ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วินิต ชินสุวรรณ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การประเมินความสูญเสียจากเครื่องเกี่ยวนวดข้าว เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ปี พ.ศ. 2557
2 ศูนย์วิจัยเครื่องจักรกลเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
ปี พ.ศ. 2556
3 ศูนย์วิจัยเครื่องจักรกลเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
4 แนวทางปรับปรุงการตรวจวัดคุณภาพเพื่อการรับซื้อข้าวเปลือก
5 การศึกษาผลของปัจจัยการออกแบบชุดนวดของเครื่องเกี่ยวข้าวแบบไหลตามแกนที่มีต่อความสูญเสียจากชุดนวด
6 แนวทางปรับปรุงการตรวจวัดคุณภาพเพื่อการรับซื้อข้าวเปลือก
ปี พ.ศ. 2555
7 ศูนย์วิจัยเครื่องจักรกลเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
8 การศึกษารูปแบบมุมครีบวงเดือนที่มีต่อสมรรถนะในการนวดของชุดนวดข้าวแบบไหลตามแกน
ปี พ.ศ. 2554
9 ศูนย์วิจัยเครื่องจักรกลเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
10 โครงการ "การอบรมการตรวจสอบความสูญเสียในการเก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่องเกี่ยวนวดข้าว"
11 ศูนย์วิจัยเครื่องจักรกลเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
12 โครงการ "การอบรมการใช้และการปรับแต่งเครื่องเกี่ยวนวดข้าวเพื่อลดความสูญเสียจากการเก็บเกี่ยว"
ปี พ.ศ. 2553
13 ศูนย์วิจัยเครื่องจักรกลเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
14 การศึกษาประเมินประสิทธิภาพเครื่องเกี่ยวนวดข้าวเพื่ิอลดความสูญเสียและเพิ่มศักยภาพในการส่งออก
ปี พ.ศ. 2552
15 อุปกรณ์กะเทาะเมล็ดข้าวโพด
16 ศูนย์วิจัยเครื่องจักรกลเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
17 การเปรียบเทียบความได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างบริษัทประกันภัยรถยนต์ชั้นนำ และบริษัทประกันภัยรถยนต์ทั่วไป
ปี พ.ศ. 2551
18 ศูนย์วิจัยเครื่องจักรกลเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
ปี พ.ศ. 2550
19 เครื่องกะเทาะเมล็ดมะคาเดเมีย
20 เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดมะคาเดเมียเพื่อกะเทาะ
21 เครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าวขนาดเล็ก
22 เครื่องกระจายฟางข้าวติดรถไถเดินตามพร้อมตัดตอฟาง
23 เครื่องผลิตข้าวเคลือบแร่ธาตุอาหาร
ปี พ.ศ. 2549
24 ศูนย์วิจัยเครื่องจักรกลเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
25 เครื่องเกี่ยวนวดข้าวล้อยาง
ปี พ.ศ. 2547
26 การพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2544
27 การจัดระบบการใช้เครื่องจักรกลเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ (ระยะที่ 1)การศึกษากลยุทธและพัฒนาระบบ
28 การประเมินผลสมรรถนะการใช้งานเครื่องเกี่ยวนวดข้าว ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ปี 2543
ปี พ.ศ. 2541
29 การพัฒนาคุณภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิ
ปี พ.ศ. 2539
30 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อเป็นแนวทางที่จะส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิ ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ : โครงการการพัฒนาคุณภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิ
31 การพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าข้าวในระดับเกษตรกร
32 เครื่องกะเทาะเมล็ดมะคาเดเมีย
ปี พ.ศ. 2538
33 การศึกษาเพื่อปรับปรุงวิธีการเก็บเกี่ยว
ปี พ.ศ. 2537
34 การศึกษาความเหมาะสมในการตากข้าวเปลือกในระดับไร่นา โดยใช้วัสดุปูรอง
35 การศึกษาความสูญเสียและความเสียหายจากการนวดข้าวในระบบปฏิบัติของเกษตรกร และความเร็วในการนวดที่เหมาะสม