ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วินัย ลีสมิทธิ์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- วันัย ลิสมิทธิ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 11
2 Vinai Leesmidt 7
3 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 6
4 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 6
5 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 6
6 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 5
7 สงครามชัย ลีทองดี 5
8 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 5
9 จเด็จ ธรรมธัชอารี 4
10 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
11 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 4
12 ปรีดา แต้อารักษ์ 4
13 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 4
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 4
15 สายศิริ ด่านวัฒนะ 4
16 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 4
17 จ.กำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 3
18 ทัศนีย์ ญาณะ 2
19 เกษม เวชสุทธานนท์ 2
20 พฤกษา บุกบุญ 2
21 สิรินาฏ นิภาพร 2
22 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 2
23 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
24 สงครามชัย ทองดี 2
25 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2
26 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 2
27 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
28 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
29 ภูษิต ประคองสาย 2
30 นักวิชาการอิสระ 2
31 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
32 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
33 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
34 ครรชิต สุขนาค 2
35 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
36 วลัยพร พัชรนฤมล 2
37 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
38 David Hughes 2
39 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
40 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
41 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 2
42 สำนักวิชาการ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
43 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
44 หทัยชนก สุมาลี 2
45 Swansea university 2
46 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
47 อารดา สุคนธสิทธิ์ 2
48 ม.มหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
49 ชาญวิทย์ ทระเทพ 2
50 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 (อุดรธานี) 2
51 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
52 ฐิติมา นวชินกุล 2
53 Chanvit Tharathep 2
54 พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 2
55 โรงพยาบาลคลองขลุง 2
56 Khlongkhlung Hospital, Khlongkhlung District, Kamphaengphet Province, 62120 1
57 ทวีศักดิ์ คณุตม์วงศ์ 1
58 Thaweesak Khanutwong 1
59 สุมาลี เฮงสุวรรณ 1
60 Prankratai Hospital, Prankratai District, Kamphaengphet Province, 62100 1
61 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคใต้ 1
62 Sumalee Hengsuwan 1
63 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
64 บัลลังก์ อุปพงษ์ 1
65 โรงพยาบาลพรานกระต่าย, อำเภอพรานกระต่าย, จังหวัดกำแพงเพชร 62110 1
66 โรงพยาบาลคลองขลุง, อำเภอคลองขลุง, จังหวัดกำแพงเพชร 62120 1
67 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
68 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
69 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
70 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
71 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
72 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
73 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
74 Khanuworalaksaburi Hospital, Kamphaengphet Province 1
75 โรงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 1
76 ไม่มีข้อมูล 1
77 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
78 โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 1
79 อภิชาต วิสิทธิ์วงษ์ 1
80 กวิน กลับคุณ 1
81 Kadethip Buakaew 1
82 Kavin Klubkun 1
83 Apichart Wisitwong 1
84 เกศทิพย์ บัวแก้ว 1
85 Paibul Suriyawongpaisal 1
86 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
87 สุธีรดา ฉิมน้อย 1
88 วรรณภา บำรุงเขต 1
89 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
90 พัชรินทร์ สิรสุนทร 1
91 ภูดิท เตชาติวัฒน์ 1
92 Paitoon Ongate 1
93 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
94 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
95 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
96 Tawesak Nopkesorn 1
97 Romnalin Thonglor 1
98 ทวีศักดิ์ นพเกษร 1
99 Patcharin Sirasoonthorn 1
100 รมย์นลิน ทองหล่อ 1
101 ไพฑูรย์ อ่อนเกตุ 1
102 นครสวรรค์. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2559 2
3 2556 1
4 2555 1
5 2554 1
6 2553 1
7 2551 1
8 2541 1
9 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การสังเคราะห์ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมืองของประเทศไทย: กรณีศึกษาเขตสุขภาพที่ 3
ปี พ.ศ. 2559
2 สิทธิประโยชน์หลัก : รูปแบบการกำกับเพื่อความยั่งยืน ด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม
3 กรณีศึกษาเปรียบเทียบระบบดูแลผู้ป่วยภาวะไตวายเรื้อรัง อำเภอคลองขลุง จ.กำแพงเพชร และ อำเภอกงหรา จ.พัทลุง
ปี พ.ศ. 2556
4 การพัฒนาข้อเสนอรูปแบบและโครงสร้างการบริหารเขตสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2555
5 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2554
6 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก
ปี พ.ศ. 2553
7 ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด
ปี พ.ศ. 2551
8 นโยบายการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ พรบ.สุขภาพแห่งชาติกับการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2541
9 ระบบบริหารงานโรงพยาบาลรัฐกับโรงพยาบาลเอกชน : การบริหารจัดการทางการเงินและธุรกิจสำหรับโรงพยาบาลรัฐที่จะบริหารอย่างอิสระ