ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิชิต คนึงสุขเกษม
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อัจฉริยะ เอนก 4
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
3 ชนินทร์ชัย อินทิราภรณ์ 2
4 ธนวัฒน์ วนสัณฑ์ 2
5 จุฑา ติงศภัทิย์ 2
6 สุวัตร สิทธิหล่อ 2
7 ประดิษฐ์ ชัยปรีชา 1
8 ฐาปนวัฒน์ สุขปาละ 1
9 นัยนา บุพพวงษ์ 1
10 สุรสา โค้งประเสริฐ 1
11 ธนศักดิ์ แพทยานนท์ 1
12 เกศินี แซ่เลา 1
13 ชัชชัย โกมารทัต 1
14 นริศรา หาหอม 1
15 ชาญวิทย์ ผลชีวิน 1
16 ทวีสุข กรรณล้วน 1
17 ประยุกต์ ประจันบาน 1
18 การุณ นาคสวัสดิ์ 1
19 ทองสุข ชูรีรัง 1
20 จัตุรงค์ แสงอุทัย 1
21 ประวิตร เจนวรรธนะกุล 1
22 นิภาพร เหล่าชา 1
23 ณรงค์ บุณยะรัตเวช 1
24 ฝนทอง ศิริพงษ์ 1
25 เจริญทัศน์ จินตนเสรี 1
26 นาทรพี ผลใหญ่, 2522- 1
27 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 1
28 สาธิน ประจันบาน 1
29 นนชัย ศานติบุตร 1
30 สุดา กาญจนะวณิชย์ 1
31 วารุณี วรศักดิ์เสนีย์ 1
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
33 ปิยะณัฐ รัตนเพียร 1
34 ผดุง อารยะวิญญู 1
35 นิธิพงศ์ กิมาวหา 1
36 วนิดา ศรีสุข 1
37 อนุรัต มีเพชร 1
38 ธิติ ญานปรีชาเศรษฐ 1
39 อุดม จอกรบ 1
40 นิพนธ์ จันทรมณี 1
41 แวน วัณณะพันธุ์ 1
42 กษมา ซื่อสกุลไพศาล 1
43 อัจฉริยะ เอนก 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2554 4
3 2553 1
4 2552 4
5 2550 4
6 2549 1
7 2548 1
8 2546 2
9 2545 4
10 2543 2
11 2542 1
12 2539 2
13 2538 2
14 2536 1
15 2533 4
16 2532 1
17 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2
ปี พ.ศ. 2554
2 การพัฒนารูปแบบโปรแกรมการบริหารสมองเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกลไกและความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา
3 การพัฒนาตัวบ่งชี้ความสามารถพิเศษทางกีฬาวอลเลย์บอลของนักกีฬาระดับเยาวชนชายอายุไม่เกิน 18 ปี
4 การเปรียบเทียบการฝึกแบบสลับช่วงด้วยการวิ่งและการปั่นจักรยานที่มีต่อความสามารถที่แสดงออกทางแอนโรบิกและแอโรบิกของนักกีฬารักบี้ฟุตบอล
5 ผลของการออกกำลังกายด้วยการแกว่งแขนและการเดินที่มีต่อสุขสมรรถนะของผู้สูงอายุหญิง
ปี พ.ศ. 2553
6 ผลของการออกกำลังกายท่าฤาษีดัดตนที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและความอ่อนตัวในผู้หญิงวัยทำงาน
ปี พ.ศ. 2552
7 การเปรียบเทียบผลของการฝึกความมั่นคงของส่วนแกนของร่างกายบนอุปกรณ์ที่มีความมั่นคงและไม่มั่นคง ที่มีผลต่อประสิทธิภาพของนักกอล์ฟระดับสมัครเล่น
8 ผลของการฝึกการออกกำลังกายกระโดดขึนลงบนกล่องแบบหมุนเวียนที่มีผลต่อ การสลายมวลกระดูก สุขสมรรถนะ และการทรงตัวในสตรีวัยก่อนหมดประจำเดือน
9 การเปรียบเทียบผลของการฝึกความมั่นคงของส่วนแกนของร่างกาย บนอุปกรณ์ที่มีความมั่นคงและไม่มั่นคงที่มีผลต่อประสิทธิภาพของนักกอล์ฟระดับสมัครเล่น
10 ผลของการฝึกการออกกำลังกายกระโดดขึ้นลงบนกล่องแบบหมุนเวียนที่มีผลต่อการ การสลายมวลกระดูก สุขสมรรถนะ และการทรงตัวในสตรีวัยก่อนหมดประจำเดือน
ปี พ.ศ. 2550
11 ผลของการฝึกแบบใช้แรงต้านต่อองค์ประกอบของร่างกายในเพศหญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกิน
12 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางสรีรวิทยาที่คัดสรรกับความสามารถในการแสดงทักษะในการแข่งขันของนักกีฬาตะกร้อหญิงทีมชาติไทย
13 การพัฒนาโปรแกรมการเต้นแอโรบิกมวยไทยที่ทำให้เกิดการใช้พลังงานและสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุด
14 การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
15 การศึกษาผลของการฝึกเสริมด้วยการรำมวยไทชิที่มีต่อความสามารถทางกลไกทั่วไป สมาธิและความแม่นยำในการยิงปืนของนักกีฬายิงปืนเยาวชนทีมชาติไทย
ปี พ.ศ. 2548
16 ผลของการฝึกโดยใช้เครื่องฝึกด้วยน้ำหนักแบบปรับแรงต้าน ที่มีต่อการพัฒนาพลังระเบิดของกล้ามเนื้อขา
ปี พ.ศ. 2546
17 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อปรับปรุงความสามารถในการเคลื่อนไหวของเด็กสมองพิการ
18 ผลของการฝึกเสริมด้วยพลัยโอเมตริกต่อความสามารถในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 4-6
ปี พ.ศ. 2545
19 การศึกษาปัจจัยทางชีวกลศาสตร์และสัดส่วนร่างกายที่มีอิทธิพลต่อสถิติในการว่ายน้ำท่าวัดวา ประเภทสปรินท์ ระยะทาง 50 เมตร
20 ผลของการฝึกเสริมด้วยการฝึกเชิงซ้อนที่มีต่อความสามารถในการยิงประตูฟุตบอล
21 การศึกษาเปรียบเทียบผลของการเต้นแอโรบิกแบบผสมผสานเป็นช่วง และการเต้นแอโรบิกแบบผสมผสานต่อเนื่องที่มีต่อสมรรถภาพทางกาย
22 ผลของการฝึกความอ่อนตัว และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่มีต่อความแม่นยำในการเตะลูกฟุตบอล
ปี พ.ศ. 2543
23 การพัฒนารูปแบบการทดสอบและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของกำลังพล ในกองบัญชาการทหารสูงสุด
24 ผลของการฝึกความอ่อนตัวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่มีต่อความสามารถในการทุ่มลูกฟุตบอล
ปี พ.ศ. 2542
25 การวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์ของทักษะการฟาดแบบตีลังกาของนักกีฬาเซปักตะกร้อไทย
ปี พ.ศ. 2539
26 ผลของการฝึกแบบหมุนเวียนในน้ำและบนบกที่มีต่อสมรรถภาพทางกาย ของนักกีฬาวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรี
27 ผลของการนวดแบบลึกที่มีต่อการเคลื่อนย้ายกรดแลคติคและการฟื้นตัว
ปี พ.ศ. 2538
28 ผลของการเดินที่มีต่อระบบไหลเวียนโลหิตและสารชีวเคมีในโลหิต ของหญิงสูงอายุ
29 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์ไขมันของร่างกาย กับองค์ประกอบทางชีวเคมีของไขมันในเลือด ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ปี พ.ศ. 2536
30 สภาพและปัญหาในการเตรียมทีมนักมวยสากลสมัครเล่นของไทยในกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 25
ปี พ.ศ. 2533
31 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับพฤติกรรมผู้นำ ของผู้บริหารวิทยาลัยพลศึกษา
32 การศึกษาสภาพและปัญหาในการจัดดำเนินการของทีมฟุตบอลทีมชาติไทย ตามการรับรู้ของผู้เกี่ยวข้อง
33 การเปรียบเทียบผลของการกระโดดเชือก และการวิ่งเหยาะที่มีต่อความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต และสัดส่วนของร่างกาย
34 ปัญหาการจัดและดำเนินการโปรแกรมพลศึกษา ในโรงเรียนมูลนิธิคณะเซ็นต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2532
35 ผลของการฝึกสมาธิตามแนวอานาปานสติที่มีต่อความแม่นยำ ในการยิงประตูบาสเกตบอล