ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิมล เหมะจันทร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรณพ วิยกาญจน์ 5
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 5
3 กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์ 5
4 สุมา เมืองใย 2
5 เกรียงศักดิ์ สายธนู 2
6 รติมา ครุวรรณเจริญ 2
7 นภสร โกวรรธนะกุล 1
8 Phanphen Wattanaarsakit 1
9 วินัย งามแสง 1
10 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
11 Yeshey Penjor 1
12 สุมิตรา พูลทอง 1
13 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
14 กำจัด มงคลกุล 1
15 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
16 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
17 Chayaporn Supachartwong 1
18 สิทธิพร แอกทอง 1
19 Anawatch Mitpratan 1
20 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
21 Jittima Chatchawansaisin 1
22 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
23 Chonticha Srisawang 1
24 รุ่งราวี ทองกันยา 1
25 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
26 ประคอง ชอบเสียง 1
27 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
28 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
29 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
30 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
31 ละอองทิพย์ เหมะ 1
32 Sompol Sanguanrungsirikul 1
33 Puttipongse Varavudhi 1
34 Kitpramuk Tantayaporn 1
35 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
36 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
37 Kasidit Nootong 1
38 ชอุ่ม มลิลา 1
39 ๋Janes, Gavin W. 1
40 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
41 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
42 พรรณี กาญจนพลู 1
43 Chakkaphan Sutthirat 1
44 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
45 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
46 กมลชนก ยวดยง 1
47 อวย เกตุสิงห์ 1
48 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
49 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
50 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
51 Suchin Arunsawatwong 1
52 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
53 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
54 ประธาน ดาบเพชร 1
55 Thada Jirajaras 1
56 Pornpimol Muanjai 1
57 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
58 ไววิทย์ พุทธารี 1
59 Varunee Padmasankh 1
60 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
61 Rajalida Lipikorn 1
62 เอกชัย อดุลยธรรม 1
63 Walaisiri Muangsiri 1
64 สุวดี ยาป่าคาย 1
65 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
66 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
67 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
68 Acom Sornsute 1
69 Chariya Uiyyasathian 1
70 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
71 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
72 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
73 Naiyana Chaiyabutr 1
74 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
75 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
76 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
77 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
78 Thanathon Sesuk 1
79 กระมล ทองธรรมชาติ 1
80 ศุกันยา ห้วยผัด 1
81 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
82 Pantharee Boonsatorn 1
83 สมชัย วัฒนการุณ 1
84 Waraporn Siriterm 1
85 มยุรี ตันติสิระ 1
86 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
88 เจิดจรรย์ ศิริวงศ์ 1
89 ทศพร วงศ์รัตน์ 1
90 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
91 มาโนช รุ่งราตรี 1
92 ธวัชชัย สันติสุข 1
93 ชวลิต วิทยานนท์ 1
94 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
95 กระสินธุ์ หังสพฤกษ์ 1
96 วิไล ชินธเนศ 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
98 อุทัย บุญประเสริฐ 1
99 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
100 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
102 คัคนางค์ มณีศรี 1
103 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
104 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
105 ปรียาพัฒ คงถาวร 1
106 วาสนา เสียงดัง 1
107 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
108 สายฝน ควรผดุง 1
109 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
110 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
111 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
112 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
113 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
114 สิริพร สิวราวุฒิ 1
115 สมพร พรมดี 1
116 สำเริง แย้มโสภี 1
117 กาญจนา อดุลยานุโกศล 1
118 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
119 ชวนนท์ กัลยา 1
120 วัลลภ แย้มเหมือน 1
121 ตัญชมัย ประดิษฐ์ 1
122 สุวิชา ทองสิมา 1
123 อุกกฤต สตภูมินทร์ 1
124 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
125 Somying Tumwasorn 1
126 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
127 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
128 Panee Boonthavi 1
129 วัฒนชัย สมิทธากร 1
130 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
131 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
132 Jaitip Paiboon 1
133 Wilai Anomasiri 1
134 Kittisak Likhitwitayawuid 1
135 Supa Chantharasakul 1
136 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
137 บรรจง คณะวรรณ 1
138 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
139 Vimolmas Lipipun 1
140 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
141 Sumphan Wongseripipatana 1
142 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
143 Garnpimol C. Ritthidej 1
144 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
145 กาญจนา แก้วเทพ 1
146 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
147 Boonchai Sangpetngam 1
148 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
149 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
150 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
151 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
152 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
153 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
154 Chalermpol Leevailoj 1
155 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
156 Vanida Chantarateptawan 1
157 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
158 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
159 ศิริชัย ศิริกายะ 1
160 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
161 Srilert Chotpantarat 1
162 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
163 Ampa Luiengpirom 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2550 3
3 2542 2
4 2536 1
5 2531 2
6 2528 2
7 1086 1
8 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2550
2 ความหลากหลายของปูบริเวณอ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
3 การประเมินสภาวะการทำประมงในแนวปะการัง จังหวัดภูเก็ต
4 ความแตกต่างของโครงสร้างกระดูกระหว่างโลมาลายจุด, โลมากระโดด และโลมาลายแถบ ในสกุล Stenella บริเวณน่านน้ำไทย
ปี พ.ศ. 2542
5 อนุกรมวิธานของปลาวงศ์กุเรา (PISCES: POLYNEMIDAE) ในน่านน้ำไทย
6 อนุกรมวิธานของปลาวงศ์กุเรา (Pisces : Polynemidae) ในน่านน้ำไทย
ปี พ.ศ. 2536
7 ระดับที่เหมาะสมของกรดแพนโตเทนิคในอาหารของลูกปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch)
ปี พ.ศ. 2531
8 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของหอยนางรมและหอยแครง จากแหล่งเพาะเลี้ยงและจากตลาด โดยเน้นแบคทีเรียพวกมารีนวิบริโอ
9 องค์ประกอบชนิดของปลาที่จับโดยอวนลากทับตลิ่งบริเวณอ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปี พ.ศ. 2528
10 อนุกรมวิธานของปลากระบอกในน่านน้ำไทย
11 ลักษณะการกระจายของแบคทีเรียบางชนิดในบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
12 ความหลากหลายของพรรณปลาในบริเวณอ่าวสัตหีบ