ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิชิต เรืองแป้น
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพท่ามกลางภูมิปัญญาท้องถิ่นของพื้นที่ลุ่มน้ำ และชายฝั่งปัตตานี
ปี พ.ศ. 2560
2 ปัจจัยเชื่อมโยงของการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชกับระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรในลุ่มน้ำปัตตานี
ปี พ.ศ. 2558
3 การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากน้ำและแนวทางการจัดการคุณภาพน้ำอย่างยั่งยืนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเทศไทย
4 การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำบาดาล น้ำบ่อตื้น และน้ำประปา เพื่อการอุปโภคบริโภคในเขตพื้นที่รับน้ำลุ่มน้ำปัตตานี
ปี พ.ศ. 2557
5 การพัฒนาการการใช้ประโยชน์จากน้ำและแนวทางการจัดการคุณภาพน้ำ อย่างยั่งยืนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเทศไทย
6 การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำบาดาล น้ำบ่อตื้น และน้ำประปา เพื่อการอุปโภคบริโภคในเขตพื้นที่รับน้ำลุ่มน้ำปัตตานี
7 การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำบาดาลบ่อตื้น และน้ำประปา เพื่อการอุปโภคบริโภคในเขตพื้นที่รับน้ำลุ่มน้ำปัตตานี
ปี พ.ศ. 2548
8 การออกแบบและพัฒนาเครื่องตัดโลหะแบบตั้งพื้นระบบไฮโดรลิกส์