ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิทยากร อัศดรวิเศษ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมชาย จิตะพันธ์กุล 7
2 ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ 3
3 ชัยเชษฐ์ สายวิจิตร 3
4 นิศาชล ตั้งเสงี่ยมวิสัย 3
5 สุภาวดี อร่ามวิทย์ 3
6 วาทิต เบญจพลกุล 3
7 เจษฎา ชินรุ่งเรือง 3
8 ทับทิม อ่างแก้ว 3
9 เชาวน์ดิศ อัศวกุล 3
10 สรรพฤทธิ์ มฤคทัต 2
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2
12 ณัฐ กาญจนศิริ 2
13 พิชิต กิตติสุวรรณ์ 2
14 ชาญชัย ปลื้มปิติวิริยะเวช 2
15 ดวงฤดี วรสุชีพ 2
16 ปริญญา สงวนสัตย์ 2
17 พสุ แก้วปลั่ง 2
18 Widhayakorn Asdornwised 1
19 Parinya Sanguansat 1
20 ธวัชชัย เตชัสอนันต์ 1
21 รุจน์ บุศยพลากร 1
22 ปาริฉัตร เสริมวุฒิสาร 1
23 Sanparith Marukatat 1
24 กิติพัฒน์ หน่อคำ 1
25 ดวงฤดี วงค์ล่ำซำ 1
26 เอกชัย ลีลารัศมี 1
27 ธีรพงษ์ ประทุมศิริ 1
28 วันเฉลิม โปรา 1
29 แนบบุญ หุนเจริญ 1
30 นัทธี งามเจตนรมย์ 1
31 ธีระพงษ์ ประทุมศิริ 1
32 Somchai Jitapunkul 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2554 1
3 2553 1
4 2551 1
5 2550 2
6 2549 2
7 2548 1
8 2547 2
9 2546 2
10 2532 1
11 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การคัดเลือกปริภูมิย่อยความละเอียดสูงยิ่งยวดที่ดีที่สุดในการรู้จำใบหน้าและเป้าหมายอัตโนมัติ: วิธีปฏิบัติด้วยคลาสของการวิเคราะห์สหสัมพันธ์มุขสำคัญระบุทิศทาง
ปี พ.ศ. 2554
2 การตรวจจับและจำแนกเหตุการณ์ทางคุณภาพไฟฟ้าด้วยปริภูมิย่อยเวฟเลต 2 มิติ
ปี พ.ศ. 2553
3 ขอบข่ายงานระบบเพียร์สันอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันสำหรับการลดสัญญาณรบกวนภาพในปริภูมิเวฟเล็ต
ปี พ.ศ. 2551
4 โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 5 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2550
5 การลดสัญญาณรบกวนภาพด้วยฟังก์ชันหดตัวสองตัวแปรและเวฟเล็ตแพคเก็ตต้นไม้ศูนย์
6 การรู้จำใบหน้าโดยการใช้แถบย่อยหลายระดับความละเอียดเฉพาะ
ปี พ.ศ. 2549
7 โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 4 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
8 Two-dimensional linear discriminant analysis of principle component vectors for face recognition
ปี พ.ศ. 2548
9 ระบบตัวจำแนกหลายตัวที่มีนัยทั่วไปชนิดฐานหลักดิสคริมิแนนท์เฉพาะที่
ปี พ.ศ. 2547
10 การรู้จำตัวอักษรภาษาไทยแบบออนไลน์โดยใช้แบบจำลองฮิดเดนมาร์คอฟและซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชิน
11 โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 2 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2546
12 การรู้จำวรรณยุกต์ในคำพูดต่อเนื่องภาษาไทยบนพื้นฐานแบบจำลองฟูจิซากิ
13 การรู้จำตัวอักษรภาษาไทยแบบออนไลน์โดยใช้แบบจำลองฮิดเดนมาร์คอฟและฟัซซีโลจิก
ปี พ.ศ. 2532
14 การ์ดสื่อสารอีเทอร์เน็ต IEEE 802.3