ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิชิต มาลาเวช
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 คมกฤช แก่นทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2552 4
3 2551 3
4 2550 2
5 2549 1
6 2543 1
7 2542 1
8 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การศึกษาจุดเสี่ยงของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ในอาคารที่พักอาศัยเก่า
ปี พ.ศ. 2552
2 การจัดการใช้พลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
3 การจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
4 การพัฒนาระบบปรับอากาศในรถยนต์โดยใช้เพลเทียร์ร่วมกับสารดูดความชื้น
5 การจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2551
6 การออกแบและพัฒนาระบบปรับอากาศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในรถยนต์
7 การพัฒนาระบบปรับอากาศในรถยนต์โดยใช้เพลเทียร์ร่วมกับสารดูดความชื้น
8 การพัฒนาระบบปรับอากาศในรถยนต์โดยใช้เพลเทียร์ร่วมกับสารดูดความชื้น
ปี พ.ศ. 2550
9 การออกแบบและพัฒนาระบบปรับอากาศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในรถยนต์
10 การออกแบและพัฒนาระบบปรับอากาศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในรถยนต์
ปี พ.ศ. 2549
11 เครื่องให้อาหารกุ้งอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2543
12 เครื่องให้อาหารกุ้งอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2542
13 เครื่องให้อาหารกุ้งอัตโนมัติ