ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิรุฬห์ ลีดาพฤทธิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 20
2 สุนันท์ ปัทมาคม 2
3 วัฒนาพร เขื่อนสุวรรณ 1
4 สมพงษ์ แตงตาด 1
5 สุมาลี ศรีชัยสวัสดิ์ 1
6 วิจิตร ภักดีรัตน์ 1
7 วิระชัย ตั้งสกุล 1
8 ทิพพาพร ปัญชรเทวกุล 1
9 กิตติเดช อ่อนละมัย 1
10 โฉมจิตรา เงินแพทย์ 1
11 ชิตชัย ศุกระจันทร์ 1
12 ดวงใจ อรุณทัต 1
13 ณัฐสรณ์ ชูเดช 1
14 วิทิต ทรัพย์สาคร 1
15 บุญยง บุญยะไวโรจน์ 1
16 สุทธศรี ศริ 1
17 นิคม ศรีนุเคราะห์ 1
18 วัลลภ ภู่โชติ 1
19 จุรี ปฎิเวช 1
20 พงศ์ศิษฎ์ ไทยสีหราช 1
21 ศรศักดิ์ คัดโนภาส 1
22 เบญจลักษณ์ ธนะพาณิชย์ 1
23 โกสินทร์ จันทร์ช่วงโชติ 1
24 นภาภรณ์ ปาลวัฒน์วิไชย 1
25 สุทัศนีย์ สิริสุขะ 1
26 ธนิดา แสงเกตุวนาวิจิตร 1
27 อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง 1
28 นันทวรรณ หุวะนันทน์ 1
29 เรียง สุวรรณพงศ์ 1
30 สุทธิ พิกุลศิริ 1
31 อนงค์วรรณ ยั่งยืน 1
32 บุญชัด เนติศักดิ์ 1
33 แจ่มจันทร์ ปรีชาวณิชย์ 1
34 สมพล โมราถบ 1
35 วิษณุ สุวรรณเพิ่ม 1
36 เชาวเลิศ เลิศชโลฬาร 1
37 วิจิตรา เอื้ออารีย์ 1
38 วิเชียร ชิวพิมาย 1
39 อารีย์ สังขพันธ์ 1
40 วีระ ศรีขาว 1
41 วชิราพร อัจฉริยโกศล 1
42 ภักดี ขจรไชยกุล 1
43 ทนุ จุมพรม 1
44 สังวาลย์ สุสุข 1
45 อดุล หุตางกูร 1
46 ปริญญา ชาตินักรบ 1
47 พินิจ แสงแก้ว 1
48 บำเพ็ญ ไมตรีโสภณ 1
49 จักรา สุวานิโช 1
50 จุมพล รอดคำดี 1
51 สุนันทา เสียงแจ้ว 1
52 แมน ต้นสมบูรณ์ 1
53 อนันต์ธนา อังกินันทน์ 1
54 เอกรินทร์ นิ่มรัตนสิงห์ 1
55 เรวดี จันทเปรมจิตต์ 1
56 เอิกสรวง ปาลวัฒน์ 1
57 พัชรี พรหมคช 1
58 ทัศนาภรณ์ กุณฑลลักษมี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2539 3
2 2538 2
3 2537 2
4 2536 2
5 2534 1
6 2533 1
7 2532 1
8 2531 2
9 2530 5
10 2529 5
11 2528 2
12 2527 2
13 2526 2
14 2525 3
15 2524 6
16 2523 1
17 2522 1
18 2520 2
19 2519 4
20 2518 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2539
1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากแถบวีดิทัศน์ ที่มีเทคนิคการเปลี่ยนขนาดภาพต่างกัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2 รูปแบบและเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยสำหรับเยาวชน ตามความต้องการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร
3 การศึกษาปัญหาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการผลิต และการใช้สื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนสอนคนตาบอด
ปี พ.ศ. 2538
4 การวิเคราะห์รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา ของสถานีวิทยุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5 การใช้หนังสือพิมพ์รายวันเป็นสื่อการสอนด้านสิ่งแวดล้อม ของครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
6 การวิเคราะห์เนื้อหาด้านจริยธรรมในละครโทรทัศน์ที่ออกอากาศ ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงกรกฎาคม พุทธศักราช 2537
7 บทบาทที่คาดหวังและที่เป็นจริงของครูโสตทัศนศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของตนเอง
ปี พ.ศ. 2536
8 การเปรียบเทียบความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน ที่เรียนจากโปรแกรมวีดิทัศน์ที่มีแอดวานซ์ออร์แกไนเซอร์ ชนิดคำถามต่างประเภทกัน
9 สภาพและปัญหาของศูนย์สื่อการศึกษา กลุ่มโรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2534
10 ผลของการนำเสนอภาพแบบภาพเดี่ยวแบบเคลื่อนไหวและแบบหลายภาพในวีดิทัศน์ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2533
11 ความคิดเห็นของแพทย์ใช้ทุนในโรงพยาบาลชุมชน เกี่ยวกับการศึกษาด้วยตนเอง จากแถบวีดิทัศน์ทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2532
12 การเปรียบเทียบระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิพิสัยชุดวิชา "มนุษย์กับสังคม" ของผู้เรียนในระบบการศึกษาทางไกล ระหว่างวิธีการเรียนโดยใช้เทปเสียงเสริมเอกสารการสอนและเทปเสียงประกอบเอกสารโสตทัศน์
ปี พ.ศ. 2531
13 ความคิดเห็นของผู้ผลิตและนักศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิคการผลิตรายการโทรทัศน์การศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
14 สภาพ ความต้องการ และปัญหาเกี่ยวกับการใช้สื่อการสอน ของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับตำบล
ปี พ.ศ. 2530
15 การเปรียบเทียบการระลึกได้ทันทีในเนื้อหาร้อยแก้ว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เมื่อมีและไม่มีจินตภาพจากการฟังและการอ่าน
16 ปฏิสัมพันธ์ของรูปแบบการเสนอภาพกับระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่มีต่อการสร้างมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
17 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ของศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
18 การวิเคราะห์สภาพและความต้องการศูนย์สื่อการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
19 การนำเสนอรูปแบบการจัดตั้งศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์การศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2529
20 การติดตามผลผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ของโรงเรียนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
21 ผลการใช้ตัวชี้แนะการจัดหมวดหมู่ของภาพประกอบคำ ในขั้นการนำเสนอและในขั้นทดสอบการระลึกได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง
22 การเปรียบเทียบการระลึกได้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากการฟังร้อยแก้วประกอบภาพที่มีเนื้อหาสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์
23 อิทธิพลของหนังสือพิมพ์ไทยรายวันที่มีต่อการศึกษา ของนักเรียนเตรียมทหาร ตามความคิดเห็นของตนเอง
24 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการ์ตูนที่มีและไม่มีรายละเอียดพื้นหลังกับ แบบการคิดที่มีต่อการจำ และความคงทนในการจำ ในการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2528
25 สภาพการและความต้องการการใช้สื่อการสอน ของครูโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
26 การเปรียบเทียบความจำของนักเรียนในการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากภาพการ์ตูนที่มีพื้นหลังภาพต่างกัน
ปี พ.ศ. 2527
27 ปฏิสัมพันธ์ของรูปต่างๆ ของตัวชี้ภาพกับระดับการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
28 การศึกษาสถานภาพ ความต้องการ และการใช้โสตทัศนูปกรณ์ ในงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ปี พ.ศ. 2526
29 การสำรวจสถานภาพ ความต้องการ และปัญหาการใช้สื่อการสอนในโปรแกรมการฝึกอบรมของธนาคาร ในประเทศไทย
30 ความต้องการรายการวิทยุเพื่อการศึกษาทางวิทยุและไปรษณีย์ของประชาชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2525
31 ผลของสไลด์สีและไสลด์ขาวดำต่อการระลึกทันทีในวิชาไฟฟ้า ของนักศึกษาระดับประโยควิชาชีพชั้นสูง
32 การเปรียบเทียบผลการระลึกได้ทันทีของนักศึกษาที่ฟังเทปบันทึกเสียง ด้วยความเร็วปกติและด้วยความเร็วแบบเร่ง
33 ปัญหาการใช้สื่อการสอนของนักศึกษาฝึกสอนวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2524
34 การสำรวจความต้องการสื่อการสอนของครูประถมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ
35 การศึกษาเปรียบเทียบความเข้าใจในการฟังภาษาอังกฤษ โดยใช้เทปคำบรรยายที่ใช้เสียงประกอบกับไม่ใช่เสียงประกอบ สำหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนปลาย
36 การสร้างสไลด์เทปเสียงสำหรับการสอนการอ่านจับใจความภษาอังกฤษ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
37 การสำรวจความต้องการสื่อการสอนของครูและนักเรียน ในโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย กองทัพบก
38 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมสไลด์เทปเรื่อง "สีสรรพ์" สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
39 การผลิตและการใช้โสตทัศนวัสดุของครูในโรงเรียนเด็กปัญญาอ่อน
ปี พ.ศ. 2523
40 การใช้โสตทัศนูปกรณ์ในโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2522
41 ปัญหาและความต้องการสื่อการสอนของครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในการใช้หลักสูตร พ.ศ.2521
ปี พ.ศ. 2520
42 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "ทวีปออสเตรเลีย" สำหรับนักเรียนนายสิบทหารบก ปีที่ 2 (ทหารสื่อสาร)
43 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมสื่อประสมเรื่อง "เครื่องบิน" สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ปี พ.ศ. 2519
44 ความต้องการรายการวิทยุกระจายเสียงสำหรับการศึกษาของประชาชนในภาคเหนือ
45 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ในการเรียนวิชาการศึกษา 18 : พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ จากชุดเทปบันทึกภาพ และจากการบรรยาย
46 ความต้องการรายการโทรทัศน์สำหรับการศึกษา ของประชาชนในภาคใต้
47 ความคิดเห็นของผู้ปกครองในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ ที่เหมาะสมสำหรับเด็ก
ปี พ.ศ. 2518
48 การสร้างสถานการณ์จำลอง ปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง
49 การสร้างสถานการณ์จำลอง : ปัญหาการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
50 แบบจำลองการสอนจุลภาคเรื่อง "ทักษะการแสดงตัวอย่าง"
51 โทรทัศน์การศึกษาแบบบันเทิง