ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การบูรณาการการศึกษาในโรงเรียนของรัฐและเอกชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2552
2 สภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวคิดการบริหารโรงเรียนเป็นฐาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลาเขต 1
ปี พ.ศ. 2546
3 การนำเสนอปฏิบัติการทางเลือกของการเรียนการสอนตามสภาพจริง ในวิชาหลักสูตรและการสอนทั่วไปสำหรับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
4 การนำเสนอปฏิบัติการทางเลือกของการเรียนการสอนตามสภาพจริง ในวิชาหลักสูตรและการสอนทั่วไป สำหรับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์