ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิภา ด่านธำรงกูล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วิภา ด่านธำรงกุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิไล ชินเวชกิจวานิชย์ 10
2 วิชัย โปษยะจินดา 10
3 ชนิดา พลานุเวช 10
4 วราพรรณ ด่านอุตรา 9
5 นิคม ชัยศิริ 9
6 สมชาย อิสระวาณิชย์ 9
7 อุษณีย์ พึ่งปาน 9
8 ภัสสร ลิมานนท์ 6
9 ศศิธร แจ่มถาวร 6
10 รัตนา สินธุภัค 5
11 อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา 4
12 วัฒนา อู่วาณิชย์ 3
13 ปิยะพร ทาคำถา 2
14 วราภรณ์ ผ่องสุวรรณ 2
15 Wichai Poshyachinda 2
16 ศลักษณ์ ทรรพนันทน์ 2
17 ณัฏฐา หังสพฤกษ์ 2
18 มยุรี นกยูงทอง 1
19 วราภรณ์ บุญศิริ 1
20 Supitcha Wongchan 1
21 Kunlaporn Sukumaltakun 1
22 Vipa Danthamrongkul 1
23 Chairach Jantree 1
24 อรุณ บุญศิริ 1
25 จงจิตต์ ใจยอด 1
26 พิษณุ รักสกุลกานต์ 1
27 Griensven, Godfried J.P van 1
28 มณฑกานต์ ขันไชย 1
29 มนตรี ขันไชย 1
30 สุพิชชา วงค์จันทร์ 1
31 วีระศักดิ์ ใจยอด 1
32 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1
33 อดิศวร์ หลายชูไทย 1
34 รัตนา จารุเบญจ 1
35 กอบกุล สามัคคี 1
36 Department of Public Health, MHS, Amsterdam, The Netherlands 1
37 โรงพยาบาลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1
38 สถานีอนามัยแม่กุ้งหลวง ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1
39 สถานีอนามัยมะขุนหวาน ตำยลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1
40 อังกาบ กอศรีพร 1
41 สุริยา วีรวงศ์ 1
42 สุณี วงศ์คงคาเทพ 1
43 กุลพร สุขุมาลตระกูล 1
44 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
45 โรงพยาบาลสันป่าตอง เชียงใหม่ 1
46 อังคณา ชินเดช 1
47 ประสิทธิ์ อินต๊ะ 1
48 ชัยรัชต์ จันทร์ตรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2544 1
3 2543 1
4 2541 2
5 2540 1
6 2539 2
7 2538 3
8 543 28
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การประเมินผลการนำสู่การปฏิบัติของสามมาตรการเชิงนโยบายของการส่งเสริมสุขภาพสำหรับกลุ่มวัยทำงาน ในระหว่าง ปี 2556 - 2560
ปี พ.ศ. 2544
2 สุราในสังคมไทย : ผลการศึกษา โครงการศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อหามาตรการทางเลือกป้องกันแก้ไข
ปี พ.ศ. 2543
3 การใช้ Immune markers ในการเฝ้าระวังโรคเอดส์
ปี พ.ศ. 2541
4 ผลกระทบของการท่องเที่ยวเดินป่าต่อการพัฒนาชุมชนชาวไทยภูเขา และปัญหาสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเอดส์ : รายงานการวิจัย
5 ทัศนคติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อ.ส.ม.) ในภาคเหนือของประเทศ ต่อระบบสาธารณสุขมูลฐานในขอบเขตความรับผิดชอบ
ปี พ.ศ. 2540
6 การประเมินคุณภาพน้ำยาสำเร็จรูปเพื่อความเหมาะสม ในการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ HIV : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2539
7 การวิจัยประเมินผลกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในชุมชนชนบทภาคเหนือ : อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
8 ความรู้และทัศนคติต่อการติดสารเสพย์ติด และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องของเด็ก และเยาวชนที่ต้องโทษ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2538
9 การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในชุมชนชนบทภาคเหนือ : แนวคิดและทางเลือกใหม่ : รายงานการวิจัย
10 การศึกษาอัตราติดเชื้อ HIV รายปีของคนงานในโรงงานผลิตสี : รายงานผลการวิจัย
11 ความชุกของผู้ติดเชื้อ HIV-2 ในผู้ติดยาเสพติด : รายงานผลการวิจัย