ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิทูร อมรพล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วุฒิพล จันสระคู 3
2 วสันต์ วรรณจักร์ 3
3 นิลุบล ทวีกุล 3
4 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
5 อุดม วงศ์ชนะภัย 3
6 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
7 อนันต์ ทองภู 3
8 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 3
9 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
10 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 3
11 สมฤทัย ตันเจริญ 3
12 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
13 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 3
14 วัลลีย์ อมรพล 3
15 มำลัย กล่อมแก้ว 2
16 จงรักษ์ จำรุเนตร 2
17 เมธำพร พุฒขำว 2
18 เชำวนำถ พฤทธิเทพ 2
19 กอบเกียรติ ไพศำลเจริญ1 2
20 นรีลักษณ์ วรรณสำย 2
21 ศุภกำญจน์ ล้วนมณี 2
22 อภิชำต เมืองซอง 2
23 ศรีสุดำ ทิพยรักษ์ 2
24 ดำวรุ่ง คงเทียน 2
25 สุภำพร สุขโต 2
26 สมชำย บุญประดับ 2
27 เหรียญทอง พำนสำยตำ 2
28 กัญญรัตน์ จำปำทอง 2
29 รัชดำ ปรัชเจริญวนิชยุ์ 2
30 สุรสิทธิ์ อรรถจำรุสิทธิ์ 2
31 พัชรินทร์ นำมวง์ 2
32 วนิดำ โนบรรเทำ 2
33 อนุศำสตร์ สุ่มมำตร 2
34 ปฏิมำภรณ์ จินจำคำม 2
35 เสำวรี บำรุง 2
36 เมธาพร พุฒขาว 1
37 นรีลักษณ์ วรรณสาย 1
38 สุภาพร สุขโต 1
39 สมควร คล้องช้าง 1
40 วารีย์ ทองมี 1
41 มาลัย กล่อมแก้ว 1
42 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
43 ดาวรุ่ง คงเทียน 1
44 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
45 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
46 พัชรินทร์ นามวง์ 1
47 วนิดา โนบรรเทา 1
48 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 1
49 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
50 เสาวรี บำรุง 1
51 สมชาย บุญประดับ 1
52 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 1
53 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 1
54 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
55 พินิจ กัลยาศิลปิน 1
56 เหรียญทอง พานสายตา 1
57 ศิวิไล ลาภบรรจบ 1
58 จงรักษ์ จารุเนตร 1
59 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 1
60 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 543 2