ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิภา หงษ์ตระกูล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- วิภา หงส์ตระกูล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยุวรี ถี่ถ้วน 5
2 วิเชียร ณัฐวัฒนานนท์ 5
3 ประภา ศรีพิจิตต์ 4
4 อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนตร 4
5 เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ 3
6 พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า 3
7 แอนนา สายมณีรัตน์ 3
8 สมพิศ สามิภักดิ์ 3
9 รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ 2
10 จิติมนต์ เขียนดวงจันทร์ 2
11 นิตย์ศรี แสงเดือน 2
12 สุปราณี งามประสิทธิ์ 2
13 Theerayut Toojinda 2
14 ปัทมา ศิริธัญญา 2
15 อารมย์ ศรีพิจิตต์ 2
16 ศิริพันธ์ สุขมาก 2
17 อุทัยวรรณ โกวิทวที 2
18 ไผ่ บุญศิริ 2
19 พิมลศรี ชื่นฉอด 2
20 ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์ 1
21 วิจารณ์ วิชชุกิจ 1
22 เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ 1
23 ชัชวาล จัทราสุริยารัตน์ 1
24 สมชาย ปิยพันธ์วานนท์ 1
25 ประภาส ช่างเหล็ก 1
26 พชรดา ฉายศรี 1
27 ถวิล นิลพยัคฆ์ 1
28 สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช 1
29 สุรเชษฐ จามรมาน 1
30 อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต 1
31 นิรันดร์ จันทวงศ์ 1
32 ฉัตรพงศ์ บาลลา 1
33 พิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์ 1
34 สมชาย โพธิสาร 1
35 ศรัณย์ (เกษียณ) วรรธนัจฉริยา 1
36 นายชนรรค์ เทียนรุ่งศรี 1
37 นายธวัชชัย หงษ์ตระกูล 1
38 นาย ฐิติ กาญจนเกตุ 1
39 กฤษฎา สัมพันธารักษ์ 1
40 ภิญญารัตน์ กงประโคน 1
41 Pattama Sirithunya 1
42 Alfonso Cuesta-Marcos 1
43 Phinyarat Kongprakhon 1
44 นางสาวเมธิญา ช้างเจริญ 1
45 นาย เดชา ดวงนามล 1
46 จีรภา ดาทอง 1
47 กนกวรรณ แดงสวัสดิ์ 1
48 ช่อลัดดา แซ่อึ้ง 1
49 ศิรินันท์ สุวรรณน้อย 1
50 ญาตวี รัตนมณี 1
51 เศวต วรรณรัตนรัฐ 1
52 พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์ 1
53 ผศ.ดร. บุปผา คงสมัย 1
54 วินธัย กมลสุขยืนยง 1
55 โจนา แลนเซเรส 1
56 ณัฏฐินี ผาอินทร์ 1
57 ศราวุฒ กวดขุนทด 1
58 พรนิพพา เลิศศิลปมงคล 1
59 นางสาว ปภัสสร บุญส่งเสริม 1
60 นาย พรชัย อนันตสมบูรณ์ 1
61 Somvong Trakoonrung 1
62 อภิชาติ วรรณวิจิต 1
63 Vipa Hongtrakul 1
64 Patrick M. Hayes 1
65 Nitsri Sangduen 1
66 Apichart Vanavichit 1
67 ธีรยุทธ ตู้จินดา 1
68 สม วงษ์ตระกูลรุ่ง 1
69 ธงไชย ศรีนพคุณ 1
70 ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ 1
71 เอ็จ สโรบล 1
72 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 1
73 ชะบา จำปาทอง 1
74 โชคชัย เอกทัศนาวรรณ 1
75 นพพงศ์ จุลจอหอ 1
76 สุนันทา จันทกูล 1
77 ชูศักดิ์ จอมพุก 1
78 ศานิต เก้าเอี้ยน 1
79 ผศ.ดร. วีรพันธ์ สรีดอกจันทร์ 1
80 สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม 1
81 ปิติ กันตังกุล 1
82 เอื้อ สิริจินดา 1
83 ชัยสิทธิ์ ทองจู 1
84 ศุภธิดา อับดุลลากาซิม 1
85 สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์ 1
86 ประศาสตร์ เกื้อมณี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 5
3 2555 3
4 2554 2
5 2553 2
6 2551 1
7 2549 1
8 2545 1
9 543 25
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การผสมข้ามสกุลและข้ามชนิดเพื่อการปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำ
2 โครงการวิจัยและพัฒนาเพิ่มผลผลิตของต้นสบู่ดำเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทนในอนาคต ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2556
3 การปรับปรุงพันธุ์และการพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อระบุความจำเพาะของชนิดพลับพลึงธารพันธุ์ไม้น้ำใกล้สูญพันธุ์ในประเทศไทย
4 การสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอสบู่ดำจากโครงการปรับปรุงพันธุ์เพื่อการขอขึ้นทะเบียนพันธุ์
5 ความหลากหลายทางพันธุกรรมในบัวประดับสกุล Nymphaea โดยใช้ AFLP และ SSCP markers
6 ผลของอุณหภมูิต่อการสกัดดีเอ็นเอที่บริสุทธิ์ของฮีโมลิมป์หอยกาบน้ำจืด Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus
7 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลโดยอาศัยลำดับเบสสำหรับยีนและกลุ่มยีนที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสร้างกรดไขมันในข้าว
ปี พ.ศ. 2555
8 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อตรวจสอบพันธุ์ลูกผสมบัวประดับและบัวหลวง
9 การวิเคราะห์รูปแบบการเติมหมู่เมธิลให้กับดีเอ็นเอต่อลักษณะเพศของปรงสกุล Cycas ในประเทศไทยโดยเทคนิค Methylation-Sensitive Amplification Polymorphism (MSAP)
10 การศึกษาพันธุกรรมของการผสมข้ามสกุลและข้ามชนิดเพื่อการปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำ
ปี พ.ศ. 2554
11 โครงการวิจัยเพิ่มผลผลิตของต้นสบู่ดำเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในอนาคต
12 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลจำเพาะกับชนิดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและการศึกษาหา candidate genes ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างมุกของหอยมุกน้ำจืด
ปี พ.ศ. 2553
13 Four QTL in rice associated with broad spectrum resistance to blast isolates from rice and barley
14 การพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์สำหรับสบู่ดำ
ปี พ.ศ. 2551
15 การศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอและการตรวจสอบพันธุ์ลูกผสมบัวหลวง
ปี พ.ศ. 2549
16 การพัฒนาฐานข้อมูลทางพันธุกรรมข้าวเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวลูกผสม
ปี พ.ศ. 2545
17 การหาตำแหน่งยีนควบคุมปริมาณธาตุเหล็กและโปรตีนในข้าว