ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิพรรณ ประจวบเหมาะ รูฟโฟโล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เกื้อ วงศ์บุญสิน 16
2 ศิริวรรณ ศิริบุญ 12
3 มาลินี วงษ์สิทธิ์ 9
4 นภาพร ชโยวรรณ 8
5 นพวรรณ จงวัฒนา 8
6 พวงเพ็ญ ชุณหปราณ 7
7 วีนัส อุดมประเสริฐกุล 6
8 พัชราวลัย วงศ์บุญสิน 5
9 เตือนใจ อินทุโสมา 5
10 สุวัฒนา ธาดานิติ 4
11 สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์ 4
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 4
13 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 4
14 สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ 4
15 นิพนธ์ เทพวัลย์ 3
16 ภัสสร ลิมานนท์ 3
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
18 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
19 อดิศวร์ หลายชูไทย 2
20 Adit Laichoothai 2
21 มยุรี นกยูงทอง 2
22 อัจฉรา ธวัชวิบูลย์ผล เอ๊นซ์ 2
23 Kua Wongboonsin 2
24 ดวงกมล วิมลกิจ 2
25 อรุณลักษณ์ เนตรศิริ 2
26 บดี ธนะมั่น 2
27 ปรีชา ทัศนประดิษฐ์ 2
28 ชลธิชา อัศวนิรันดร 2
29 บุศริน บางแก้ว 2
30 มริน เปรมปรี 2
31 นุชวรรณ์ บุญเรือง 2
32 สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล 1
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
34 ยุพา อ่อนท้วม 1
35 Surasak Taneephanitsakul 1
36 Yupha Aontuam 1
37 สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 1
38 คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชาการศาสตร์ 1
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชาการศาสตร์ 1
41 Wipha Phachuapmuam 1
42 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 1
43 สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ 1
44 จิตปราณี วาศวิท 1
45 ศิริสุข ระวังวงศ์ 1
46 บุศรินทร์ บางแก้ว 1
47 ชเนตตี มิลินทรางกูร 1
48 รัชนก คชานุบาล 1
49 ชนาภา เอื้อเสถียร 1
50 ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ 1
51 ปรียา รุ่งโสภาสกุล 1
52 ฑิฆัมพร เอี่ยมประกอบกิจ 1
53 จิปราณี วาศวิท 1
54 Chulalongkorn Univesity. Faculty of Medicine 1
55 วิณาภรณ์ ธุปแพ 1
56 ดาราวรรณ เจียมเพิ่มพูน 1
57 รุ่งรัตน์ โกวรรธนะกุล 1
58 Vinus Udomphasertphan 1
59 ชนิตา รักษ์พลเมือง 1
60 ศีลิยา สุขอนันต์ 1
61 ชเนตตี มิลินทางกู 1
62 แดน สุวรรณะรุจิ 1
63 ธฤษณุ แสงจันทร์ 1
64 เรวดี จันทเปรมจิตต์ 1
65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
66 สุวิณี วิวัฒน์วานิช 1
67 ธานินทร์ อาจสงคราม 1
68 วิณาภรณ์ ธูปแพ 1
69 หนึ่งฤทัย มงคลวิบูลผล 1
70 ประภาพร โอภาสสวัสดิ์ 1
71 จิราพร เกศพิชญวัฒนา 1
72 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
73 วรเวศม์ สุวรรณระดา 1
74 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
75 รัชพันธุ์ เชยจิตร 1
76 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
77 ชื่นตา วิชชาวุธ 1
78 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ 1
79 ประเสริฐ อัสสันตชัย 1
80 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 1
81 ไม่มีข้อมูล 1
82 วรรณภา ศรีธัญรัตน์ 1
83 บรรลุ ศิริพานิช 1
84 ผ่องพรรณ อรุณแสง 1
85 คมคาย บุญเสริมสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2555 1
4 2554 1
5 2553 2
6 2552 4
7 2551 4
8 2550 2
9 2548 3
10 2546 2
11 2544 2
12 2542 1
13 2539 4
14 2538 4
15 2537 1
16 2536 1
17 543 41
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์
ปี พ.ศ. 2556
2 ปัจจัยกำหนดภาวะทุพพลภาพระหว่างผู้สูงอายุเพศหญิงและชายในประเทศไทย
3 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้ของผู้ดูแลผู้สูงอายุไทย
ปี พ.ศ. 2555
4 ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของประชากรวัยแรงงานต่อผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2554
5 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2553
6 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มนักเรียนชายและหญิง
7 ปัจจัยที่ผลต่อพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มนักเรียนชายและหญิง
ปี พ.ศ. 2552
8 การออมเพื่อความมั่นคงยามสูงวัย
9 พฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น : กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในกรุงเทพมหานคร
10 พฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักเรียนมัธยมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในกรุงเทพมหานคร
11 การออมเพื่อความมั่นคงยามสูงวัย
ปี พ.ศ. 2551
12 ทัศนคติของวัยรุ่นต่อการเลือกคู่ครอง : กรณีศึกษานักเรียนโรงเรียนอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
13 ความรู้ ทัศนคติ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะโลกร้อน : กรณีศึกษานักเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
14 ความรู้ ทัศนคติ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะโลกร้อน : กรณีศึกษานักเรียนอาชีวศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี
15 ทัศนคติของวัยรุ่นต่อการเลือกคู่ครอง : กรณีศึกษานักเรียนโรงเรียนอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2550
16 การศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : รายงานฉบับสมบูรณ์
17 การจัดการทรัพยากรป่าชายเลนขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาตำบลปากพูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2548
18 โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 และการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนานโยบายและแผน
19 การศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : รายงานฉบับสมบูรณ์
20 การติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 และการสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อการพัฒนานโยบายและแผน : การพัฒนาระบบกลไกในการติดตามประเมินผล และการพัฒนาคู่มือดัชนี
ปี พ.ศ. 2546
21 ภาวะเศรษฐกิจกับการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและครอบครัวในประเทศไทย : รายงานเบื้องต้น
22 ความคิดเห็นของแรงงานข้ามชาติเกี่ยวกับผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว ภายหลังกลับจากการทำงานในต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2544
23 ผลกระทบของการย้ายถิ่นต่อสภาวการณ์ของแรงงานข้ามชาติ : บทสรุปจากงานวิจัย
24 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้เวลาของมารดาในการดูแลบุตรก่อนปฐมวัยในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2542
25 ข้อมูลผู้สูงอายุที่น่าสนใจ
ปี พ.ศ. 2539
26 ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี : ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ
27 ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้เรื่องโรคเอดส์และความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเอดส์ของลูกเรือประมงในจังหวัดปัตตานี
28 ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
29 ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพกายของเด็กอนุบาลในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2538
30 การศึกษาความสัมพันธ์ของประชากรต่างวัย ในครอบครัวภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
31 รายงานโครงการศึกษาสถานภาพสตรีและภาวะเจริญพันธุ์ ในประเทศไทย
32 โครงการศึกษาครอบครัวไทย : สรุปผลวิจัยเบื้องต้น
33 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนอาชีวศึกษา ในจังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2537
34 ภาวะเจริญพันธุ์ในอนาคต : การประยุกต์ใช้แนวคิดวิเคราะห์ของคูมส์
ปี พ.ศ. 2536
35 การศึกษาความสัมพันธ์ของประชากร 3 วัยในประเทศไทย