ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิริยะ ลิมปินันท์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- วิริยะ ลิมปินันทน์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 สาเหตุและผลจากการออกมาอยู่นาของเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2553
2 การประยุกต์ใช้ระบบ รสทก-ทุ่งกุลา 1.0 ในพื้นที่น้ำท่วม ลำน้ำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์
3 การศึกษาออกมาอยู่นาเพื่อทำการเกษตรระบบผสมผสานของเกษตรกร จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2552
4 การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ซากถัวลิสงและถั่วอื่น ๆ ที่ปลูกใสภาพอาศัยน้ำฝนต่อการเพิ่มผลผลิตของข้าวโพดที่ตามเชิงเขา
5 การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ซากถัวลิสงและถั่วอื่น ๆ ที่ปลูกใสภาพอาศัยน้ำฝนต่อการเพิ่มผลผลิตของข้าวโพดที่ตามเชิงเขา
6 การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ซากถั่วลิสงและถั่วอื่นๆ ที่ปลูกในสภาพอาศัยน้ำฝนต่อการเพิ่มผลผลิตของข้าวโพดที่ปลูกตามเชิงเขา
7 การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ซากถั่วลิสงและถั่วอื่นๆ ต่อการเพิ่มผลผลิตของข้าว
ปี พ.ศ. 2551
8 การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ซากถั่วลิสงและถั่วอื่นๆ ที่ปลูกในสภาพอาศัยน้ำฝนต่อการเพิ่มผลผลิตของข้าวโพดที่ปลูกตามเชิงเขา
9 การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ซากถั่วลิสงและถั่วอื่นๆ ที่ปลูกในสภาพอาศัยน้ำฝนต่อการเพิ่มผลผลิตของข้าวโพดที่ปลูกตามเชิงเขา
ปี พ.ศ. 2550
10 การทดสอบและปรับใช้เทคโนโลยีการปรับปรุงดินเสื่ิอมโทรมโดยใช้แร่ดินเหนียวคุณภาพสูงในไร่นาของสมาิชิกเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านอีสานและเครือข่ายข้าวอินทรีย์
11 การศึกษาการตรึงไนโตรเจนของถั่วลิสงและผลตกค้างของไนโตรเจนต่อข้าวไร่
12 การศึกษาการตรึงไนโตรเจนของถั่วลิสงและผลตกค้างของไนโตรเจนต่อข้าวไร่
13 การศึกษาการตรึงไนโตรเจนของถั่วลิสงและผลตกค้างของไนโตรเจนต่อข้าวไร่
ปี พ.ศ. 2548
14 การศึกษาการตรึงไนโตรเจนของถั่วลิสงและพืชตระกูลถั่วบางชนิด และผลตกค้างของไนโตรเจนต่ออ้อย ( อ้อยตอที่ 1 )
15 การศึกษาการตรึงไนโตรเจนของถั่วลิสงและผลตกค้างของไนโตรเจนต่อข้าวไร่
16 การศึกษาการตรึงไนโตรเจนของถั่วลิสงและพืชตระกูลถั่วบางชนิด และผลตกค้างของไนโตรเจนต่ออ้อย ( อ้อยตอที่ 1 )
ปี พ.ศ. 2547
17 การศึกษาการตรึงไนโตรเจนของถั่วลิสง และผลตกค้างไนโตรเจนต่อข้าวไร่
18 การศึกษาการตรึงไนโตรเจนของถั่วลิสงและถั่วอื่นบางชนิด และผลตกค้างของไนโตรเจนต่ออ้อยที่ปลูกตาม (อ้อยตอที่ 1)
19 การศึกษาการตรึงไนโตรเจนของถั่วลิสงและผลตกค้างของไนโตรเจนต่อข้าวไร่
20 การศึกษาการตรึงไนโตรเจนของถั่วลิสงและผลตกค้างของ ไนโตรเจนต่อข้าวไร่
21 การศึกษาการตรึงไนโตรเจนของถั่วลิสงและผลตกค้างของ ไนโตรเจนต่อข้าวไร่
22 การศึกษาการตรึงไนโตรเจนของถั่วลิสงและพืชตระกูลถั่วบางชนิด และผลตกค้างไนโตรเจนต่อมันสำปะหลัง (รอบที่ 2-พืชตาม)
23 การศึกษาการตรึงไนโตรเจนของถั่วลิสง และผลตกค้างไนโตรเจนต่อข้าวไร่
ปี พ.ศ. 2545
24 การศึกษาการตรึงไนโตรเจนของถั่วลิสงและผลตกค้างของ ไนโตรเจนต่อข้าวไร่
ปี พ.ศ. 2544
25 การศึกษาการตรึงไนโตรเจนของถั่วลิสงและพืชตระกูลถั่วบางชนิด และผลตกค้างของไนโตรเจนต่ออ้อย ( อ้อยตอที่ 1 )