ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วินัย อาจคงหาญ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- วินัย อาจคมหาญ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นายพงศ์ชนิศ ชูวิรัช 3
2 นายแหลมไทย พู่วณิชย์ 3
3 เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ 2
4 ทองโรจน์ อ่อนจันทร์ 2
5 พงศ์ชนิศ ชูวิรัช 2
6 สาโรช อังสุมาลิน 2
7 สมพร อินวิรานนท์ 2
8 พรประภา สกุลแสง 1
9 นายยิ่งยง ไพสุขศาสนติวัฒนา 1
10 วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ 1
11 ดีบุญ เมธากุลชาติ 1
12 อำพน จรัสจรุงเกียรติ 1
13 นายอนุรักษ์ ศรีแสวง 1
14 จารุพันธุ์ หนูสมตน 1
15 พูลพงษ์ พงษ์วิทยภานุ 1
16 รัฐภูมิ ปาการเสรี 1
17 นายทวี เรืองวิจิตรศิลป์ 1
18 นางสาวมนชนก วัดมณี 1
19 นุกูล กรยืนยงค์ 1
20 นายเทอดพงศ์ ศรีสุขพันธ์ 1
21 สภาวิทย์ ด่านธำรงกูล 1
22 ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย 1
23 เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ 1
24 ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 1
25 นายฤนุชิต ชูวิรัช 1
26 เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช 1
27 นายวัชระ พบพร 1
28 กล้าณรงค์ ศรีรอต 1
29 เอ็จ สโรบล 1
30 นายชาตรี เรืองธนันต์รักษ์ 1
31 เทอดพงศ์ ศรีสุขพันธ์ 1
32 ประวีร์ วิชชุลตา 1
33 แหลมไทย พู่วณิชย์ 1
34 กุลยา ทองเพชร 1
35 รัฐพร ปรัชญาวรานนท์ 1
36 สุภาพร เปี้ยทา 1
37 นายเทอพงศ์ ศรีสุขพันธุ์ 1
38 ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ 1
39 มัณฑนศิลป์ คุ้มหินลาด 1
40 ต่อวงศ์ อยู่ยอด 1
41 วงศ์วิวัฒน์ ลาวัณย์วัฒนกุล 1
42 พรนภา ประจันนวล 1
43 ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 3
2 2554 4
3 2553 4
4 2552 1
5 2551 4
6 2550 4
7 2549 1
8 2546 1
9 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การออกแบบรายละเอียดอาคารโรงงานมาตรฐานสินค้า SMEs พื้นที่ประมาณ 20,000 ตารางเมตร พร้อมระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล จ.ปัตตานี
2 การจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้ารดุง จังหวัดอุดรธานี
3 การประเมินความต้องการกิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษาสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด จังหวัดสระแก้ว
ปี พ.ศ. 2554
4 การจัดทำแผนแม่บทเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะพังทลายชายฝั่งทะเลและจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
5 การศึกษาความเหมาะสมในการวางแผนพัฒนาพื้นที่และการสำรวจออกแบบการพัฒนาศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง-ชลบุรี และบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำดอกกราย
6 ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งองค์กรผู้สอบบัญชีสหกรณ์
7 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการเลี้ยงโคนมของสมาชิกสหกรณ์ โคนมวังน้ำเย็น จำกัด จังหวัดสระแก้ว
ปี พ.ศ. 2553
8 การประเมินผลการดำเนินงานของแผนงาน ผลผลิต/โครงการตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ของกรมป่าไม้
9 การศึกษาความเป็นไปได้โครงการส่งเสริมการผลิต ผลิตภัณฑ์ฮาลาล สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
10 การศึกษาแนวทางการลงทุนของสมาชิกสหกรณ์ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพด้วยการประยุกต์ใช้ลิเนียร์โปรแกรมมิ่ง
11 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรจัตุรัส จำกัด จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างปี พ.ศ.2536-2550
ปี พ.ศ. 2552
12 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงงานแปรรูปน้ำนมดิบ จังหวัดสระบุรี
ปี พ.ศ. 2551
13 การศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ วิจัยการทำบัญชี ราคาค่าทดแทนต้นไม้ รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์
14 พลังงานฐานชีวภาพและพืชพลังงาน
15 การพัฒนาและทดสอบกระบวนการจัดทำนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติระยะยาว : ด้านเกษตรกรรม
16 การศึกษาการใช้ดัชนีวัดผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตร กรณีศึกษา สหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง
ปี พ.ศ. 2550
17 การกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดยะลา
18 การพัฒนาและทดสอบกระบวนการจัดทำโครงสร้างนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติระยะยาว : ด้านเกษตรกรรม
19 การศึกษาความเหมาะสมเพื่อการจัดตั้งศูนย์กลางการค้าตลาดขายปลีก ขายส่ง และตลาดจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ
20 การสำรวจและออกแบบรายละเอียดโรงฆ่าสัตว์ และระบบำบัดน้ำเสียมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice)
ปี พ.ศ. 2549
21 โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2546
22 แนวทางการพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม / องค์กรประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี