ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิทยา เมฆขำ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การถ่ายทอดรูปแบบการจัดการผลิตสินค้า OTOP บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
2 การพัฒนาชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมของชุมชน
3 การพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตบนฐานความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
4 การพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตเครื่องกะเทาะตีเมล็ดข้าวโพดของชุมชนบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2555
5 โครงการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
6 การบริหารจัดการลดต้นทุนการขนส่งสินค้าให้มีประประสิทธิภาพ
7 การพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยในจังหวัดนนทบุรี
8 การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐาน อย.เข้าสู่การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP) ในจังหวัดสมุทรสงคราม
9 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2554
10 การพัฒนาต้นแบบศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น
11 โครงการวิจัยนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9 โครงการ
12 รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ด้านกระบวนการผลิตของกลุ่ม OTOP ที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
13 การพัฒนาคุณภาพการผลิตน้ำตาลมะพร้าวของชุมชน เพื่อยกระดับสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ในจังหวัดสมุทรสงคราม
14 การพัฒนาคุณภาพการผลิตน้ำตาลมะพร้าวของชุมชน เพื่อยกระดับสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ในจังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2553
15 การก่อตัวของภาคีเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ต่อการเพิ่มศักยภาพในจังหวัดสมุทรสงคราม
16 การพัฒนารูปแบบกลยุทธ์ในการจัดทำแผนชุมชนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2552
17 การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านกระบวนการผลิตที่เป็นเอกลักษณ์ของศูนย์พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพ ฯ
18 การวิจัยและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์แบบมีส่วนร่วมที่เหมาะสมเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้า (OTOP) ตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดนนทบุรี
19 การิจัยและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์และตราสัญญาลักษณ์แบบมีส่วนร่วมที่เหมาะสมเพื่อยาระดับมาตราฐานสินค้า OTOP ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2551
20 การถ่ายทอดแนวทางการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2550
21 ผลกระทบความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานศิลปหัตถกรรมโลหะภูมิปัญญาท้องถิ่น กรุงรัตนโกสินทร์
22 การพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานศิลปหัตถกรรมโลหะ ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรุงรัตนโกสินทร์
23 รายงานการวิจัย การถ่ายทอดแนวทางการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2544
24 การศึกษาสภาพองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบเสริม ที่ส่งผลต่อการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ