ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วินัย ศรวัต
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 6
2 อานนท์ มลิพันธ์ 6
3 อิสระ พุทธสิมมา 6
4 ปรีชา แสงโสดา 6
5 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 6
6 สมชาย บุญประดับ 5
7 สุกิจ รัตนศรีวงษ์ 4
8 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 4
9 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
10 มณี หาชานนท์ 3
11 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
12 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
13 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
14 สาคร โรจนัย 3
15 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
16 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
17 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
18 สุภาพร สุขโต 3
19 วัลลีย์ อมรพล 3
20 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
21 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
22 สมพงษ์ ทองช่วย 3
23 เอมอร เพชรทอง 3
24 บุญญาภา ศรีหาตา 3
25 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
26 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
27 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
28 สุมนำ งามผ่องใส 3
29 จิตอาภา ชมเชย 3
30 จันทนา ใจจิตร 3
31 สุนันท์ ถีราวุฒิ 3
32 อารีรัตน์ พระเพชร 3
33 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
34 พิชิต สพโชค 3
35 นพดล แดงพวง 3
36 ปรีชา กาเพ็ชร 3
37 พรทิพย์ แพงจันทร์ 3
38 ศักดา พุทธพาธ 3
39 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
40 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
41 เมธาพร พุฒขำว 3
42 จำนง ชัญถาวร 3
43 กุลชาติ นำคจันทึก 3
44 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
45 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
46 โอภำษ บุญเส็ง 3
47 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
48 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
49 โอภาษ บุญเส็ง 3
50 ละเอียด ปั้นสุข 3
51 นายจิระ สุวรรณประเสริฐ 3
52 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
53 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
54 ฉลอง เกิดศรี 3
55 ประนอม ใจอ้าย 3
56 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
57 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
58 ชนินทร์ ศิริขันตยากุล 3
59 สุริยนต์ ดีดเหล็ก 3
60 ฉัตรสุดา เชิงอักษร 3
61 สุจิตร ใจจิตร 3
62 บงการ พันธุ์เพ็ง 3
63 บุญปิยธิดา คล่องแคล่ว 3
64 อัจฉรา จอมสง่าวงศ์ 3
65 ไพบูรณ์ เปรียบยิ่ง 3
66 สุภชัย วรรณมณี 3
67 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
68 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
69 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
70 จงรักษ์ จารุเนตร 3
71 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
72 ประพิศ วองเทียม 3
73 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
74 สันติ พรหมคำ 3
75 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
76 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
77 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
78 อนุชา เหลาเคน 3
79 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
80 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
81 เสาวรี บำรุง 3
82 สุชาติ คำอ่อน 3
83 สุภาวดี สมภาค 3
84 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
85 จารุวรรณ บางแวก 3
86 แฉล้ม มาศวรรณา 3
87 กิติพร เจริญสุข 3
88 แคทลียา เอกอุ่น 2
89 ชิษณุชา บุดดาบุญ 2
90 วิภารัตน์ ดำริเข้มตระกูล 2
91 สมปอง นิลพันธ์ 2
92 จักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง 2
93 กิ่งแก้ว คุณเขต 2
94 สหัสชัย คงทน 2
95 เกริก ปั้นเหน่งเพชร 2
96 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 1
97 อรรัตน์ วงศ์ศรี 1
98 นภวัลย์ บรรพพงศ์ 1
99 ลินดา วิมลเก็จ 1
100 จุฑาทิพย์ เขียวเจริญ 1
101 สมศักดิ์ อิทธิพงษ์ 1
102 รชฎ ตันติเลิศเจริญ 1
103 สมศักดิ์ ภัคภิญโญ 1
104 สันนิภา สุรทัตต์ 1
105 คณิศักดิ์ อรวีระกุล 1
106 อลงกร อมรศิลป์ 1
107 สัญชัย พยุงภร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2553 1
4 2547 1
5 2535 1
6 543 8