ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิภาวี พิจิตบันดาล
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 โครงการศึกษาเพื่อวางแผน พัฒนา และแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
2 โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พื้นที่ 4 ภาค
ปี พ.ศ. 2554
3 โครงการจัดทำแผนงานการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
ปี พ.ศ. 2553
4 ขวัญของทหาร กองพลทหารราบที่ 9 ที่ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการดำเนินชีวิตของลูกจ้างประจำ สังกัดกรมพลาธิการทหารบก
6 ทัศนคติต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกำลังพลสังกัดกรมจเรทหารบก
ปี พ.ศ. 2519
7 วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการผลิตของกสิกรในเขตโครงการสามชุก จ.สุพรรณบุรี พ.ศ. 2515.