ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วินัย ศรวัต
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อานนท์ มลิพันธ์ 6
2 ปรีชา แสงโสดา 6
3 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 6
4 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 6
5 อิสระ พุทธสิมมา 6
6 สมชาย บุญประดับ 5
7 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 4
8 สุกิจ รัตนศรีวงษ์ 4
9 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
10 โอภาษ บุญเส็ง 3
11 ละเอียด ปั้นสุข 3
12 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
13 ฉลอง เกิดศรี 3
14 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
15 นายจิระ สุวรรณประเสริฐ 3
16 ประนอม ใจอ้าย 3
17 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
18 ไพบูรณ์ เปรียบยิ่ง 3
19 สุริยนต์ ดีดเหล็ก 3
20 ฉัตรสุดา เชิงอักษร 3
21 สุจิตร ใจจิตร 3
22 บงการ พันธุ์เพ็ง 3
23 บุญปิยธิดา คล่องแคล่ว 3
24 ชนินทร์ ศิริขันตยากุล 3
25 อัจฉรา จอมสง่าวงศ์ 3
26 สันติ พรหมคำ 3
27 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
28 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
29 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
30 จงรักษ์ จารุเนตร 3
31 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
32 ประพิศ วองเทียม 3
33 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
34 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
35 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
36 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
37 อนุชา เหลาเคน 3
38 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
39 พิชิต สพโชค 3
40 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
41 เสาวรี บำรุง 3
42 สุภาวดี สมภาค 3
43 จารุวรรณ บางแวก 3
44 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
45 แฉล้ม มาศวรรณา 3
46 กิติพร เจริญสุข 3
47 สุชาติ คำอ่อน 3
48 สุภชัย วรรณมณี 3
49 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
50 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
51 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
52 มณี หาชานนท์ 3
53 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
54 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
55 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
56 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
57 นพดล แดงพวง 3
58 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
59 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
60 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
61 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
62 วัลลีย์ อมรพล 3
63 สมพงษ์ ทองช่วย 3
64 สุภาพร สุขโต 3
65 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
66 เอมอร เพชรทอง 3
67 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
68 บุญญาภา ศรีหาตา 3
69 จันทนา ใจจิตร 3
70 สุนันท์ ถีราวุฒิ 3
71 พรทิพย์ แพงจันทร์ 3
72 จิตอาภา ชมเชย 3
73 อารีรัตน์ พระเพชร 3
74 สาคร โรจนัย 3
75 ปรีชา กาเพ็ชร 3
76 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
77 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
78 ศักดา พุทธพาธ 3
79 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
80 เมธาพร พุฒขำว 3
81 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
82 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
83 สุมนำ งามผ่องใส 3
84 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
85 จำนง ชัญถาวร 3
86 โอภำษ บุญเส็ง 3
87 กุลชาติ นำคจันทึก 3
88 ชิษณุชา บุดดาบุญ 2
89 สมปอง นิลพันธ์ 2
90 แคทลียา เอกอุ่น 2
91 จักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง 2
92 สหัสชัย คงทน 2
93 วิภารัตน์ ดำริเข้มตระกูล 2
94 เกริก ปั้นเหน่งเพชร 2
95 กิ่งแก้ว คุณเขต 2
96 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 1
97 อรรัตน์ วงศ์ศรี 1
98 นภวัลย์ บรรพพงศ์ 1
99 ลินดา วิมลเก็จ 1
100 จุฑาทิพย์ เขียวเจริญ 1
101 สมศักดิ์ อิทธิพงษ์ 1
102 รชฎ ตันติเลิศเจริญ 1
103 สมศักดิ์ ภัคภิญโญ 1
104 สันนิภา สุรทัตต์ 1
105 คณิศักดิ์ อรวีระกุล 1
106 อลงกร อมรศิลป์ 1
107 สัญชัย พยุงภร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2553 1
4 2547 1
5 2535 1
6 543 8