ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิน เชยชมศรี
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ 12
2 สุดาวรรณ เชยชมศรี 11
3 มณี ตันติรุ่งกิจ 5
4 ทิพย์วดี อรรถธรรม 4
5 รศ. ดร. อรุณพร อิฐรัตน์ 3
6 บุญเกื้อ วัชรเสถียร 3
7 ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ 3
8 วิภาภรณ์ ณ ถลาง 3
9 เยาวดี คุปตะพันธ์ 3
10 อ. พิมลวรรณ ทัพยุทธพิจารณ์ 2
11 สุวรพร แซ่ลิ้ม 2
12 อ. ดร. สิรินดา กุสุมภ์ 2
13 รศ.น.สพ. ปานเทพ รัตนากร 2
14 นางสาวขวัยหทัย สินสิริมงคล 1
15 อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ 1
16 พิมลวรรณ ทัพยุทธพิจารณ์ 1
17 นางกาญจนา เข่งคุ้ม 1
18 อ. ดร. สิรินดา โกสุมภ์ 1
19 พรชนก ส่งแสง 1
20 เฉลิมรัฐ ค้ำชูชาติ 1
21 นพ. ดร. ธีระ กุศลสุข 1
22 นสพ. สุเมธ อัมพาวงศ์ 1
23 เอกวิทย์ ตรีเนตร 1
24 ผศ. ดร. ราตรี ลีละวงศ์เทวัญ 1
25 อ.ดร. สิรินดา กุสุมภ์ 1
26 รศ.ดร. ปานเทพ รัตนากร 1
27 อ. ดร. กัลยา อารีย์ 1
28 อ. พญ. ดร. บริสุทธิ์ พญ. ดร. บริสุทธิ์ 1
29 พญ. สมบูรณ์ เกียรตินันทน์ 1
30 ดร. พิณฑุสร พิณฑุสร 1
31 นางวนัสยา สุอังควาทิน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 5
3 2555 1
4 2553 2
5 2551 2
6 2546 1
7 2542 1
8 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 พิษเฉียบพลัน พิษกึ่งเรื้อรัง และพิษเรื้อรังของผลิตภัณฑ์น้ำดีจระเข้ในหนูสปาร์คดอเลย์.
ปี พ.ศ. 2556
2 การพัฒนากระบวนการเจาะเก็บเลือดจากจระเข้โดยไม่ทำลายชีวิตการพัฒนากระบวนการเจาะเก็บเลือดจากจระเข้โดยไม่ทำลายชีวิต
3 การพัฒนาไส้กรอกลดความดันไขมันต่ำเสริมใยอาหารเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพจากเลือดจระเข้ไทย
4 การวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ (ปี2)
5 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของเลือดจระเข้พันธุ์ไทย (ปี 2)
6 โครงการบริหารชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ (ปี2))
ปี พ.ศ. 2555
7 ผลการบริโภคปลาต่อระดับไขมันในซีรัมของประชาชนในพื้นที่เกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา
ปี พ.ศ. 2553
8 การวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ
9 ผลของกระบวนการพาสเจอร์ไรส์และการเก็บที่ยาวนานต่อคุณภาพโปรตีนของผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้แห้ง
ปี พ.ศ. 2551
10 กระบวนการที่เหมาะสมในการเก็บรักษาดีจระเข้ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์
11 การศึกษาปริมาณไอจีเอฟ-วัน (Insulin like Growth factor-1, IGF-1) ในซีรัมจระเข้ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2546
12 การคัดเลือกสายพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจชนิดใหม่เพื่อการส่งออก โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล
ปี พ.ศ. 2542
13 การศึกษาปรสิตภายนอกของนกน้ำบางชนิด