ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล 8
2 ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์ 5
3 วิเชียร กิจปรีชาวนิช 4
4 วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย 2
5 ประกิต สุขใย 2
6 Vichien Kitpreechavanich 2
7 Chaiyaporn Pomchaitaward 2
8 Wirat Vanichsriratana 2
9 ชัยพร พรหมชัยธวัช 2
10 อรอุมา หล้าแหล่ง 1
11 ณัฐพงษ์ สิงห์ภูงา 1
12 ไพลิน ผู้พัฒน์ 1
13 ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ 1
14 พิลาณี ไวถนอมสัตย์ 1
15 สมบัติ ขอทวีวัฒนา 1
16 เกศศิณี ตระกูลทิวากร 1
17 นายเฉลิมวิทย์ ปสันตา 1
18 เอ็จ สโรบล 1
19 อนงค์นาฎ ศรีวิหค 1
20 Thanapoom Maneeboon 1
21 วุฒินันท์ คงทัด 1
22 ประภาส ช่างเหล็ก 1
23 ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล 1
24 ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ 1
25 ธนภูมิ มณีบุญ 1
26 ณัฐธยาน์ เปียแดง 1
27 อมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร 1
28 จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์ 1
29 อังศุมาลย์ จันทราปัตย์ 1
30 กล้าณรงค์ ศรีรอต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2555 3
4 2554 2
5 2553 3
6 2552 3
7 2551 3
8 2549 5
9 2548 2
10 2545 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการวิจัยเพื่อรับการสนับสนุนการวิจัย ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน
ปี พ.ศ. 2556
2 การพัฒนาผลิตปุ๋ยชีวภาพ Azotobacter vinelandii ร่วมกับกากหม้อกรองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนสำหรับอ้อย
3 สำนักประสานงานชุดโครงการอ้อยและน้ำตาล วช.-สกว.""
ปี พ.ศ. 2555
4 การประยุกต์ใช้เอนไซม์เดกเตรนเนสเพื่อย่อยเดกเตรนในกระบวนการผลิต
5 การวิเคราะห์เดกแตรนในอุตสาหกรรมน้ำตาล
6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลในโรงงาน
ปี พ.ศ. 2554
7 การปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากพืชแก่นตะวัน (Jerusalem Artichoke)
8 การพัฒนาระบบและการทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพเบื้องต้นสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพตามมาตรฐาน ISO 14855-2
ปี พ.ศ. 2553
9 การปรับปรุงคุณภาพของอินทรีวัตถุและแร่ธาตุในน้ำกากส่า (Vinasse) ให้เป็นปุ๋ยชีวภาพ (Biogertilizers) โดย Azotobacter vinelandii
10 การผลิตไซรัปกล้วยตากเพื่อสุขภาพ
11 โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลในโรงงาน : การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำตาลทรายขาวขั้นตอนเดียว
ปี พ.ศ. 2552
12 การพัฒนาระบบอัจฉริยะสำหรับควบคุมถังหมักและระบบการหมัก
13 การผลิตน้ำตาลฟรุกโทโอลิโกแซ็กคาไรด์จากน้ำตาลซูโครส
14 Optimization of Lactic Acid Production by Pellet-Form Rhizopus oryzae in 3-L Airlift Bioreactor Using Response Surface Methodology
ปี พ.ศ. 2551
15 การผลิตน้ำเชื่อมมอลโทสจากแป้งมันสำปะหลังด้วยเอนไซม์
16 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตแป้งอินูลินและอินูโลโอลิโกแซ็กคาไรด์ทางอุตสาหกรรม
17 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไซโคลเด็กซ์ทรินโดยวิธีทากุชิ
ปี พ.ศ. 2549
18 การจัดทำระบบสารสนเทศวิชาการด้านความปลอดภัยอาหาร
19 การปรับปรุงความสามารถในการย่อยแป้งดิบของเอ็มไซม์อะไมเลสจากเชื้อรา โดยวิธีใช้รังสีแกมมาเพื่อใช้ในการผลิตแอลกอฮอล์
20 การผลิตไซลิทอลโดยเซลล์ที่ถูกห่อหุ้มด้วยลิควิดอิมัลชันเมมเบรน
21 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการหมักระดับอุตสาหกรรมของเชื้อในโครงการต่างๆ
22 การหมักเชื้อ LAB ในน้ำมะพร้าวและเศษเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งกระบวนการผลิตและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2548
23 กระบวนการหมักกรดแอลแลกติกจากแป้งมันสำปะหลังด้วยเชื้อรา Rhizopus oryzae KPS 106 ด้วยระบบตรึงเซลล์
24 การหากระบวนการที่เหมาะสมของกรรมวิธีการหมักกรดแลกติกจากแป้งมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2545
25 หน่วยปฏิบัติการวิจัยการหมักผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแบบแห้ง