ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิทยา อาภรณ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุนทรี สังข์อยุทธ์ 2
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2555 5
4 2553 1
5 2551 1
6 2541 2
7 2540 1
8 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลนักการเมืองถิ่น
ปี พ.ศ. 2556
2 โครงการสำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
ปี พ.ศ. 2555
3 โครงการศึกษาการถือครองที่ดินและการจัดการที่ดินกับความเป็นธรรมทางสังคม กรณีศึกษาพื้นที่เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย (คปท.) : กรณีผลักดันให้ตรวจสอบการถือครองใช้ประโยชน์อย่างมิชอบของเอกชนและนำที่ดินมาปฏิรูปให้แก้ผู้เดือดร้อนโดยสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต
4 โครงการศึกษาการถือครองที่ดินและการจัดการที่ดินกับความเป็นธรรมทางสังคม กรณีศึกษาพื้นที่เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย (คปท.) ซ กรณีเครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด (คปบ.)
5 โครงการศึกษาการถือครองที่ดินและการจัดการที่ดินกับความเป็นธรรมทางสังคม กรณีศึกษาพื้นที่เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย (คปท.) : กรณีเครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด (คปบ.)
6 โครงการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพของการทำเกษตรพันธสัญญาในพื้นที่ภาคใต้
7 โครงการศึกษาการถือครองที่ดินและการจัดการที่ดินกับความเป็นธรรมทางสังคม กรณีศึกษาพื้นที่เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย (คปท.) : กรณีผลักดันให้ตรวจสอบการถือครองใช้ประโยชน์อย่างมิชอบของเอกชนและนำที่ดินมาปฏิรูปให้แก่ผู้เดือดร้อนโดยสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต
ปี พ.ศ. 2553
8 การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเรื่องการสร้างนิคมอุตสาหกรรมของชุมชนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2551
9 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมภาคีความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการเสริมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ปี พ.ศ. 2541
10 ประวัติของชุมชนในบริเวณลุ่มน้ำแม่หลุ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ / วิทยา อาภรณ์
11 ประวัติของชุมชนในบริเวณลุ่มน้ำแม่หลุ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2540
12 ประวัติของชุมชนในบริเวณลุ่มน้ำแม่หลุ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่