ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิภา หงษ์ตระกูล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- วิภา หงส์ตระกูล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยุวรี ถี่ถ้วน 5
2 วิเชียร ณัฐวัฒนานนท์ 5
3 ประภา ศรีพิจิตต์ 4
4 อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนตร 4
5 เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ 3
6 พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า 3
7 แอนนา สายมณีรัตน์ 3
8 สมพิศ สามิภักดิ์ 3
9 รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ 2
10 จิติมนต์ เขียนดวงจันทร์ 2
11 นิตย์ศรี แสงเดือน 2
12 สุปราณี งามประสิทธิ์ 2
13 Theerayut Toojinda 2
14 ปัทมา ศิริธัญญา 2
15 อารมย์ ศรีพิจิตต์ 2
16 ศิริพันธ์ สุขมาก 2
17 อุทัยวรรณ โกวิทวที 2
18 ไผ่ บุญศิริ 2
19 พิมลศรี ชื่นฉอด 2
20 ศิรินันท์ สุวรรณน้อย 1
21 เศวต วรรณรัตนรัฐ 1
22 นางสาวเมธิญา ช้างเจริญ 1
23 นายชนรรค์ เทียนรุ่งศรี 1
24 ช่อลัดดา แซ่อึ้ง 1
25 นาย เดชา ดวงนามล 1
26 ญาตวี รัตนมณี 1
27 พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์ 1
28 ประภาส ช่างเหล็ก 1
29 พชรดา ฉายศรี 1
30 นาย ฐิติ กาญจนเกตุ 1
31 เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ 1
32 ชัชวาล จัทราสุริยารัตน์ 1
33 กนกวรรณ แดงสวัสดิ์ 1
34 อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต 1
35 จีรภา ดาทอง 1
36 สม วงษ์ตระกูลรุ่ง 1
37 อภิชาติ วรรณวิจิต 1
38 ธีรยุทธ ตู้จินดา 1
39 วิจารณ์ วิชชุกิจ 1
40 Somvong Trakoonrung 1
41 ณัฏฐินี ผาอินทร์ 1
42 วินธัย กมลสุขยืนยง 1
43 โจนา แลนเซเรส 1
44 Apichart Vanavichit 1
45 Nitsri Sangduen 1
46 Pattama Sirithunya 1
47 ภิญญารัตน์ กงประโคน 1
48 Phinyarat Kongprakhon 1
49 Alfonso Cuesta-Marcos 1
50 Vipa Hongtrakul 1
51 Patrick M. Hayes 1
52 นายธวัชชัย หงษ์ตระกูล 1
53 กฤษฎา สัมพันธารักษ์ 1
54 สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์ 1
55 ชัยสิทธิ์ ทองจู 1
56 เอื้อ สิริจินดา 1
57 ศุภธิดา อับดุลลากาซิม 1
58 ผศ.ดร. บุปผา คงสมัย 1
59 ศานิต เก้าเอี้ยน 1
60 ผศ.ดร. วีรพันธ์ สรีดอกจันทร์ 1
61 สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม 1
62 ปิติ กันตังกุล 1
63 พรนิพพา เลิศศิลปมงคล 1
64 ศราวุฒ กวดขุนทด 1
65 นาย พรชัย อนันตสมบูรณ์ 1
66 นางสาว ปภัสสร บุญส่งเสริม 1
67 ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ 1
68 ธงไชย ศรีนพคุณ 1
69 ชะบา จำปาทอง 1
70 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 1
71 สมชาย โพธิสาร 1
72 ฉัตรพงศ์ บาลลา 1
73 นิรันดร์ จันทวงศ์ 1
74 ถวิล นิลพยัคฆ์ 1
75 พิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์ 1
76 สมชาย ปิยพันธ์วานนท์ 1
77 ศรัณย์ (เกษียณ) วรรธนัจฉริยา 1
78 สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช 1
79 สุรเชษฐ จามรมาน 1
80 โชคชัย เอกทัศนาวรรณ 1
81 เอ็จ สโรบล 1
82 นพพงศ์ จุลจอหอ 1
83 ชูศักดิ์ จอมพุก 1
84 ประศาสตร์ เกื้อมณี 1
85 สุนันทา จันทกูล 1
86 ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 5
3 2555 3
4 2554 2
5 2553 2
6 2551 1
7 2549 1
8 2545 1
9 543 25
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การผสมข้ามสกุลและข้ามชนิดเพื่อการปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำ
2 โครงการวิจัยและพัฒนาเพิ่มผลผลิตของต้นสบู่ดำเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทนในอนาคต ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2556
3 การปรับปรุงพันธุ์และการพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อระบุความจำเพาะของชนิดพลับพลึงธารพันธุ์ไม้น้ำใกล้สูญพันธุ์ในประเทศไทย
4 การสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอสบู่ดำจากโครงการปรับปรุงพันธุ์เพื่อการขอขึ้นทะเบียนพันธุ์
5 ความหลากหลายทางพันธุกรรมในบัวประดับสกุล Nymphaea โดยใช้ AFLP และ SSCP markers
6 ผลของอุณหภมูิต่อการสกัดดีเอ็นเอที่บริสุทธิ์ของฮีโมลิมป์หอยกาบน้ำจืด Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus
7 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลโดยอาศัยลำดับเบสสำหรับยีนและกลุ่มยีนที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสร้างกรดไขมันในข้าว
ปี พ.ศ. 2555
8 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อตรวจสอบพันธุ์ลูกผสมบัวประดับและบัวหลวง
9 การวิเคราะห์รูปแบบการเติมหมู่เมธิลให้กับดีเอ็นเอต่อลักษณะเพศของปรงสกุล Cycas ในประเทศไทยโดยเทคนิค Methylation-Sensitive Amplification Polymorphism (MSAP)
10 การศึกษาพันธุกรรมของการผสมข้ามสกุลและข้ามชนิดเพื่อการปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำ
ปี พ.ศ. 2554
11 โครงการวิจัยเพิ่มผลผลิตของต้นสบู่ดำเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในอนาคต
12 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลจำเพาะกับชนิดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและการศึกษาหา candidate genes ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างมุกของหอยมุกน้ำจืด
ปี พ.ศ. 2553
13 Four QTL in rice associated with broad spectrum resistance to blast isolates from rice and barley
14 การพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์สำหรับสบู่ดำ
ปี พ.ศ. 2551
15 การศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอและการตรวจสอบพันธุ์ลูกผสมบัวหลวง
ปี พ.ศ. 2549
16 การพัฒนาฐานข้อมูลทางพันธุกรรมข้าวเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวลูกผสม
ปี พ.ศ. 2545
17 การหาตำแหน่งยีนควบคุมปริมาณธาตุเหล็กและโปรตีนในข้าว