ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิมล เหมะจันทร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรณพ วิยกาญจน์ 5
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 5
3 กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์ 5
4 รติมา ครุวรรณเจริญ 2
5 สุมา เมืองใย 2
6 เกรียงศักดิ์ สายธนู 2
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
9 เจิดจรรย์ ศิริวงศ์ 1
10 ทศพร วงศ์รัตน์ 1
11 ธวัชชัย สันติสุข 1
12 มาโนช รุ่งราตรี 1
13 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
14 ชวลิต วิทยานนท์ 1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
17 วิไล ชินธเนศ 1
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
19 อุทัย บุญประเสริฐ 1
20 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
21 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
23 คัคนางค์ มณีศรี 1
24 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
25 กระสินธุ์ หังสพฤกษ์ 1
26 สำเริง แย้มโสภี 1
27 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
28 สายฝน ควรผดุง 1
29 สิริพร สิวราวุฒิ 1
30 วาสนา เสียงดัง 1
31 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
32 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
33 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
34 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
35 สมพร พรมดี 1
36 ตัญชมัย ประดิษฐ์ 1
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
38 กาญจนา อดุลยานุโกศล 1
39 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
40 ชวนนท์ กัลยา 1
41 วัลลภ แย้มเหมือน 1
42 สุวิชา ทองสิมา 1
43 อุกกฤต สตภูมินทร์ 1
44 ปรียาพัฒ คงถาวร 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
46 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
47 Panee Boonthavi 1
48 Kittisak Likhitwitayawuid 1
49 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
50 วัฒนชัย สมิทธากร 1
51 Jaitip Paiboon 1
52 Wilai Anomasiri 1
53 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
54 Supa Chantharasakul 1
55 Sumphan Wongseripipatana 1
56 มยุรี ตันติสิระ 1
57 บรรจง คณะวรรณ 1
58 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
59 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
60 Vimolmas Lipipun 1
61 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
62 Garnpimol C. Ritthidej 1
63 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
64 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
65 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
66 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
67 Boonchai Sangpetngam 1
68 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
69 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
70 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
71 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
72 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
73 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
74 Chalermpol Leevailoj 1
75 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
76 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
77 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
78 กาญจนา แก้วเทพ 1
79 Vanida Chantarateptawan 1
80 ศิริชัย ศิริกายะ 1
81 Srilert Chotpantarat 1
82 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
83 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
84 Somying Tumwasorn 1
85 Varunee Padmasankh 1
86 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
87 นภสร โกวรรธนะกุล 1
88 Phanphen Wattanaarsakit 1
89 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
90 กำจัด มงคลกุล 1
91 รุ่งราวี ทองกันยา 1
92 สุมิตรา พูลทอง 1
93 Yeshey Penjor 1
94 วินัย งามแสง 1
95 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
96 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
97 Chayaporn Supachartwong 1
98 สิทธิพร แอกทอง 1
99 Jittima Chatchawansaisin 1
100 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
101 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
102 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
103 Chonticha Srisawang 1
104 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
105 ๋Janes, Gavin W. 1
106 ละอองทิพย์ เหมะ 1
107 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
108 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
109 Kitpramuk Tantayaporn 1
110 Puttipongse Varavudhi 1
111 Ampa Luiengpirom 1
112 Naiyana Chaiyabutr 1
113 Sompol Sanguanrungsirikul 1
114 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
115 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
116 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
117 ประคอง ชอบเสียง 1
118 ชอุ่ม มลิลา 1
119 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
120 Chakkaphan Sutthirat 1
121 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
122 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
123 พรรณี กาญจนพลู 1
124 Anawatch Mitpratan 1
125 Kasidit Nootong 1
126 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
127 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
128 กมลชนก ยวดยง 1
129 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
130 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
131 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
132 สุวดี ยาป่าคาย 1
133 Suchin Arunsawatwong 1
134 อวย เกตุสิงห์ 1
135 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
136 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
137 Pornpimol Muanjai 1
138 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
139 Walaisiri Muangsiri 1
140 เอกชัย อดุลยธรรม 1
141 ประธาน ดาบเพชร 1
142 Thada Jirajaras 1
143 Rajalida Lipikorn 1
144 Thanathon Sesuk 1
145 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
146 Chariya Uiyyasathian 1
147 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
148 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
149 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
150 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
151 Waraporn Siriterm 1
152 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
153 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
154 Acom Sornsute 1
155 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
156 ศุกันยา ห้วยผัด 1
157 กระมล ทองธรรมชาติ 1
158 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
159 สมชัย วัฒนการุณ 1
160 Pantharee Boonsatorn 1
161 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
162 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
163 ไววิทย์ พุทธารี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2550 3
3 2542 2
4 2536 1
5 2531 2
6 2528 2
7 1086 1
8 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2550
2 ความหลากหลายของปูบริเวณอ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
3 การประเมินสภาวะการทำประมงในแนวปะการัง จังหวัดภูเก็ต
4 ความแตกต่างของโครงสร้างกระดูกระหว่างโลมาลายจุด, โลมากระโดด และโลมาลายแถบ ในสกุล Stenella บริเวณน่านน้ำไทย
ปี พ.ศ. 2542
5 อนุกรมวิธานของปลาวงศ์กุเรา (PISCES: POLYNEMIDAE) ในน่านน้ำไทย
6 อนุกรมวิธานของปลาวงศ์กุเรา (Pisces : Polynemidae) ในน่านน้ำไทย
ปี พ.ศ. 2536
7 ระดับที่เหมาะสมของกรดแพนโตเทนิคในอาหารของลูกปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch)
ปี พ.ศ. 2531
8 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของหอยนางรมและหอยแครง จากแหล่งเพาะเลี้ยงและจากตลาด โดยเน้นแบคทีเรียพวกมารีนวิบริโอ
9 องค์ประกอบชนิดของปลาที่จับโดยอวนลากทับตลิ่งบริเวณอ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปี พ.ศ. 2528
10 อนุกรมวิธานของปลากระบอกในน่านน้ำไทย
11 ลักษณะการกระจายของแบคทีเรียบางชนิดในบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
12 ความหลากหลายของพรรณปลาในบริเวณอ่าวสัตหีบ