ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิมล เหมะจันทร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรณพ วิยกาญจน์ 5
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 5
3 กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์ 5
4 รติมา ครุวรรณเจริญ 2
5 สุมา เมืองใย 2
6 เกรียงศักดิ์ สายธนู 2
7 ศุกันยา ห้วยผัด 1
8 กระมล ทองธรรมชาติ 1
9 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
10 สมชัย วัฒนการุณ 1
11 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
12 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
13 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
14 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
15 Pantharee Boonsatorn 1
16 Suchin Arunsawatwong 1
17 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
18 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
19 กมลชนก ยวดยง 1
20 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
21 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
22 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
23 สุวดี ยาป่าคาย 1
24 Acom Sornsute 1
25 Thanathon Sesuk 1
26 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
27 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
28 Chayaporn Supachartwong 1
29 สิทธิพร แอกทอง 1
30 Jittima Chatchawansaisin 1
31 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
32 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
33 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
34 Chonticha Srisawang 1
35 Anawatch Mitpratan 1
36 Kasidit Nootong 1
37 อวย เกตุสิงห์ 1
38 Chariya Uiyyasathian 1
39 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
40 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
41 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
42 Waraporn Siriterm 1
43 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
44 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
45 Rajalida Lipikorn 1
46 สำเริง แย้มโสภี 1
47 กาญจนา อดุลยานุโกศล 1
48 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
49 ชวนนท์ กัลยา 1
50 วัลลภ แย้มเหมือน 1
51 ตัญชมัย ประดิษฐ์ 1
52 สุวิชา ทองสิมา 1
53 อุกกฤต สตภูมินทร์ 1
54 ปรียาพัฒ คงถาวร 1
55 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
56 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
58 เจิดจรรย์ ศิริวงศ์ 1
59 ทศพร วงศ์รัตน์ 1
60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
61 มาโนช รุ่งราตรี 1
62 ธวัชชัย สันติสุข 1
63 ชวลิต วิทยานนท์ 1
64 สมพร พรมดี 1
65 สิริพร สิวราวุฒิ 1
66 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
67 Varunee Padmasankh 1
68 Pornpimol Muanjai 1
69 Walaisiri Muangsiri 1
70 เอกชัย อดุลยธรรม 1
71 ประธาน ดาบเพชร 1
72 Thada Jirajaras 1
73 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
74 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
75 ไววิทย์ พุทธารี 1
76 วาสนา เสียงดัง 1
77 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
78 สายฝน ควรผดุง 1
79 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
80 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
81 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
82 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
83 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
84 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
85 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
86 ศิริชัย ศิริกายะ 1
87 Vanida Chantarateptawan 1
88 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
89 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
90 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
91 Chalermpol Leevailoj 1
92 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
93 Srilert Chotpantarat 1
94 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
95 กาญจนา แก้วเทพ 1
96 วัฒนชัย สมิทธากร 1
97 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
98 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
99 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
100 Wilai Anomasiri 1
101 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
102 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
103 Jaitip Paiboon 1
104 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
105 Boonchai Sangpetngam 1
106 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
107 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
108 วิไล ชินธเนศ 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
110 คัคนางค์ มณีศรี 1
111 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
112 กระสินธุ์ หังสพฤกษ์ 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
115 อุทัย บุญประเสริฐ 1
116 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
117 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
118 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
119 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
120 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
121 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
122 Somying Tumwasorn 1
123 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
124 Panee Boonthavi 1
125 Kittisak Likhitwitayawuid 1
126 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
127 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
128 ประคอง ชอบเสียง 1
129 Chakkaphan Sutthirat 1
130 พรรณี กาญจนพลู 1
131 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
132 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
133 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
134 ชอุ่ม มลิลา 1
135 ๋Janes, Gavin W. 1
136 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
137 นภสร โกวรรธนะกุล 1
138 Phanphen Wattanaarsakit 1
139 กำจัด มงคลกุล 1
140 Yeshey Penjor 1
141 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
142 รุ่งราวี ทองกันยา 1
143 สุมิตรา พูลทอง 1
144 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
145 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
146 Vimolmas Lipipun 1
147 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
148 มยุรี ตันติสิระ 1
149 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
150 Garnpimol C. Ritthidej 1
151 Supa Chantharasakul 1
152 Sumphan Wongseripipatana 1
153 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
154 บรรจง คณะวรรณ 1
155 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
156 Kitpramuk Tantayaporn 1
157 ละอองทิพย์ เหมะ 1
158 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
159 Puttipongse Varavudhi 1
160 Sompol Sanguanrungsirikul 1
161 Ampa Luiengpirom 1
162 Naiyana Chaiyabutr 1
163 วินัย งามแสง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2550 3
3 2542 2
4 2536 1
5 2531 2
6 2528 2
7 1086 1
8 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2550
2 ความหลากหลายของปูบริเวณอ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
3 การประเมินสภาวะการทำประมงในแนวปะการัง จังหวัดภูเก็ต
4 ความแตกต่างของโครงสร้างกระดูกระหว่างโลมาลายจุด, โลมากระโดด และโลมาลายแถบ ในสกุล Stenella บริเวณน่านน้ำไทย
ปี พ.ศ. 2542
5 อนุกรมวิธานของปลาวงศ์กุเรา (PISCES: POLYNEMIDAE) ในน่านน้ำไทย
6 อนุกรมวิธานของปลาวงศ์กุเรา (Pisces : Polynemidae) ในน่านน้ำไทย
ปี พ.ศ. 2536
7 ระดับที่เหมาะสมของกรดแพนโตเทนิคในอาหารของลูกปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch)
ปี พ.ศ. 2531
8 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของหอยนางรมและหอยแครง จากแหล่งเพาะเลี้ยงและจากตลาด โดยเน้นแบคทีเรียพวกมารีนวิบริโอ
9 องค์ประกอบชนิดของปลาที่จับโดยอวนลากทับตลิ่งบริเวณอ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปี พ.ศ. 2528
10 อนุกรมวิธานของปลากระบอกในน่านน้ำไทย
11 ลักษณะการกระจายของแบคทีเรียบางชนิดในบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
12 ความหลากหลายของพรรณปลาในบริเวณอ่าวสัตหีบ