ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วินัย ศรวัต
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 6
2 อิสระ พุทธสิมมา 6
3 ปรีชา แสงโสดา 6
4 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 6
5 อานนท์ มลิพันธ์ 6
6 สมชาย บุญประดับ 5
7 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 4
8 สุกิจ รัตนศรีวงษ์ 4
9 พิชิต สพโชค 3
10 นพดล แดงพวง 3
11 ปรีชา กาเพ็ชร 3
12 สุจิตร ใจจิตร 3
13 บงการ พันธุ์เพ็ง 3
14 บุญปิยธิดา คล่องแคล่ว 3
15 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
16 สุริยนต์ ดีดเหล็ก 3
17 ฉัตรสุดา เชิงอักษร 3
18 สุนันท์ ถีราวุฒิ 3
19 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
20 โอภำษ บุญเส็ง 3
21 กุลชาติ นำคจันทึก 3
22 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
23 ศักดา พุทธพาธ 3
24 จิตอาภา ชมเชย 3
25 จันทนา ใจจิตร 3
26 สุภชัย วรรณมณี 3
27 อารีรัตน์ พระเพชร 3
28 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
29 สันติ พรหมคำ 3
30 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
31 ฉลอง เกิดศรี 3
32 สุชาติ คำอ่อน 3
33 เสาวรี บำรุง 3
34 สุภาวดี สมภาค 3
35 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
36 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
37 ประนอม ใจอ้าย 3
38 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
39 จำนง ชัญถาวร 3
40 ชนินทร์ ศิริขันตยากุล 3
41 อัจฉรา จอมสง่าวงศ์ 3
42 นายจิระ สุวรรณประเสริฐ 3
43 ละเอียด ปั้นสุข 3
44 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
45 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
46 โอภาษ บุญเส็ง 3
47 ไพบูรณ์ เปรียบยิ่ง 3
48 พรทิพย์ แพงจันทร์ 3
49 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
50 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
51 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
52 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
53 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
54 วัลลีย์ อมรพล 3
55 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
56 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
57 สุมนำ งามผ่องใส 3
58 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
59 แฉล้ม มาศวรรณา 3
60 กิติพร เจริญสุข 3
61 จารุวรรณ บางแวก 3
62 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
63 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
64 จงรักษ์ จารุเนตร 3
65 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
66 อนุชา เหลาเคน 3
67 สมพงษ์ ทองช่วย 3
68 ประพิศ วองเทียม 3
69 สาคร โรจนัย 3
70 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
71 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
72 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
73 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
74 เอมอร เพชรทอง 3
75 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
76 เมธาพร พุฒขำว 3
77 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
78 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
79 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
80 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
81 สุภาพร สุขโต 3
82 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
83 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
84 บุญญาภา ศรีหาตา 3
85 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
86 มณี หาชานนท์ 3
87 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
88 ชิษณุชา บุดดาบุญ 2
89 สมปอง นิลพันธ์ 2
90 แคทลียา เอกอุ่น 2
91 จักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง 2
92 สหัสชัย คงทน 2
93 วิภารัตน์ ดำริเข้มตระกูล 2
94 เกริก ปั้นเหน่งเพชร 2
95 กิ่งแก้ว คุณเขต 2
96 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 1
97 อรรัตน์ วงศ์ศรี 1
98 นภวัลย์ บรรพพงศ์ 1
99 ลินดา วิมลเก็จ 1
100 จุฑาทิพย์ เขียวเจริญ 1
101 สมศักดิ์ อิทธิพงษ์ 1
102 รชฎ ตันติเลิศเจริญ 1
103 สมศักดิ์ ภัคภิญโญ 1
104 สันนิภา สุรทัตต์ 1
105 คณิศักดิ์ อรวีระกุล 1
106 อลงกร อมรศิลป์ 1
107 สัญชัย พยุงภร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2553 1
4 2547 1
5 2535 1
6 543 8