ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทิพย์วดี อรรถธรรม 4
2 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 4
3 จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์ 3
4 สุดาวรรณ เชยชมศรี 2
5 สุรัตน์วดี จิวะจินดา 2
6 อัญชนา ท่านเจริญ 2
7 ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล 2
8 อุดม แก้วสุวรรณ์ 2
9 สมศิริ แสงโชติ 2
10 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 2
11 ทศพล พรพรหม 2
12 โสภณ อุไรชื่น 2
13 สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ 1
14 ถวัลศักดิ์ เผ่าสังข์ 1
15 Hana Chair 1
16 นันท์นภัส เตชะวันโต 1
17 วราภรณ์ จันทรจำนงค์ 1
18 สุปราณี งามประสิทธิ์ 1
19 ราตรี รอดอารีย์ 1
20 พิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์ 1
21 แสงแข น้าวานิช 1
22 อนงค์นุช สาสนรักกิจ 1
23 ศรีเมฆ ชาวโพงพาง 1
24 ดร. วินัย ปิติยนต์ 1
25 บงกชรัตน์ ปิติยนต์ 1
26 สุพจน์ กาเซ็ม 1
27 สุรเชษฐ จามรมาน 1
28 อรประไพ คชนันทน์ 1
29 เพ็ญลักษณ์ อัยสานนท์ 1
30 นุชนาถ วารินทร์ 1
31 สุพัฒน์ อรรถธรรม 1
32 นิตยา ทิพพิลา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2553 1
3 2552 1
4 2550 2
5 2549 2
6 2541 1
7 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สูตรสารสกัดค้างคาวดำผสมบาซิลลัส ทูรินจิเอนซิส(บีที)เพื่่อจัดการแมลงศัตรูผัก
ปี พ.ศ. 2553
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์และสารสกัดพืชเพื่อควบคุมโรคและแมลง และเพิ่มผลผลิตคุณภาพของพืชผัก
ปี พ.ศ. 2552
3 โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนวิชา Selected Topic in Pest Management (Current Technology in Pest Management)
ปี พ.ศ. 2550
4 การพัฒนาระบบการจัดการศัตรูถั่วเหลืองแบบผสมผสาน
5 แมลงศัตรูสบู่ดำและการจัดการ
ปี พ.ศ. 2549
6 การพัฒนาระบบการจัดการศัตรูพืชสำหรับถึ่วเหลืองฝักสด
7 การบริหารจัดการแมลงศัตรูมะเขือเทศในโรงเรือนด้วยการใช้สารชีวภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2541
8 การพัฒนาใช้เชื้อ Bacillus thuringiensis ในการสร้างฝ้ายจำลองพันธุ์ต้านทานต่อหนอนเจาะสมอฝ้าย