ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิมลวรรณ โชติวงศ์
หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 10
2 มานิตา คงชื่นสิน 7
3 สมเกียรติ กล๎าแข็ง 6
4 ธัญชนก จงรักไทย 6
5 อิทธิพล บรรณาการ 6
6 ปราสาททอง พรหมเกิด 6
7 ชมัยพร บัวมาศ 6
8 สุนัดดา เชาวลิต 6
9 ยุรวรรณ อนันตนมณี 6
10 อภิรัชต์ สมฤทธิ์ 6
11 เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ 6
12 ทัศนาพร ทัศคร 6
13 ดาราพร รินทะรักษ์ 6
14 อัจฉราภรณ์ ประเสริฐผล 4
15 ศรีจานรรจ์ ศรีจันทรา 3
16 วนาพร วงษ์นิคง 3
17 สากล วีริยานันท์ 3
18 วรวิช สุดจริตธรรมจริยางกูล 3
19 สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง 3
20 ปิยาณี หนูกาฬ 3
21 นิวัติ อาระวิล 3
22 ศิริพร ซึงสนธิพร 3
23 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
24 รางคนา โชติเศรษฐี 3
25 อัจฉรา หวังอาษา 3
26 พวงผกา อ่างมณี 3
27 เสริมศิริ คงแสงดาว 3
28 นันทรัตน์ ศุภกาเนิด 3
29 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
30 ลัคนา เขตสมุทร 3
31 สุนิตรา คามีศักดิ์ 3
32 อุราพร หนูนารถ 3
33 จอมใจ ชลาเขต 3
34 สุภัทร หนูสวัสดิ 3
35 ยงยุทธ คงซำน 3
36 อนัญญา เอกพันธุ 3
37 สิทธิศักดิ์ แสไพศาล 3
38 ไตรเดช ขำยทอง 3
39 ฐิติยา สารพัฒน์ 3
40 ปริเชษฐ์ ตั้งกาจนภาสน์ 3
41 อมรรัตน์ ภูํไพบูลย์ 3
42 รุํงนภา คงสุวรรณ 3
43 พีระวรรณ วัฒนวิภาส 3
44 จรรยา มณีโชติ 3
45 วิชาญ วรรธนะไกวัล 3
46 ธีราทัย บุญญะประภา 3
47 อภินันท์ เอี่ยมสุวรรณสุข 3
48 แสนชัย คำหล้า 3
49 เพ็ญศรี นันทสมสราญ 3
50 ยุวรินทร์ บุญทบ 3
51 เยาวภา ตันติวานิช 3
52 สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ 3
53 พรพิมล อธิปัญญาคม 3
54 จรัญญา ปิ่นสุภา 3
55 ทิพวรรณ กันหาญาติ 3
56 ชํอทิพย๑ ศัลยพงษ 3
57 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 3
58 สัญญาณี ศรีคชา 3
59 สายชล แสงแก้ว 3
60 ภัทรพร สรรพนุเคราะห์ 3
61 ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร 3
62 ศศิธร ประพรม 3
63 ปิยะรัตน์ จังพล 3
64 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
65 วลัยพร ศะศิประภา 3
66 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
67 ศรีสุดา โท้ทอง 3
68 วัชรี วิทยวรรณกุล 3
69 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
70 ทรงทัพ แก้วตา 3
71 มัตติกา ทองรส 3
72 อนุชา เหลาเคน 3
73 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
74 สุเทพ สหายา 3
75 อัมพร วิโนทัย 3
76 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
77 ลักขณา บำรุงศรี 3
78 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
79 เสาวรี บำรุง 3
80 ปรีชา แสงโสดา 3
81 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
82 เบญจมาศ คำสืบ 3
83 เมธาพร พุฒขาว 3
84 สมรวย รวมชัยอภิกุล 3
85 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
86 ณิชกานต์ นเรวุฒิกุล 3
87 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
88 ยุพิน กสินเกษมพงษ์ 3
89 วิไลศรี ลิมปพยอม 3
90 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
91 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
92 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
93 พีระวรรณ พัฒนวิภาส 3
94 ณิชา โป้ทอง 3
95 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
96 ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย 3
97 รจนา ไวยเจริญ 3
98 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
99 สุรีย์พร บัวอาจ 3
100 ปรัชญา เอกฐิน 3
101 สุภาภรณ์ สาชาติ 3
102 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
103 รัศมี สิมมา 3
104 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
105 พฤกษ์ คงสวัสดิ์ 3
106 ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ์ 3
107 อัมพิกา ปุนนจิตร 1
108 สุภาพ สุนทรนนท์ 1
109 นิตยา คงสวัสดิ์ 1
110 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 543 6