ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิรันธชา เครือฟู
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ตัวตรวจจับแก๊สจากวัสดุผสมกราฟีน/ทังสเตนออกไซด์ที่เจือด้วยรูติเนียมสำหรับตรวจจับแก๊สที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2558
2 การเพิ่มความจำเพาะสำหรับตัวตรวจจับทางสิ่งแวดล้อมในการตรวจจับแก๊สพิษโดยใช้ฟิล์มทังสเตนออกไซด์ที่เพิ่มประสิทธิภาพด้วยนิเกิลและรูติเนียม
ปี พ.ศ. 2557
3 การเพิ่มความจำเพาะสำหรับตัวตรวจจับทางสิ่งแวดล้อมในการตรวจจับแก๊สพิษโดยใช้ฟิล์มผสมกราฟีน/ทังสเตนออกไซด์ที่เจือด้วยรูติเนียม
4 การเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับแก๊สที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้ฟิล์มวานาเดียมออกไซด์ที่เจือด้วยแพตทินัมจากการสังเคราะห์โดยวิธีไฮโดรเทอร์มอล
ปี พ.ศ. 2556
5 ผลของอานุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์ที่เจือด้วยทองต่อภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ขนิดพอลิเมอร์
6 การพัฒนาฟิล์มบางทังสเตนออกไซด์ที่เจือด้วยไนโอเบียมสำหรับประยุกต์ใช้เป็นตัวตรวจวัดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ใน อุตสาหกรรมลำไยอบแห้ง
ปี พ.ศ. 2555
7 Improvement of the Solar Efficiency of Polymer Solar Cells by using 1,3,5-Trichlorobenzene as Co-solvent
8 Photocatalytic Degradation of Phenol Using Nb-loaded ZnO Nanoparticles
9 Improvement of the Solar Efficiency of Polymer Solar Cells by using 1,3,5-Trichlorobenzene as Co-solvent-
ปี พ.ศ. 2550
10 การเตรียมฟิล์มบางซิงค์ออกไซด์โดยวิธีการสปัตเตอร์ริงแบบ ดีซี แมกนีตรอน
11 การสังเคราะห์หาลักษณะของไทเทเนียมไดออกไซด์ขนาดนาโนสำหรับการย่อยสลายสารประกอบอินทรีย์ในแหล่งน้ำธรรมชาติ
12 การเตรียมฟิล์มบางซิงค์ออกไซด์โดยวิธีการสปัตเตอร์ริงแบบ ดีซี แมกนีตรอน
13 การสังเคราะห์หาลักษณะของไทเทเนียมไดออกไซด์ขนาดนาโนสำหรับการย่อยสลายสารประกอบอินทรีย์ในแหล่งน้ำธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2548
14 ผลของขั้วไฟฟ้าฟิล์มบางซิงค์ออกไซด์ต่อการนำไฟฟ้าของเซรามิกแบเรียม-สตรอนเชียมไทเทเนต / วิรันธชา เครือฟู