ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิมลวรรณ โชติวงศ์
หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 10
2 มานิตา คงชื่นสิน 7
3 ทัศนาพร ทัศคร 6
4 ยุรวรรณ อนันตนมณี 6
5 สมเกียรติ กล๎าแข็ง 6
6 เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ 6
7 ปราสาททอง พรหมเกิด 6
8 ธัญชนก จงรักไทย 6
9 อภิรัชต์ สมฤทธิ์ 6
10 อิทธิพล บรรณาการ 6
11 สุนัดดา เชาวลิต 6
12 ดาราพร รินทะรักษ์ 6
13 ชมัยพร บัวมาศ 6
14 อัจฉราภรณ์ ประเสริฐผล 4
15 ณิชกานต์ นเรวุฒิกุล 3
16 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
17 รจนา ไวยเจริญ 3
18 ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย 3
19 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
20 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
21 พฤกษ์ คงสวัสดิ์ 3
22 ณิชา โป้ทอง 3
23 ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร 3
24 วิไลศรี ลิมปพยอม 3
25 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
26 สุรีย์พร บัวอาจ 3
27 พีระวรรณ พัฒนวิภาส 3
28 ปรัชญา เอกฐิน 3
29 ยุพิน กสินเกษมพงษ์ 3
30 เมธาพร พุฒขาว 3
31 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
32 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
33 ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ์ 3
34 รัศมี สิมมา 3
35 สุภาภรณ์ สาชาติ 3
36 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
37 พวงผกา อ่างมณี 3
38 สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง 3
39 สากล วีริยานันท์ 3
40 นิวัติ อาระวิล 3
41 อนัญญา เอกพันธุ 3
42 วรวิช สุดจริตธรรมจริยางกูล 3
43 วนาพร วงษ์นิคง 3
44 ปิยาณี หนูกาฬ 3
45 รางคนา โชติเศรษฐี 3
46 อัจฉรา หวังอาษา 3
47 ศรีจานรรจ์ ศรีจันทรา 3
48 จอมใจ ชลาเขต 3
49 สุภัทร หนูสวัสดิ 3
50 ลัคนา เขตสมุทร 3
51 สายชล แสงแก้ว 3
52 วัชรี วิทยวรรณกุล 3
53 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
54 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
55 นันทรัตน์ ศุภกาเนิด 3
56 ยงยุทธ คงซำน 3
57 อุราพร หนูนารถ 3
58 สุนิตรา คามีศักดิ์ 3
59 สมรวย รวมชัยอภิกุล 3
60 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
61 ศศิธร ประพรม 3
62 เพ็ญศรี นันทสมสราญ 3
63 ชํอทิพย๑ ศัลยพงษ 3
64 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 3
65 สัญญาณี ศรีคชา 3
66 แสนชัย คำหล้า 3
67 อมรรัตน์ ภูํไพบูลย์ 3
68 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
69 ไตรเดช ขำยทอง 3
70 ฐิติยา สารพัฒน์ 3
71 ปริเชษฐ์ ตั้งกาจนภาสน์ 3
72 สิทธิศักดิ์ แสไพศาล 3
73 ทิพวรรณ กันหาญาติ 3
74 ภัทรพร สรรพนุเคราะห์ 3
75 เสริมศิริ คงแสงดาว 3
76 ศิริพร ซึงสนธิพร 3
77 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
78 พรพิมล อธิปัญญาคม 3
79 สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ 3
80 จรัญญา ปิ่นสุภา 3
81 ยุวรินทร์ บุญทบ 3
82 เยาวภา ตันติวานิช 3
83 พีระวรรณ วัฒนวิภาส 3
84 รุํงนภา คงสุวรรณ 3
85 วลัยพร ศะศิประภา 3
86 อนุชา เหลาเคน 3
87 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
88 อภินันท์ เอี่ยมสุวรรณสุข 3
89 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
90 ปิยะรัตน์ จังพล 3
91 ทรงทัพ แก้วตา 3
92 มัตติกา ทองรส 3
93 ศรีสุดา โท้ทอง 3
94 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
95 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
96 ปรีชา แสงโสดา 3
97 เบญจมาศ คำสืบ 3
98 จรรยา มณีโชติ 3
99 วิชาญ วรรธนะไกวัล 3
100 ธีราทัย บุญญะประภา 3
101 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
102 ลักขณา บำรุงศรี 3
103 อัมพร วิโนทัย 3
104 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
105 เสาวรี บำรุง 3
106 สุเทพ สหายา 3
107 อัมพิกา ปุนนจิตร 1
108 สุภาพ สุนทรนนท์ 1
109 นิตยา คงสวัสดิ์ 1
110 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 543 6