunsawatwong 1
77 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
78 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
79 สุวดี ยาป่าคาย 1
80 กระมล ทองธรรมชาติ 1
81 Thanathon Sesuk 1
82 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
83 ละอองทิพย์ เหมะ 1
84 Kitpramuk Tantayaporn 1
85 มาลา เจียมสากล 1
86 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
87 เศรษฐ เปลื้องเข็ญ 1
88 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
89 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
90 รุ่งโรจน์ พุ่มริ้ว 1
91 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
92 นภดล คุ้มประวัติ 1
93 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
94 คัคนางค์ มณีศรี 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
97 Somying Tumwasorn 1
98 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
99 อุทัย บุญประเสริฐ 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
101 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
102 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
103 วิไล ชินธเนศ 1
104 นงลักษณ์ จันทนาคม 1
105 ธวัชชัย สันติสุข 1
106 ศิริมา วรวรรณ 1
107 สมพร พรมดี 1
108 วราภรณ์ พุ่มจำปา 1
109 สิริพร สิวราวุฒิ 1
110 อรทัย เจริญศิลป์ 1
111 มยุรี จารุปาณ 1
112 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
113 สายฝน ควรผดุง 1
114 สุวิชา ทองสิมา 1
115 สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์ 1
116 ฉลวย คำนึงเนตร 1
117 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
118 ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์ 1
119 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
120 พรรณี เปรมัษเฐียร 1
121 วัลลภ แย้มเหมือน 1
122 เทียนฉาย กีระนันทน์ 1
123 สำเริง แย้มโสภี 1
124 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
125 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
126 Supa Chantharasakul 1
127 Sumphan Wongseripipatana 1
128 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
129 Garnpimol C. Ritthidej 1
130 Kittisak Likhitwitayawuid 1
131 Panee Boonthavi 1
132 วัฒนชัย สมิทธากร 1
133 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
134 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
135 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
136 Vimolmas Lipipun 1
137 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
138 Naiyana Chaiyabutr 1
139 Sompol Sanguanrungsirikul 1
140 Ampa Luiengpirom 1
141 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
142 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
143 มยุรี ตันติสิระ 1
144 บรรจง คณะวรรณ 1
145 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
146 Wilai Anomasiri 1
147 Chalermpol Leevailoj 1
148 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
149 Srilert Chotpantarat 1
150 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
151 Boonchai Sangpetngam 1
152 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
153 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
154 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
155 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
156 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
157 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
158 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
159 Jaitip Paiboon 1
160 กาญจนา แก้วเทพ 1
161 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
162 ศิริชัย ศิริกายะ 1
163 Vanida Chantarateptawan 1
164 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
165 Puttipongse Varavudhi 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2517 2
3 2516 1
4 2515 5
5 2514 1
6 2513 4
7 2512 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2517
2 ความนิยมของหัวหน้าครัวเรือนชายชาวชนบทไทยในเรื่องการประกอบอาชีพ ของคนหนุ่มสาว
3 ความมุ่งหวังของบิดามารดาในเขตชนบทไทยเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ปี พ.ศ. 2516
4 การสื่อสารการวางแผนครอบครัว
ปี พ.ศ. 2515
5 พฤติกรรมการวางแผนครอบครัวของสตรีชาวจีน ในเขตเทศบาลนครหลวงกรุงเทพธนบุรี
6 ความรู้ และทัศนคติด้านประชากรศึกษาของนักเรียนอาชีวศึกษาชั้นปีสุดท้าย ในเขตนครหลวงกรุงเทพ ธนบุรี
7 ภาวะเจริญพันธุ์ในประเทศไทย
8 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติของบิดามารดาในชนบทไทย ในเรื่องการสมรสของบุตร
9 ความรู้ของสตรีไทยในชนบทเกี่ยวกับการป้องกันการปฏิสนธิ
ปี พ.ศ. 2514
10 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบครอบครัวและการเจริญพันธุ์ ในเขตชนบทประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2513
11 ลักษณะช่วงระยะเวลามีบุตรของสตรีไทย ในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
12 การจำแนกประชากรในระดับอำเภอ ตามลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม
13 ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้ที่ยอมรับเอาวิธีการวางแผนครอบครัว มาปฏิบัติในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
14 การเจริญพันธุ์ของสตรีไทยในเขตชนบท
ปี พ.ศ. 2512
15 การประเมินความสูญเสียผู้มีความสามารถ ที่จะเรียนในชั้นการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2512-2519
16 การประเมินความสูญเสียผู้มีความสามารถ ที่จะเรียนในชั้นการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2512-2519