ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิภาภรณ์ ณ ถลาง
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ผ่องศรี จิตตนูนท์ 15
2 ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ 12
3 เยาวดี คุปตะพันธ์ 11
4 วันเพ็ญ มีสมญา 5
5 วรรณดี สุทธินรากร 4
6 บุหลัน พิทักษ์ผล 4
7 วรศักดิ์ ปัจฉิมะศิริ 4
8 จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ 3
9 วิน เชยชมศรี 3
10 พัชรี โสธนาสมบูรณ์ 2
11 สมชัย พงศ์จรรยากุล 2
12 สุดาวรรณ เชยชมศรี 2
13 รศ.น.สพ. ปานเทพ รัตนากร 2
14 สุวรพร แซ่ลิ้ม 2
15 อ. ดร. สิรินดา กุสุมภ์ 2
16 ลัดดาวัลย์ เลาหวีรนิตย์ 2
17 รศ. ดร. อรุณพร อิฐรัตน์ 2
18 สุมาลี สิงหนิยม 2
19 นิพัฒน์ ลิ้มสงวน 2
20 สมยศ จรรยาวิลาส 2
21 จรรยา พุกกะเวส 2
22 พิศมัย ศรีชาเยช 2
23 กมลชัย รัตนสกาววงศ์ 2
24 ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง 2
25 ชุลีพร เปี่ยมสมบูรณ์ 2
26 อ. พญ. ดร. บริสุทธิ์ พญ. ดร. บริสุทธิ์ 1
27 อ. ดร. กัลยา อารีย์ 1
28 บุญเกื้อ วัชรเสถียร 1
29 ดร. พิณฑุสร พิณฑุสร 1
30 ผศ. ดร. ราตรี ลีละวงศ์เทวัญ 1
31 พิมลวรรณ ทัพยุทธพิจารณ์ 1
32 เอกวิทย์ ตรีเนตร 1
33 อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ 1
34 อ. พิมลวรรณ ทัพยุทธพิจารณ์ 1
35 นพ. ดร. ธีระ กุศลสุข 1
36 นางวนัสยา สุอังควาทิน 1
37 พญ. สมบูรณ์ เกียรตินันทน์ 1
38 กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร 1
39 อาภัสรา อัครพันธุ์ 1
40 วิบูลย์ ชลานันต์ 1
41 พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ 1
42 อภิญญา จุฑางกูร 1
43 ผศ. ดร. นนทลี พรธาดาวิทย์ 1
44 สุคนธ์ชื่น ศรีงาม 1
45 นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ 1
46 นางสาวพรหมปพร นวลแสง 1
47 กุลวดี ตรองพาณิชย์ 1
48 ผศ.ศุภมาส โชติเมธีภิรมย์ 1
49 รศ.ดร. ปานเทพ รัตนากร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2554 1
3 2553 2
4 2552 2
5 2550 1
6 2544 1
7 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนากระบวนการเจาะเก็บเลือดจากจระเข้โดยไม่ทำลายชีวิตการพัฒนากระบวนการเจาะเก็บเลือดจากจระเข้โดยไม่ทำลายชีวิต
2 การวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ (ปี2)
ปี พ.ศ. 2554
3 การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรบนพื้นที่ต้นน้ำ น้ำหนาวโดยใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2553
4 การวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ
5 การส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและสร้างกลไกทางการตลาดเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกร ภายใต้แผนงานวิจัย การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรบนพื้นที่น้ำหนาวโดยใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2552
6 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาวของเกษตรกร ต. น้ำหนาว และ ต. โคกมน อ. น้ำหนาว จ. เพชรบูรณ์
7 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางโภขนาการกับอัจฉริยภาพทางการกีฬาของนักกีฬาไทย
ปี พ.ศ. 2550
8 การวิจัยและพัฒนากรรมวิธีการผลิตและคุณค่าทางอาหารของน้ำชีวจิตสำเร็จรูป [ปีที่ 2]
ปี พ.ศ. 2544
9 ผลของนำกะทิไขมันตำต่อระดับไขมันในเลือดหนูทดลอง