ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิมล เหมะจันทร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรณพ วิยกาญจน์ 5
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 5
3 กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์ 5
4 สุมา เมืองใย 2
5 เกรียงศักดิ์ สายธนู 2
6 รติมา ครุวรรณเจริญ 2
7 ละอองทิพย์ เหมะ 1
8 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
9 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
10 Kitpramuk Tantayaporn 1
11 Naiyana Chaiyabutr 1
12 Ampa Luiengpirom 1
13 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
14 Sompol Sanguanrungsirikul 1
15 Puttipongse Varavudhi 1
16 พรรณี กาญจนพลู 1
17 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
18 ประคอง ชอบเสียง 1
19 ชอุ่ม มลิลา 1
20 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
21 Chakkaphan Sutthirat 1
22 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
23 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
24 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
25 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
26 Vimolmas Lipipun 1
27 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
28 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
29 Panee Boonthavi 1
30 วัฒนชัย สมิทธากร 1
31 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
32 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
33 Jaitip Paiboon 1
34 Wilai Anomasiri 1
35 Kittisak Likhitwitayawuid 1
36 Supa Chantharasakul 1
37 ๋Janes, Gavin W. 1
38 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
39 มยุรี ตันติสิระ 1
40 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
41 Garnpimol C. Ritthidej 1
42 Sumphan Wongseripipatana 1
43 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
44 บรรจง คณะวรรณ 1
45 Yeshey Penjor 1
46 Chariya Uiyyasathian 1
47 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
48 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
49 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
50 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
51 Waraporn Siriterm 1
52 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
53 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
54 Acom Sornsute 1
55 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
56 กระมล ทองธรรมชาติ 1
57 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
58 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
59 ศุกันยา ห้วยผัด 1
60 สมชัย วัฒนการุณ 1
61 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
62 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
63 Pantharee Boonsatorn 1
64 Kasidit Nootong 1
65 Anawatch Mitpratan 1
66 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
67 นภสร โกวรรธนะกุล 1
68 Phanphen Wattanaarsakit 1
69 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
70 กำจัด มงคลกุล 1
71 รุ่งราวี ทองกันยา 1
72 สุมิตรา พูลทอง 1
73 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
74 วินัย งามแสง 1
75 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
76 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
77 Chayaporn Supachartwong 1
78 สิทธิพร แอกทอง 1
79 Jittima Chatchawansaisin 1
80 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
81 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
82 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
83 Chonticha Srisawang 1
84 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
85 Vanida Chantarateptawan 1
86 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
87 วาสนา เสียงดัง 1
88 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
89 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
90 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
91 ไววิทย์ พุทธารี 1
92 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
93 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
94 สายฝน ควรผดุง 1
95 สิริพร สิวราวุฒิ 1
96 ชวนนท์ กัลยา 1
97 สำเริง แย้มโสภี 1
98 กาญจนา อดุลยานุโกศล 1
99 วัลลภ แย้มเหมือน 1
100 อุกกฤต สตภูมินทร์ 1
101 สมพร พรมดี 1
102 ตัญชมัย ประดิษฐ์ 1
103 สุวิชา ทองสิมา 1
104 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
105 Pornpimol Muanjai 1
106 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
107 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
108 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
109 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
110 Suchin Arunsawatwong 1
111 Thanathon Sesuk 1
112 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
113 สุวดี ยาป่าคาย 1
114 กมลชนก ยวดยง 1
115 อวย เกตุสิงห์ 1
116 Walaisiri Muangsiri 1
117 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
118 Varunee Padmasankh 1
119 เอกชัย อดุลยธรรม 1
120 Rajalida Lipikorn 1
121 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
122 ประธาน ดาบเพชร 1
123 Thada Jirajaras 1
124 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
125 ปรียาพัฒ คงถาวร 1
126 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
127 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
128 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
129 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
130 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
131 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
132 Somying Tumwasorn 1
133 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
134 Boonchai Sangpetngam 1
135 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
136 ศิริชัย ศิริกายะ 1
137 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
138 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
139 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
140 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
141 Chalermpol Leevailoj 1
142 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
143 Srilert Chotpantarat 1
144 อุทัย บุญประเสริฐ 1
145 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
146 ทศพร วงศ์รัตน์ 1
147 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
148 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
149 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
150 ชวลิต วิทยานนท์ 1
151 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
152 มาโนช รุ่งราตรี 1
153 ธวัชชัย สันติสุข 1
154 เจิดจรรย์ ศิริวงศ์ 1
155 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
156 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
157 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
158 วิไล ชินธเนศ 1
159 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
160 คัคนางค์ มณีศรี 1
161 กระสินธุ์ หังสพฤกษ์ 1
162 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
163 กาญจนา แก้วเทพ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2550 3
3 2542 2
4 2536 1
5 2531 2
6 2528 2
7 1086 1
8 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2550
2 ความหลากหลายของปูบริเวณอ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
3 การประเมินสภาวะการทำประมงในแนวปะการัง จังหวัดภูเก็ต
4 ความแตกต่างของโครงสร้างกระดูกระหว่างโลมาลายจุด, โลมากระโดด และโลมาลายแถบ ในสกุล Stenella บริเวณน่านน้ำไทย
ปี พ.ศ. 2542
5 อนุกรมวิธานของปลาวงศ์กุเรา (PISCES: POLYNEMIDAE) ในน่านน้ำไทย
6 อนุกรมวิธานของปลาวงศ์กุเรา (Pisces : Polynemidae) ในน่านน้ำไทย
ปี พ.ศ. 2536
7 ระดับที่เหมาะสมของกรดแพนโตเทนิคในอาหารของลูกปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch)
ปี พ.ศ. 2531
8 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของหอยนางรมและหอยแครง จากแหล่งเพาะเลี้ยงและจากตลาด โดยเน้นแบคทีเรียพวกมารีนวิบริโอ
9 องค์ประกอบชนิดของปลาที่จับโดยอวนลากทับตลิ่งบริเวณอ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปี พ.ศ. 2528
10 อนุกรมวิธานของปลากระบอกในน่านน้ำไทย
11 ลักษณะการกระจายของแบคทีเรียบางชนิดในบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
12 ความหลากหลายของพรรณปลาในบริเวณอ่าวสัตหีบ