ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิริยะ ทองเรือง
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เจริญยุทธ เดชวายุกุล 29
2 สุนทร วงษ์ศิริ 8
3 ธเนศ รัตนวิไล 8
4 บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช 8
5 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 6
6 เจษฎา วรรณสินธุ์ 5
7 นภิสพร มีมงคล 4
8 ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร 4
9 งบประมาณแผ่นดิน 4
10 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 3
11 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 3
12 วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร 3
13 พรศิริ แก้วประดิษฐ์ 2
14 สมเกียรติ นาคกุล 2
15 โครงการวิจัย Matching Fund 2
16 คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ 2
17 วิทูร เหลืองอักษร 2
18 สุธรรม นิยมวาส 2
19 Wiriya Thongruang 1
20 Sutham Niyomwas 1
21 อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย 1
22 ไพโรจน์ วุ่นชุม 1
23 พีระพงศ์ ทีฆสกุล 1
24 จรรยา ชื่นอารมณ์ 1
25 เอกวิภู การลกรณ์สุรปราณี 1
26 วฤทธิ์ วิชกูล 1
27 คณินทร์ เอี่ยมธนาภรณ์ 1
28 ชยุต นันทดุสิต 1
29 เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี 1
30 Perapong Tekasakul 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2561 1
3 2560 2
4 2559 2
5 2558 1
6 2557 2
7 2556 2
8 2555 1
9 2554 3
10 2553 2
11 2552 2
12 2551 1
13 2550 3
14 2549 4
15 2548 2
16 2547 3
17 2546 1
18 1086 1
19 543 57
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การศึกษาและพัฒนาระบบผลิตยางผงจากน้ำยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2561
2 การเลื่อยไม้ยางพาราให้ได้ปริมาณเนื้อไม้ใช้งานสูงด้วยเครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน
ปี พ.ศ. 2560
3 คอมพอสิตลดการสั่นสะเทือนจากยางธรรมชาติ
4 ฉนวนกันเสียงและความร้อนจากโฟมยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2559
5 อุปกรณ์หนุนสะโพกจากยางธรรมชาติ
6 เครื่องเลื่อยไม้ยางพาราแบบใหม่เพื่อลดการสูญเสีย
ปี พ.ศ. 2558
7 การวิเคราะห์คุณสมบัติทางไฟฟ้าของยางนำไฟฟ้าสำหรับประยุกต์ใช้เป็นเซ็นเซอร์รับแรงกดแบบยืดหยุ่นได้
ปี พ.ศ. 2557
8 เครื่องเลื่อยไม้ยางพาราแบบใหม่เพื่อลดการสูญเสีย: ระยะที่ 2
9 สูตรที่เหมาะสมต่อพฤติกรรมทางกลและการคืบของวัสดุผสมพอลิโพรพิลีนรีไซเคิลและผงไม้ยางพารา
ปี พ.ศ. 2556
10 สูตรที่เหมาะสมต่อพฤติกรรมทางกลและการคืบของวัสดุผสมพอลิโพรพิลีนรีไซเคิลและผงไม้ยางพารา
11 เครื่องเลื่อยไม้ยางพาราแบบใหม่เพื่อลดการสูญเสีย
ปี พ.ศ. 2555
12 รูปแบบและสภาวะการทำงานของสกรูเอ๊กทรูดเดอร์ที่มีประสิทธิภาพในการล้างสีของยางเครพขาว
ปี พ.ศ. 2554
13 เท้าเทียมจากยางธรรมชาติ
14 การศึกษาปัจจัยกระบวนการล้างสารเคมีในกระบวนการทำยางเครพขาว
15 ศึกษาการใช้งานอุปกรณ์หนุนเท้าในผู้ป่วยส้นเท้าอักเสบ
ปี พ.ศ. 2553
16 ผลของชนิดเส้นใยและโครงสร้างการทอต่อการลดพลังงานพุ่งชน
17 การพัฒนากระบวนการผลิตชิ้นส่วนขาเทียมโลหะด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกึ่งของแข็ง :
ปี พ.ศ. 2552
18 การปรับลดความร้อนสะสมในล้อยางตัน
19 การพัฒนาวัสดุและการออกแบบอุปกรณ์หนุนเท้าเพื่อลดความดันในส้นเท้า
ปี พ.ศ. 2551
20 วัสดุผสมสามองค์ประกอบทำจากยางธรรมชาติและตัวเติมนาโนเป็นตัวตรวจรู้ทางอิเล็คทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2550
21 โครงการต้นแบบการผลิตฟองน้ำจากยางธรรมชาติ
22 โครงการพัฒนามาตรฐานการทดสอบและข้อกำหนดความทนทานของล้อยางตัน
23 การพัฒนากระบวนการผลิตโฟมยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2549
24 วัสดุฉนวนทางเลือกใหม่จากอิพอกซี/โฟมรีไซเคิล/ใยแก้ว:การศึกษาค่าการนำความร้อน สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางกล
25 วัสดุฉนวนทางเลือกใหม่จาก อีพอกซี/โฟมรีไซเคิล/ใยแก้ว : การศึกษาค่าการนำความร้อนสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางกล
26 การใช้วิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์ ศึกษาผลกระทบของชั้นกาวบางต่อการกระจายความเค้น ในเนื้อยางของชิ้นงานแบบต่อชน
27 วัสดุฉนวนทางเลือกใหม่จาก อีพอกซี/โฟมรีไซเคิล/ใยแก้ว : การศึกษาค่าการนำความร้อน สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางกล /
ปี พ.ศ. 2548
28 การพัฒนากระบวนการผลิตโฟมยางธรรมชาติ
29 การใช้ยางกับงานทางวิศวกรรม
ปี พ.ศ. 2547
30 การเสริมแรงยางธรรมชาติด้วยเถ้าลอยลิกไนต์
31 การพัฒนากระบวนการผลิตโฟมยางธรรมชาติ
32 สมบัติของยางธรรมชาติเติมด้วยเถ้าลอยลิกไนต์
ปี พ.ศ. 2546
33 การใช้วิธีทางไฟไนเอลิเมนต์ศึกษาผลกระทบของชั้นกาวบางต่อการกระจายความเค้นในเนื้อยางของชิ้นงานที่ต่อแบบชน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
34 ต้นแบบอุปกรณ์หนุนเท้าจากยางธรรมชาติเพื่อลดความดันในส้นเท้า
35 เครื่องเลื่อยไม้ยางพาราแบบใหม่เพื่อลดการสูญเสีย: ระยะที่ 2