ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิมล เหมะจันทร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรณพ วิยกาญจน์ 5
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 5
3 กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์ 5
4 รติมา ครุวรรณเจริญ 2
5 สุมา เมืองใย 2
6 เกรียงศักดิ์ สายธนู 2
7 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
8 ประธาน ดาบเพชร 1
9 Thada Jirajaras 1
10 อวย เกตุสิงห์ 1
11 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
12 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
13 Rajalida Lipikorn 1
14 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
15 กมลชนก ยวดยง 1
16 Varunee Padmasankh 1
17 ไววิทย์ พุทธารี 1
18 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
19 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
20 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
21 Pornpimol Muanjai 1
22 Walaisiri Muangsiri 1
23 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
24 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
25 เอกชัย อดุลยธรรม 1
26 Thanathon Sesuk 1
27 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
28 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
29 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
30 Acom Sornsute 1
31 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
32 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
33 Chariya Uiyyasathian 1
34 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
35 Pantharee Boonsatorn 1
36 สมชัย วัฒนการุณ 1
37 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
38 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
39 สุวดี ยาป่าคาย 1
40 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
41 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
42 ศุกันยา ห้วยผัด 1
43 กระมล ทองธรรมชาติ 1
44 Suchin Arunsawatwong 1
45 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
46 กระสินธุ์ หังสพฤกษ์ 1
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
48 คัคนางค์ มณีศรี 1
49 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
50 เจิดจรรย์ ศิริวงศ์ 1
51 ทศพร วงศ์รัตน์ 1
52 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
54 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
55 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
56 Somying Tumwasorn 1
57 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
58 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
59 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
60 อุทัย บุญประเสริฐ 1
61 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
62 วิไล ชินธเนศ 1
63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
65 ชวลิต วิทยานนท์ 1
66 สมพร พรมดี 1
67 ตัญชมัย ประดิษฐ์ 1
68 สุวิชา ทองสิมา 1
69 สิริพร สิวราวุฒิ 1
70 สายฝน ควรผดุง 1
71 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
72 วาสนา เสียงดัง 1
73 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
74 อุกกฤต สตภูมินทร์ 1
75 วัลลภ แย้มเหมือน 1
76 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
77 มาโนช รุ่งราตรี 1
78 ธวัชชัย สันติสุข 1
79 ปรียาพัฒ คงถาวร 1
80 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
81 ชวนนท์ กัลยา 1
82 สำเริง แย้มโสภี 1
83 กาญจนา อดุลยานุโกศล 1
84 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
85 Kasidit Nootong 1
86 Kittisak Likhitwitayawuid 1
87 Supa Chantharasakul 1
88 Sumphan Wongseripipatana 1
89 Panee Boonthavi 1
90 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
91 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
92 วัฒนชัย สมิทธากร 1
93 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
94 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
95 Garnpimol C. Ritthidej 1
96 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
97 Ampa Luiengpirom 1
98 Naiyana Chaiyabutr 1
99 บรรจง คณะวรรณ 1
100 มยุรี ตันติสิระ 1
101 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
102 Vimolmas Lipipun 1
103 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
104 Wilai Anomasiri 1
105 Jaitip Paiboon 1
106 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
107 Chalermpol Leevailoj 1
108 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
109 Boonchai Sangpetngam 1
110 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
112 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
113 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
114 Srilert Chotpantarat 1
115 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
116 กาญจนา แก้วเทพ 1
117 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
118 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
119 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
120 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
121 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
122 ศิริชัย ศิริกายะ 1
123 Vanida Chantarateptawan 1
124 Sompol Sanguanrungsirikul 1
125 Puttipongse Varavudhi 1
126 วินัย งามแสง 1
127 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
128 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
129 Phanphen Wattanaarsakit 1
130 นภสร โกวรรธนะกุล 1
131 กำจัด มงคลกุล 1
132 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
133 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
134 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
135 Chonticha Srisawang 1
136 Anawatch Mitpratan 1
137 Waraporn Siriterm 1
138 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
139 สิทธิพร แอกทอง 1
140 Chayaporn Supachartwong 1
141 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
142 Jittima Chatchawansaisin 1
143 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
144 Yeshey Penjor 1
145 สุมิตรา พูลทอง 1
146 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
147 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
148 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
149 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
150 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
151 Kitpramuk Tantayaporn 1
152 ละอองทิพย์ เหมะ 1
153 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
154 พรรณี กาญจนพลู 1
155 Chakkaphan Sutthirat 1
156 ๋Janes, Gavin W. 1
157 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
158 รุ่งราวี ทองกันยา 1
159 ชอุ่ม มลิลา 1
160 ประคอง ชอบเสียง 1
161 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
162 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
163 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2550 3
3 2542 2
4 2536 1
5 2531 2
6 2528 2
7 1086 1
8 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2550
2 ความหลากหลายของปูบริเวณอ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
3 การประเมินสภาวะการทำประมงในแนวปะการัง จังหวัดภูเก็ต
4 ความแตกต่างของโครงสร้างกระดูกระหว่างโลมาลายจุด, โลมากระโดด และโลมาลายแถบ ในสกุล Stenella บริเวณน่านน้ำไทย
ปี พ.ศ. 2542
5 อนุกรมวิธานของปลาวงศ์กุเรา (PISCES: POLYNEMIDAE) ในน่านน้ำไทย
6 อนุกรมวิธานของปลาวงศ์กุเรา (Pisces : Polynemidae) ในน่านน้ำไทย
ปี พ.ศ. 2536
7 ระดับที่เหมาะสมของกรดแพนโตเทนิคในอาหารของลูกปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch)
ปี พ.ศ. 2531
8 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของหอยนางรมและหอยแครง จากแหล่งเพาะเลี้ยงและจากตลาด โดยเน้นแบคทีเรียพวกมารีนวิบริโอ
9 องค์ประกอบชนิดของปลาที่จับโดยอวนลากทับตลิ่งบริเวณอ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปี พ.ศ. 2528
10 อนุกรมวิธานของปลากระบอกในน่านน้ำไทย
11 ลักษณะการกระจายของแบคทีเรียบางชนิดในบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
12 ความหลากหลายของพรรณปลาในบริเวณอ่าวสัตหีบ