ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิภาวี หีบแก้ว
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- วิภาวี หีบแก้ว.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1
3 2552 1
4 2551 2
5 2550 1
6 2539 1
7 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การเปลี่ยนแปลงระดับจุลพยาธิวิทยาและการแสดงออกของโปรตีน metallothionein ในไตของหนูพุกท้องนาที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของแคดเมียม ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก _ นางสาวเกศรินทร์ ศิริเขตต์
ปี พ.ศ. 2553
2 การเปลี่ยนแปลงระดับจุลพยาธิวิทยาและการแสดงออกของโปรตีน metallothionein ในไตของหนูพุกท้องนาที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของแคดเมียม ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ปี พ.ศ. 2552
3 การเปลี่ยนแปลงระดับจุลพยาธิวิทยาและการแสดงออกของโปรตีน metallothionein ในไตของหนูพุกท้องนาที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของแคดเมียม ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก _ นางสาวเกศรินทร์ ศิริเขตต์
ปี พ.ศ. 2551
4 ผลกระทบแบบเรื้อรังของแคดเมียมในหนูนาเพื่อใช้เป็นดัชนีชีวภาพเพื่อประเมินผลต่อสุขภาพในประชากรที่อาศัยในพื้นที่การปนเปื้อนของแคดเมียมในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
5 การเปลี่ยนแปลงระดับจุลพยาธิวิทยาและการแสดงออกของโปรตีน metallothionein ในไตของหนูพุกท้องนาที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของแคดเมียม ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ปี พ.ศ. 2550
6 การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลทางกายวิภาคศาสตร์
ปี พ.ศ. 2539
7 การศึกษาเยื่อกั้นเลือดที่รกในรายมารดาติดเชื้อ HIV ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน