ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วินัย อาจคงหาญ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- วินัย อาจคมหาญ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นายพงศ์ชนิศ ชูวิรัช 3
2 นายแหลมไทย พู่วณิชย์ 3
3 ทองโรจน์ อ่อนจันทร์ 2
4 สาโรช อังสุมาลิน 2
5 สมพร อินวิรานนท์ 2
6 พงศ์ชนิศ ชูวิรัช 2
7 เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ 2
8 นายทวี เรืองวิจิตรศิลป์ 1
9 นุกูล กรยืนยงค์ 1
10 นายเทอดพงศ์ ศรีสุขพันธ์ 1
11 นางสาวมนชนก วัดมณี 1
12 เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ 1
13 ประวีร์ วิชชุลตา 1
14 รัฐภูมิ ปาการเสรี 1
15 สภาวิทย์ ด่านธำรงกูล 1
16 นายวัชระ พบพร 1
17 กุลยา ทองเพชร 1
18 รัฐพร ปรัชญาวรานนท์ 1
19 วงศ์วิวัฒน์ ลาวัณย์วัฒนกุล 1
20 เอ็จ สโรบล 1
21 กล้าณรงค์ ศรีรอต 1
22 เทอดพงศ์ ศรีสุขพันธ์ 1
23 นายชาตรี เรืองธนันต์รักษ์ 1
24 ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย 1
25 แหลมไทย พู่วณิชย์ 1
26 ดีบุญ เมธากุลชาติ 1
27 เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช 1
28 นายเทอพงศ์ ศรีสุขพันธุ์ 1
29 ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ 1
30 สุภาพร เปี้ยทา 1
31 มัณฑนศิลป์ คุ้มหินลาด 1
32 พรนภา ประจันนวล 1
33 ต่อวงศ์ อยู่ยอด 1
34 ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ 1
35 ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 1
36 พรประภา สกุลแสง 1
37 นายยิ่งยง ไพสุขศาสนติวัฒนา 1
38 นายอนุรักษ์ ศรีแสวง 1
39 วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ 1
40 พูลพงษ์ พงษ์วิทยภานุ 1
41 อำพน จรัสจรุงเกียรติ 1
42 จารุพันธุ์ หนูสมตน 1
43 นายฤนุชิต ชูวิรัช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 3
2 2554 4
3 2553 4
4 2552 1
5 2551 4
6 2550 4
7 2549 1
8 2546 1
9 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การออกแบบรายละเอียดอาคารโรงงานมาตรฐานสินค้า SMEs พื้นที่ประมาณ 20,000 ตารางเมตร พร้อมระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล จ.ปัตตานี
2 การจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้ารดุง จังหวัดอุดรธานี
3 การประเมินความต้องการกิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษาสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด จังหวัดสระแก้ว
ปี พ.ศ. 2554
4 การจัดทำแผนแม่บทเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะพังทลายชายฝั่งทะเลและจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
5 การศึกษาความเหมาะสมในการวางแผนพัฒนาพื้นที่และการสำรวจออกแบบการพัฒนาศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง-ชลบุรี และบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำดอกกราย
6 ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งองค์กรผู้สอบบัญชีสหกรณ์
7 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการเลี้ยงโคนมของสมาชิกสหกรณ์ โคนมวังน้ำเย็น จำกัด จังหวัดสระแก้ว
ปี พ.ศ. 2553
8 การประเมินผลการดำเนินงานของแผนงาน ผลผลิต/โครงการตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ของกรมป่าไม้
9 การศึกษาความเป็นไปได้โครงการส่งเสริมการผลิต ผลิตภัณฑ์ฮาลาล สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
10 การศึกษาแนวทางการลงทุนของสมาชิกสหกรณ์ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพด้วยการประยุกต์ใช้ลิเนียร์โปรแกรมมิ่ง
11 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรจัตุรัส จำกัด จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างปี พ.ศ.2536-2550
ปี พ.ศ. 2552
12 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงงานแปรรูปน้ำนมดิบ จังหวัดสระบุรี
ปี พ.ศ. 2551
13 การศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ วิจัยการทำบัญชี ราคาค่าทดแทนต้นไม้ รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์
14 พลังงานฐานชีวภาพและพืชพลังงาน
15 การพัฒนาและทดสอบกระบวนการจัดทำนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติระยะยาว : ด้านเกษตรกรรม
16 การศึกษาการใช้ดัชนีวัดผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตร กรณีศึกษา สหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง
ปี พ.ศ. 2550
17 การกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดยะลา
18 การพัฒนาและทดสอบกระบวนการจัดทำโครงสร้างนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติระยะยาว : ด้านเกษตรกรรม
19 การศึกษาความเหมาะสมเพื่อการจัดตั้งศูนย์กลางการค้าตลาดขายปลีก ขายส่ง และตลาดจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ
20 การสำรวจและออกแบบรายละเอียดโรงฆ่าสัตว์ และระบบำบัดน้ำเสียมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice)
ปี พ.ศ. 2549
21 โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2546
22 แนวทางการพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม / องค์กรประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี