ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิชัย แหวนเพชร
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- วิชัย แหวนเพชร,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชาญยุทธ นาวงษ์ 4
2 อาทิตย์ เสรีกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2552 2
3 2551 2
4 2548 1
5 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของข้าราชการครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
2 แนวปฏิบัติการลดอุบัติเหตุในการเปลี่ยนดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปี พ.ศ. 2552
3 การพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัดคุณภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
4 การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารคำสอนวิชาการจัดการการผลิตและการดำเนินการหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2551
5 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีงานทำของบัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต กทม.
6 สภาพปัจจุบันและแนวโน้มความต้องการในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
ปี พ.ศ. 2548
7 การศึกษาความเข้าใจและความเป็นไปได้ต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร