ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 17
2 กฤษฎา หาญสมบัติ 5
3 อังศุมาลิน เสนจันทร์ฒิไชย 5
4 ณัสญ์ศยา สิทธิโชควโรดม 5
5 สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ 5
6 ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย 5
7 เหรียญ บุญดีสกุลโชค 3
8 สีรง ปรีชานนท์ 2
9 ชาญณรงค์ รุ่งเรือง 2
10 ณปรัชญ์ วงษ์เกษม 2
11 ณัฐกาญจน์ โพธิ์สัมฤทธิ์ 2
12 สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน 2
13 ดวงตา ละเอียดดี 2
14 หฤทัย โลหะศิริวัฒน์ 1
15 Naprat Wongkasem 1
16 Wipawee Tharmmaphornphilas 1
17 ธีระ วรธนารัตน์ 1
18 อภินันท์ ชวดชุม 1
19 Haruetai Lohasiriwat 1
20 ชลิตา พนาวิวัฒน์ 1
21 นภสร พฤกษ์ไพบูลย์ 1
22 ภูธิป อินทรักษ์ 1
23 เพียงนภา มาประจง 1
24 ธัชณนท์ แดนเขต 1
25 ไม่มีข้อมูล 1
26 นภัสสวงศ์ โอสถศิลป์ 1
27 นันทพร ลีลายนกุล 1
28 วรโชค ไชยวงศ์ 1
29 สลักจิตต์ พุทธจักร 1
30 รินรดา จิราวรรณสถิตย์ 1
31 นิรมล โนนคู่เขตโขง 1
32 วรรณฤดี อินทนะนก 1
33 สุคนธ์ทิพย์ เพิ่มศิลป์ 1
34 ยุวรัตน์ ศรีประพฤทธิ์ชัย 1
35 ชลิดา สารใจ 1
36 ฉันทนา นันทิวัฒนวงศ์ 1
37 อนรรฆพล เวียงพล 1
38 หนึ่งนุช ธนาศุภวัฒน์ 1
39 จุฑาทิพย์ โค้วคาศัย 1
40 มนตรา พิริยเลิศศักดิ์ 1
41 ศุภกัญญา ชิณประทีป 1
42 ปิยะมาศ จันทมงคลเลิศ 1
43 มานพ เรี่ยวเดชะ 1
44 ปวีณา เชาวลิตวงศ์ 1
45 ภูมิ เหลืองจามีกร 1
46 พูลวลิต สินธุเสก 1
47 อัญชา แดงทองดี 1
48 ณัฐพล สุเรนทร์พิทักษ์ 1
49 จารุตม์ อักษร 1
50 พันธกานต์ ศรีโสภา 1
51 ปณิธาน อินทร์ติยะ 1
52 อุรศา ฮันสราช 1
53 ปฐมพล วรรณเศษตา 1
54 นพปฎล สกุลสม 1
55 ภีรดา กวินมุทธาธร 1
56 ทัศญา บุณยวานิชกุล 1
57 ยุทธพงศ์ กิตตินันทกูล 1
58 วรพจน์ รอดรักษา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 2
3 2557 4
4 2556 4
5 2555 2
6 2554 7
7 2553 1
8 2552 8
9 2551 2
10 2549 1
11 2548 1
12 2547 2
13 2546 2
14 2545 2
15 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การจัดตารางการใช้งานรถไฟฟ้าและการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน
2 การประมาณการเครื่องจักรสำหรับงานซ่อมบำรุงใหญ่ของรถไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2558
3 การปรับปรุงเครื่องป้อนลวดอัตโนมัติในกระบวนการเติมโลหะผสมบัดกรี
4 การกำหนดเงื่อนไขที่เหมาะสมในการลดของเสียในกระบวนการสกรีนโลหะบัดกรี
ปี พ.ศ. 2557
5 การเพิ่มเวลาพร้อมใช้งานของเครื่องขัดชิ้นงานในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนหัวอ่าน/เขียนฮาร์ดดิสก์
6 ระบบสนับสนุนการเลือกใช้แผ่นกรองอากาศสำหรับห้องสะอาด
7 การลดเวลาสูญเสียในกระบวนการติดฉลาก
8 การบริหารสินค้าคงคลังของสินค้าเคหภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2556
9 การพัฒนาระบบรายงานตัวชี้วัดสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
10 การลดรอบระยะเวลาในการผลิตของกระบวนการผลิตตลับลูกปืนเม็ดกลม
11 การออกแบบระบบนัดสำหรับแผนกผู้ป่วยนอก
12 การพัฒนาวิธีการสุ่มตรวจสอบสำหรับข้อมูลลักษณะสำหรับโรงงานผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2555
13 การลดต้นทุนกระดาษทำผิวกล่องโดยการปรับปรุงคุณภาพเยื่อเศษกระดาษพิมพ์เขียน
14 การลดของเสียประเภทรูปลักษณ์ภายนอกของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตผ้าไม่ทอ
ปี พ.ศ. 2554
15 การเลือกสูตรและจัดตารางการผลิตสำหรับการผลิตคอนกรีตสำเร็จรูป
16 การจัดตารางการซ้อมดนตรีสำหรับปัญหาขนาดใหญ่
17 แบบจำลองราคาทองคำโดยใช้ระบบพลวัต
18 การเลือกวัตถุดิบและการจัดสรรการผลิตสินค้าสำหรับกระดาษบรรจุภัณฑ์
19 มาตรฐานเวลาแบบพรีดีเทอร์มินสำหรับกระบวนการติดได
20 วิธีการหาคำตอบสำหรับปัญหาเศษตัดริมในโรงงานกระดาษ
21 สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ...[และคนอื่นๆ]
ปี พ.ศ. 2553
22 การพัฒนาความสามารถในการตัดสำหรับกระบวนการกัดเหล็กกล้าโดยการประยุกต์ใช้สารหล่อเย็นน้อยที่สุดเพื่อกระบวนการตัดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนเครื่องซีเอ็นซีแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ : รายงานการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ฉบับสมบูรณ
ปี พ.ศ. 2552
23 การวิเคราะห์สมรรถนะในกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ระบบการพิมพ์กราเวียร์โดยใช้การจำลองสถานการณ์
24 การปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปโดยใช้แนวคิดลีน ซิกซ์ซิกมา
25 การพัฒนาการจัดตารางการผลิตสำหรับส่วนงานเย็บในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเพื่อลดจำนวนงานล่าช้า
26 วิธีการฮิวริสติกสำหรับปัญหาการจัดเส้นทางพัสดุคงคลังในโรงงานประกอบเครื่องจักรกลเกษตร
27 การคัดเลือกผู้รับงานปักโดยใช้วิธีวิเคราะห์กระบวนการลำดับชั้นฟัซซี่
28 การปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป โดยใช้แนวคิดลีน ซิกซ์ซิกมา
29 วิธีการฮิวริสติกสำหรับปัญหาการจัดเส้นทางพัสดุคงคลังในโรงงานประกอบเครื่องจักรกลเกษตร
30 การพัฒนาการจัดตารางการผลิตสำหรับส่วนงานเย็บ ในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเพื่อลดจำนวนงานล่าช้า
ปี พ.ศ. 2551
31 การใช้ระบบสับเปลี่ยนหน้าที่ในการทำงานเพื่อลดอัตราการเจ็บที่หลังของคนงาน
32 การวางแผนทรัพยากรสำหรับเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรมชื้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์โดยการใช้แบบจำลองปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2549
33 การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า : กรณีศึกษาโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์บำรุงผม
ปี พ.ศ. 2548
34 การสั่งซื้อแบบประหยัดสำหรับสินค้าคงคลังหลายชนิด ที่มีข้อจำกัดเชิงสมรรถภาพร่วมกัน โดยวิธีการหาคำตอบแบบฮิวริสติก กรณีศึกษา โรงงานประกอบรถยนต์
ปี พ.ศ. 2547
35 การจัดตารางการผลิตสำหรับระบบการผลิตแบบไหลเลื่อนที่ไม่มีบัฟเฟอร์ โดยวิธีฮิวริสติก กรณีศึกษา : โรงงานประกอบรถยนต์
36 การประยุกต์แบบจำลองปัญหาเพื่อกำหนดจุดสั่งซื้อและระดับสั่งซื้อที่เหมาะสม
ปี พ.ศ. 2546
37 โครงการวิจัยขยายผลการพัฒนาระบบสนับสนุนการดำเนินงานปรับเปลี่ยนระบบการบริหารการเงิน
38 การออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล : กรณีศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ปี พ.ศ. 2545
39 การมอบหมายการจัดส่งคอนกรีตให้กับรถโม่
40 การพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการตัดสินใจ สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงงานผลิตน้ำตาล