ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิวัฒน์ วัฒนาวุฒิ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วิวัฒน์ วัฒนาวุึฒิ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 21
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 7
3 อัศวิน วงษ์แก่นคำ 5
4 ธาราทิพย์ สุวรรณศาสตร์ 5
5 วิโรจน์ สุจิรวรกุล 5
6 นงลักษณ์ โควาวิสารัช 4
7 อาทิตย์ ทองทักษ์ 3
8 อาทิตย์ อุดมสมฤดี 2
9 พันธ์เวสส์ สุขวนิช 2
10 นันท์ชญาน์ เครือหงษ์ 2
11 วรวุฒิ ประสิทธิวุฒิศักดิ์ 2
12 วันวิสา ทองสุข 2
13 จตุพร ดีสุขยิ่ง 1
14 วรัญช์ เจริญสุข 1
15 ชลิดา เหลี่ยมวิเศษ 1
16 ประพนธ์ อัศวภาณุวัฒน์ 1
17 เมลานี วรศิริ, 2517- 1
18 ชวลิต เกียรติมานะโรจน์ 1
19 วีระศักดิ์ ล่อซุ่นนี้ 1
20 อุไร ทองหัวไผ่ 1
21 ขวัญจิตต์ ทวีศักดิ์ 1
22 สุชาย ธนวเสถียร 1
23 ชุมพล โมฆรัตน์ 1
24 ทรงพล ทองคำ 1
25 จุฑามาศ กะวิเศษ 1
26 เรืองยศ วรเจนวณิชย์ 1
27 วิญญู รัตนไชย 1
28 กำธร สิมมามี 1
29 วีระ ตั้งติยะพันธ์ 1
30 สุชิน ประสงค์บัณฑิต 1
31 รัฐเขต หาญชนะ 1
32 วรารัตน์ เอื้ออำนวยชัย 1
33 นำชัย ยิ่งนวลจันทร์ 1
34 สุเมธ เตชาพิสุทธิ์ 1
35 วันชัย ริ้วไพบูลย์ 1
36 อาคม สุมณฑา 1
37 นุชรี ลาภจิตรกุศล 1
38 สงกรณ์ เสียงสืบชาติ 1
39 วัชรวรรณ ศรีรัตนาลัย 1
40 เหมชาติ รัชชนันท์ 1
41 วีระเกียรติ ลิมปิโชติพงษ์ 1
42 มนตรี กุลอริยทรัพย์ 1
43 วีรพัฒน์ ตันยา 1
44 ธนวัฒน์ มหาไตรภพ 1
45 สิทธิพงศ์ พรอุดมทรัพย์ 1
46 ประคอง โพ 1
47 ยศพัฒน์ สุทธิศาสนกุล 1
48 ศรินทร์ วัชรบุศราคำ 1
49 ปกรณ์ บุพศิริ 1
50 กันตา กิติยานันท์ 1
51 พรรณนิภา แซ่อึ้ง 1
52 พีริยา รามโกมุท 1
53 นุชนาถ สัตย์วินิจ 1
54 เจษฎา ชินอานุภาพ 1
55 พรศักดิ์ เกริกกวิน 1
56 นฤมล คงแท่น 1
57 กนิษฐา บุญคุ้ม 1
58 กิตติพงศ์ ญาณไพศาล 1
59 กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ 1
60 พงษ์ศักดิ์ กรานสำราญ 1
61 ศุภัทรา สุนทราภัย 1
62 ชนาเนตร อรรถยุกติ 1
63 ธนาวรรณ จันทรัตนไพบูลย์ 1
64 อรพิรา สุวัณณะสังข์ 1
65 ศรัณย์ อินทโกสุม 1
66 สุทธิพงศ์ วิญญูประดิษฐ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 3
3 2557 1
4 2556 4
5 2555 6
6 2554 3
7 2553 1
8 2552 6
9 2551 1
10 2550 6
11 2549 3
12 2548 4
13 2547 3
14 2546 4
15 2545 3
16 2544 4
17 2543 2
18 2542 4
19 2541 1
20 2540 2
21 2539 2
22 2538 2
23 2537 1
24 2536 2
25 2535 1
26 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การทวนสอบการปฏิสัมพันธ์ของบีเพลสำหรับทอสกา
2 การแปลงกฏธุรกิจไปเป็นซีพีเอ็นเอ็มแอล
ปี พ.ศ. 2558
3 แบบจำลองเชิงรูปนัยเพื่อการทวนสอบการกำหนดรายการเวลาของระบบยูเอวีด้วยสปิน
4 แบบจำลองเชิงรูปนัยเพื่อการทวนสอบการกำหนดรายการเวลาของระบบยูเอวีด้วยสปิน
5 การพัฒนาการถ่ายโอนและสอบถามข้อมูลในรูปแบบอาร์ดีเอฟบนกรอบการทำงานฮาดูป
ปี พ.ศ. 2557
6 การทวนสอบวงจรอสมวารด้วยการจำลองลำดับสัญญาณในเอสทีจี
ปี พ.ศ. 2556
7 ตัวแปลภาษาสำหรับแผนภาพคอมโพเนนท ยูเอ็มแอล ไปยังภาษาแอคมี
8 วิธีการตรวจจับรูปแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ด้วยแกรมมาของกราฟ
9 การออกแบบส่วนต่อขยายเอกซ์เอดีแอลสำหรับการออกแบบ โครงสร้างสถาปัตยกรรมเชิงบริการ
10 การปรับปรุงอัลกอริทึมการตรวจหาแบบรูปการออกแบบเชิงโครงสร้างด้วยกราฟเชิงความสัมพันธ์
ปี พ.ศ. 2555
11 การตรวจจับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ในเอ็กซ์เอดีแอล
12 เครื่องมือตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างแผนภาพลำดับและแผนภาพคลาส
13 เครื่องมือตรวจสอบรูปแบบที่ดีและความสอดคล้องของแผนภาพยูสเคส
14 เครื่องมือตรวจสอบรูปแบบที่ดีและความสอดคล้องของแผนภาพยูสเคส
15 เครื่องมือตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างแผนภาพลำดับและแผนภาพคลาส
16 การตรวจจับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ในเอ็กซ์เอดีแอล
ปี พ.ศ. 2554
17 การแปลงกระแสงานยอวล์เป็นโครงร่างบีเพล
18 การตรวจจับแบบรูปการออกแบบเชิงพฤติกรรมด้วยแผนภาพคลาส
19 การพัฒนาเครื่องมือการเฝ้าสังเกตความมั่นคงเว็บเซอร์วิส
ปี พ.ศ. 2553
20 การพัฒนาส่วนบริการของโปรแกรมดีสเปซสำหรับการร้องขอจากโปรแกรมดรูปัล
ปี พ.ศ. 2552
21 การพัฒนาโปรแกรมสร้างไฟล์สนับสนุนการใช้งานสำหรับเอ็นไฮเบอร์เนต
22 การพัฒนาระบบสนับสนุนสำหรับโปรแกรมแสดงผลแฟ้มพีดีเอฟแบบออนไลน์ในรูปแบบแฟ้มเจเพ็ก
23 ระบบให้บริการสืบค้นข้อมูลจากที่เดียวสำหรับดีสเปซ
24 การพัฒนาโปรแกรมสร้างไฟล์สนับสนุนการใช้งานสำหรับเอ็นไฮเบอร์เนต
25 ระบบให้บริการสืบค้นข้อมูลจากที่เดียวสำหรับดีสเปซ
26 การพัฒนาระบบสนับสนุนสำหรับโปรแกรมแสดงผลแฟ้มพีดีเอฟแบบออนไลน์ ในรูปแบบแฟ้มเจเพ็ก
ปี พ.ศ. 2551
27 การเสนอแนะการจัดเส้นทางของโซพบนพื้นฐานข้อบังคับของรีเฟอร์รัลตามต้องการ
ปี พ.ศ. 2550
28 การออกแบบและพัฒนาเว็บเซอร์วิสสำหรับการสร้างรายงาน
29 การพัฒนาระบบแสดงผลแบบ 3 มิติ สำหรับแบบจำลองระดับความสูงเชิงเลขในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
30 การพัฒนาระบบการจัดการกระแสงานจากแผนภาพกิจกรรมของยูเอ็มแอล
31 การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างแผนภาพคลาส แผนภาพซีเควนซ์ และแผนภาพสเตทชาร์ท
32 การแปลงโปรแกรมทบเรียนแบบสถิตให้อยู่ในข้อกำหนดสกอร์มโดยอัตโนมัติ
33 การแปลงแผนภาพยูเอ็มแอลเป็นรหัสต้นฉบับภาษาซีชาร์ป โดยอัตโนมัติ : กรณีศึกษาการพัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลหุ้นเรียลไทม์
ปี พ.ศ. 2549
34 การพัฒนาส่วนต่อประสานของโปรแกรมดีสเปซสำหรับสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
35 การพัฒนาระบบการนำทางด้วยแผนที่บนเครื่องพีดีเอ
36 การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือจัดทำแบบทดสอบโดยใช้มาตรฐาน ไอเด็มเอสคิวทีไอ
ปี พ.ศ. 2548
37 การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือบนเว็บสำหรับจัดการคลังข้อสอบ
38 การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อสร้างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บโดยใช้เอสวีจี
39 การพัฒนาระบบการรู้จำลายมือออนไลน์สำหรับตัวอักษรภาษาไทยบนแท็บเล็ตพีซี
40 การพัฒนาเครื่องมือวาดสัญลักษณ์ยูเอ็มแอล
ปี พ.ศ. 2547
41 การออกแบบและพัฒนาชุดส่วนประกอบซอฟต์แวร์สำหรับสร้างภาพเชิงปริมาตรเพื่อสนับสนุนงานด้านการแพทย์
42 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช
43 ส่วนประกอบกราฟสำหรับสร้างแฟ้มข้อมูลเอสวีจี
ปี พ.ศ. 2546
44 การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการนำเข้าและส่งออกข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างชนิดกัน
45 ระบบการรู้จำลายมือเขียนแบบออนไลน์ สำหรับสัญลักษณ์ภาษาเซดโดยใช้ข่ายงานประสาทแบบแพร่กระจายย้อนกลับ
46 การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือประมวลผลภาพดิจิทัลเชิงวิทัศน์
47 การสร้างข้อกำหนดคุณสมบัติเชิงพฤติกรรมของแผนภาพเอนทิตีและความสัมพันธ์โดยใช้ภาษาเซด
ปี พ.ศ. 2545
48 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยแนะแนวทางการยึดส่วนปลายของตะปูยึดกระดูกภายใน โดยวิเคราะห์จากภาพเอกซเรย์
49 การปรับปรุงระบบการรู้จำลายมือเขียนแบบออนไลน์สำหรับตัวอักษรภาษาไทยโดยใช้ข่ายงานประสาทแบบแพร่กระจายย้อนกลับ
50 การสังเคราะห์ข้อกำหนดรูปนัยโดยใช้เครือข่ายอนุภาคความต้องการ
ปี พ.ศ. 2544
51 การพัฒนาบรรณาธิกรณ์แผนภาพสถานะ เพื่อเขียนข้อกำหนดรูปนัยคาเฟโอบีเจ
52 การจัดรูปนัยของโพรโทคอลทีซีพีโดยใช้คาเฟ่โอบีเจ
53 การออกแบบและพัฒนาระบบการนำเสนอข้อกำหนดรูปนัยภาษาเซดด้วยเอ็กซ์เอ็มแอล
54 การพัฒนาเครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับระบบการรู้จำลายมือเขียนแบบออนไลน์ โดยใช้ข่ายงานประสาทแบบแพร่กระจายย้อนกลับ
ปี พ.ศ. 2543
55 การสร้างโปรแกรมโพรล็อกจากข้อกำหนดรูปนัยในรูปสัญกรณ์เซด
56 การสร้างข้อกำหนดรูปนัยในรูปสัญกรณ์เซดจากโปรแกรมภาษาซี
ปี พ.ศ. 2542
57 เครื่องมือแปลงแบบจำลองเอนทิตีและความสัมพันธ์เป็นข้อกำหนดรูปนัยในรูปสัญกรณ์เซด
58 การพัฒนาระบบจัดการเวอร์ชันชุดคำสั่ง
59 ซอฟต์แวร์สร้างรูปลายเส้นสามมิติ : รายงานฉบับสมบูรณ์ : โครงการสิ่งประดิษฐ์
60 การพัฒนาเครื่องมือช่วยประเมินค่าใช้จ่ายของการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยเทคนิคโคโคโม2
ปี พ.ศ. 2541
61 การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือซอฟต์แวร์ เพื่อการจัดทำโครงสร้างข้อมูลเส้นทาง ในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ปี พ.ศ. 2540
62 การพัฒนาเครื่องมือซอฟต์แวร์ประเมินคุณภาพ ของการออกแบบซอฟต์แวร์แบบโครงสร้าง
63 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษาระดับคณะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยใช้วิธี SSADM
ปี พ.ศ. 2539
64 การพัฒนาเครื่องมือซอฟต์แวร์ในการจำลองการทำงาน ของนิวรอลเนตเวิร์กโดยใช้แบบจำลองแบ็กพรอเพเกชัน
65 การพัฒนามาตรวัดซอฟต์แวร์โดยใช้เทคนิคฟังก์ชันพอยต์
ปี พ.ศ. 2538
66 การพัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารแบบโต้ตอบสำหรับผู้ใช้หลายคน บนระบบเครือข่ายบริเวณเฉพาะที่
67 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีเอกซ์ ของกระโหลกศีรษะ
ปี พ.ศ. 2537
68 การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จสำหรับประมาณการค้าใช้จ่ายซอฟต์แวร์ โดยใช้แนวความคิดตามแบบจำลองโคโคโม
ปี พ.ศ. 2536
69 การพัฒนาโปรแกรมวาดภาพโดยใช้หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ
70 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมไดเวอร์ในการแสดงภาพและจัดการภาษาไทย สำหรับโปรแกรมฐานข้อมูล
ปี พ.ศ. 2535
71 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานบริหารพัสดุในส่วนราชการ ระดับแผนกบนมัลติแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์