ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิรัช ทวีปรีดา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชัยศรี สุขสาโรจน์ 10
2 เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี 8
3 เจริญ ภคธีรเธียร 8
4 เจริญ นาคะสรรค์ 8
5 ธันวดี สุขสาโรจน์ 8
6 โสภา เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์ 8
7 อาซีซัน แกสมาน 8
8 อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ 8
9 แวอาแซ แวหามะ 7
10 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 5
11 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 5
12 วิโรจน์ ยูรวงศ์ 4
13 ประจักษ์ แซ่อึ่ง 4
14 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 4
15 สุขสวัสดิ์ ศิริจารุกุล 4
16 ธนันท์ ชุบอุปการ 4
17 วิภา แซ่เซี้ย 4
18 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 4
19 ประภาพร บุญมี 4
20 พรทิพย์ ศรีแดง 4
21 พิกุล วณิชาภิชาติ 4
22 วิวัฒน์ พิชญากร 4
23 โครงการวิจัย NRU 3
24 ดรุณี ผ่องสุวรรณ 3
25 บุษกร อัครวัชรางกูร 2
26 ธวัช ชิตตระการ 2
27 ธนิตพร นาคกุล 2
28 อโนมา ธิติธรรมวงศ์ 2
29 งบประมาณแผ่นดิน 2
30 อนุศักดิ์ ศิริคติธรรม 2
31 สุวลักษณ์ วิสุนทร 2
32 หมุดตอเล็บ หนิสอ 1
33 Liangdeng Yu 1
34 โชติรส ดอกขัน 1
35 ฐาปนี ชูแก้ว 1
36 สายัณห์ สดุดี 1
37 ชาคริต ทองอุไร 1
38 วิไลวรรณ โชติเกียรติ 1
39 ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ 1
40 ฮาลาล 1
41 แสงเชาว์ ทองสีนุช 1
42 วิมล อินทคง 1
43 ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล 1
44 สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2560 1
3 2559 1
4 2558 3
5 2557 1
6 2556 4
7 2555 1
8 2554 2
9 2553 4
10 2552 5
11 2551 2
12 2550 1
13 2549 3
14 2543 1
15 543 60
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 ประสิทธิผลของเบาะรองนั่งยางพาราป้องกันการเกิดแผลกดทับ:การเปรียบเทียบเชิงทดลอง
ปี พ.ศ. 2560
2 การประยุกต์ใช้งานยางธรรมชาติในการเตรียมเมมเบรนเนื้อผสมเพื่อการผ่านได้ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์/มีเทน
ปี พ.ศ. 2559
3 ประสิทธิผลของเบาะรองนั่งยางพาราป้องกันการเกิดแผลกดทับ:การเปรียบเทียบเชิงทดลอง
ปี พ.ศ. 2558
4 การผลิตเมมเบรนชนิดเส้นใยกลวงเพื่อการเพิ่มปริมาณมีเทนของก๊าซชีวภาพ
5 การศึกษาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ดินเผาที่ผสมของเสียกากขี้แป้งเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
6 การผลิตเมมเบรนชนิดเส้นใยกลวงเพื่อการเพิ่มปริมาณมีเทนของก๊าซชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2557
7 การประยุกต์ใช้งานยางธรรมชาติในการเตรียมเมมเบรนเนื้อผสมเพื่อการผ่านได้ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์/มีเทน
ปี พ.ศ. 2556
8 การสร้างแบบจำลองฝึกเย็บแผลในช่องปาก
9 การผลิตเมมเบรนสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงโดยประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ชีวภาพ
10 เทคโนโลยีเมมเบรนสำหรับสิ่งแวดล้อม พลังงานและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
11 การผลิตแผ่นพอลิเมอร์เมมเบรนสำหรับการแยกแก๊สและอนุภาคนาโนชีวภาพด้วยเทคนิคการกัดรอยนิวเคลียร์
ปี พ.ศ. 2555
12 การศึกษาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ดินเผาที่ผสมของเสียกากขี้แป้งเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2554
13 เทคโนโลยีการแยกเนื้อยางออกจากของเสียกากขี้แป้ง
14 การเตรียมน้ำมันชนิดใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการใช้แทนน้ำมันเดิมที่มีพอลิอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนปริมาณสูงในกระบวนการแปรรูปยาง
ปี พ.ศ. 2553
15 การเพิ่มมูลค่ากากของเสียขี้แป้งด้วยการนำมาใช้เป็นวัสดุทำกระถางต้นไม้และอิฐปลูกกล้วยไม้
16 การเตรียมและศึกษาคุณลักษณะของเมมเบรนที่ผลิตจากน้ำยางพารา เพื่อทำเป็นเมมเบรนระดับไมโครและอัลตราฟิลเตรชั่น
17 การทำน้ำยางสดให้เข้มข้นด้วยกระบวนไมโครและอัลตราฟิลเตรชั่น
18 การศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติเป็นสารก่อฟิล์มในทางเภสัชกรรมและวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2552
19 การเตรียมและศึกษาคุณลักษณะของเมมเบรนที่ผลิตจากน้ำยางพารา เพื่อทำเป็นเมมเบรนระดับไมโครและอัลตราฟิลเตรชั่น
20 การเพิ่มมูลค่าของเสียฟิล์มยางที่ได้จากอุตสาหกรรมการผลิตถุงมือยาง
21 การเตรียมน้ำมันชนิดใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการใช้แทนน้ำมันเดิมที่มีพอลิอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนปริมาณสูงในกระบวนการแปรรูปยาง
22 จลนศาสตร์ของการวัลคาไนซ์น้ำยางธรรมชาติเพื่อพัฒนาสมบัติผลิตภัณฑ์จากการจุ่มแบบ
23 การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้เทคนิควัดการหักเหแสงเพื่อหาปริมาณเนื้อยางในน้ำยาง
ปี พ.ศ. 2551
24 การศึกษาโครงสร้างของฟิล์มยางธรรมชาติ
25 การเตรียมเส้นใยกลวงจากยางธรรมชาติเพื่อแยกอนุภาคระดับนาโน
ปี พ.ศ. 2550
26 การเตรียมผิวหนังเทียมสำหรับการฝึกเย็บแผลจากยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2549
27 แบบจำลองทางโมเลกุลของสารประกอบเชิงซ้อนพอลิเมอร์-ไซโคเต็กซ์ตริน
28 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราจากการจุ่มน้ำยาง-สูตรถุงมือยางต้นทุนต่ำและยางรัดผมแฟชั่น
29 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราจากการจุ่มน้ำยาง-ถุงมือยางต้นทุนต่ำและยางรัดผมแฟชั่น
ปี พ.ศ. 2543
30 ตัวแปรในการผลิตที่มีต่อความคงที่ของสมบัติการผลิตของยางธรรมชาติ