ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิทยา ปั้นสุวรรณ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พิลาณี ไวถนอมสัตย์ 15
2 วิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์ 8
3 Vittaya Punsuvon 7
4 รยากร นกแก้ว 5
5 ปริศนา สิริอาชา 4
6 วัลลภ อารีรบ 4
7 สุจิณณา กรรณสูต 4
8 ดร. สุดชาย กำเนิดมณี 2
9 ดร.ชนากานต์ อาษาสุจริต 2
10 นิรันดร์ จันทวงศ์ 2
11 วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต 2
12 วุฒินันท์ คงทัด 2
13 ชัยพร พรหมชัยธวัช 2
14 Chaiyaporn Pomchaitaward 2
15 บุศรินทร์ คงเสรี 2
16 Pawadee Methacanon 2
17 Prisnar Siriacha 2
18 Wikhan Anapanurak 2
19 สุชาดา อุชชิน 2
20 Suchada Ujjin 2
21 ภาวดี เมธะคานนท์ 2
22 กล้าณรงค์ ศรีรอต 1
23 Klanarong Sriroth 1
24 สุนีย์ โชตินีรนาท 1
25 นางสาวจุฑาลักษณ์ วงศ์ชัยชนะ 1
26 Sunee Chotineeranat 1
27 ฤทัยรัตน์ น้อยคนดี 1
28 ชูเกียรติ กิจคุณาเสถียร 1
29 ผุสดี อุปลา 1
30 ศานิต เก้าเอี้ยน 1
31 จันทนา ไพรบูรณ์ 1
32 นายวรธรรม อุ่นจิตติชัย 1
33 สาริกา กาญจนสุวรรณ 1
34 คณพล จุฑามณี 1
35 ภัทรพรรณ ประศาสนัส 1
36 วราคม สุวรรณธัย 1
37 จุฑาลักษณ์ วงศ์ชัยชนะ 1
38 จิรพร โชติสมิทธิ์กุล 1
39 สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ 1
40 สรัญญา วัชโรทัย 1
41 Chookiat. Kijkhunasatian 1
42 วันชัย โชคชัยไพศาล 1
43 Wanchai Chockchaipaisal 1
44 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ 1
45 Rungsima Chollakup 1
46 นุกูล เอื้อพันธเศรษฐ 1
47 วิชา หมั่นทำการ 1
48 นัยนา นิยมวัน 1
49 Naiyana Niyomwan 1
50 Vecha Munthumkan 1
51 รศ.ดร.อิสรา สุขสถาน 1
52 เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ 1
53 มัลลิกา ตะพานวงศ์ 1
54 น.ส. รยากร นกแก้ว 1
55 น.ส. สินีนาฎ ชาวนา 1
56 นายกิติศักดิ์ เสพศิริสุข 1
57 Nukul Euaphantasate 1
58 Thanawadee Leejarkpai 1
59 นายธีรยุทธ ขุนรอง 1
60 อันธิกา หุตะจูฑะ 1
61 กรณ์กณิศ แสงดี 1
62 สุดาพร สุขจินดา 1
63 Netchanok Siripongpan 1
64 Boonyarit Chuprayoon 1
65 ธนาวดี ลี้จากภัย 1
66 บุญฤทธิ์ ชูประยูร 1
67 จารุวรรณ ไผ่ทอง 1
68 เนตรชนก สิริพงศ์พันธ์ 1
69 สุดชาย กำเนิดมณี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2555 6
4 2554 1
5 2553 1
6 2552 1
7 2551 3
8 2550 5
9 2549 4
10 2548 2
11 2547 3
12 2546 1
13 2541 1
14 2527 1
15 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันหมูโดยใช้แคลเซียมออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดของแข็งที่เป็นเบส
ปี พ.ศ. 2556
2 การพัฒนาการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันที่ใช้แล้วด้วยปฏิกิริยาที่สภาวะเหนือจุดวิกฤติ
ปี พ.ศ. 2555
3 Response surface methodology for optimization of biodiesel production from trap grease on siriraj Hospital Cafeteria
4 กากไขมันโรงอาหารคณะวนศาสตร์สำหรับการผลิตไบโอดีเซลด้วยเครื่องผลิตไบโอดีเซล KUB-200
5 การพัฒนาสาหร่ายดูนาลิเอลล่าในการผลิตเบต้าแคโรทีนเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6 การพัฒนาโรงงานต้นแบบเพื่อสกัดสารแทนนินจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
7 การสำรวจและศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้หยีน้ำเพื่อผลิตน้ำมันพืชและไบโอดีเซล
8 การแยกและสกัดเบต้าแคโรทีนจากชีวมวลของเซลล์สาหร่ายดูนาลิเอลล่า
ปี พ.ศ. 2554
9 การผลิตไบโอดีเซลจากไขมันในน้ำเสียของโรงงานผลิตกะทิ
ปี พ.ศ. 2553
10 การพัฒนาสารสกัดแทนนินจากใบมันสำปะหลัง เพื่อการควบคุมแมลงศัตรูพืช
ปี พ.ศ. 2552
11 การทดสอบกากสบู่ดำในรูปของปุ๋ยต่อผักชนิดต่างๆ
ปี พ.ศ. 2551
12 การดูดซับสารพิษฟอร์โบล เอสเทอร์จากน้ำมันสบู่ดำโดยเบนโทไนต์ที่ทำงานเป็นครั้งและคอลัมน์
13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบมันสำปะหลัง : แทนนิน
14 การระเบิดด้วยไอน้ำสองขั้นตอนของชานอ้อยเพื่อการผลิตเอทานอล
ปี พ.ศ. 2550
15 การผลิตเอทานอลจากเยื่อที่ได้จากการบำบัดเบื้องต้นด้วยการระเบิดด้วยไอน้ำของต้นปาล์มน้ำมัน
16 การผลิตเอธานอลจากต้นปาล์มน้ำมัน
17 การศึกษาฟอร์บอลเอสเทอร์ในส่วนต่างๆ ของสบู่ดำและการหาตัวดูดซับฟอร์โบลเอสเทอร์ในน้ำมันสบู่ดำ
18 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลดสีน้ำทิ้งโรงงานผลิตเยื่อและกระดาษด้วยเชื้อราเส้นใยสีขาว (White-rot Fungi)
19 การสะสมตะกั่ว และแคดเมี่ยมในน้ำเสียชุมชนโดยพุทธรักษา และธรรมรักษาที่ปลูกด้วยดินนาในสภาพน้ำขังสลับแห้ง
ปี พ.ศ. 2549
20 การผลิตเยื่อที่มีแอลฟาเซลลูโลสสูง และไซโลสจากชานอ้อยและซังข้าวโพดโดยวิธีระเบิดด้วยไอน้ำ
21 การใช้ขี้เลื่อยไม้สักเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการต้มเยื่อไม้ยูคาลิปตัส
22 เฟอร์ฟูรอลและแอลฟาเซลลูโลสจากชานอ้อย
23 การย่อยสลายด้วยไอน้ำเบื้องต้นของต้นปาล์มน้ำมันเพื่อผลิตไซลิทอล
ปี พ.ศ. 2548
24 การผลิตเซลลูโลสจากฟางข้าวด้วยวิธีระเบิดด้วยไอน้ำ
25 การแยกองค์ประกอบทางเคมีของต้นปาล์มน้ำมัน โดยวิธีการระเบิดด้วยไอน้ำ
ปี พ.ศ. 2547
26 Fractionation of Thai Rice Straw by Steam Explosion
27 การแยกองค์ประกอบเคมีของต้นปาล์มน้ำมันโดยวิธีระเบิดด้วยไอน้ำ
28 เฟอร์ฟูรอลและแอลฟา เซลลูโลสจากชานอ้อย
ปี พ.ศ. 2546
29 การฟอกขาวเปลือกในปอสาด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
ปี พ.ศ. 2541
30 การใช้ประโยชน์จากกากมันโดยกระบวนการทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2527
31 การขจัดกำมะถันในถ่านหินโดยวิธีออกซิเดชัน