ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิชัย เอกพลากร
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- วิชัย เอกพลากร, บรรณาธิการ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 6
2 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 6
3 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 4
4 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 4
5 ศักดา พรึงลำภู 4
6 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 4
7 หทัยชนก พรรคเจริญ 4
8 ชำแก้ว หวานวารี 4
9 ไม่มีข้อมูล 3
10 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 3
11 เดชรัต สุขกำเนิด 3
12 Setting Priorities Using Information on Cost-Effectiveness (SPICE) 2
13 โครงการศึกษาทางเลือกนโยบายต่อภาระโรค, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2
14 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 2
15 Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 2
16 Office of the President, Mahidol University 2
17 Siriwat Tiptaradol 2
18 Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 2
19 Weerayuth Chaipornsupaisan 2
20 Faculty of Medicine, Prince of Songkla University 2
21 Amorn Premgamone 2
22 เฉลิมชัย ชัยกิตติพร 2
23 Virasak Chongsuvivatwong 2
24 ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล 2
25 เนติ สุขสมบูรณ์ 2
26 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 2
27 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
28 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
29 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
30 ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 2
31 ไพบูลย์ พิทยาเธียรอนันต์ 2
32 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
33 Office of the Food and Drug Administration 2
34 Faculty of Nursing, Chiang Mai University 2
35 ณัฐภัคว์ สะภุโณดม 2
36 ศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
37 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 2
38 คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
39 สำนักอธิการดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 2
40 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
41 Piyamitr Sritara 2
42 Sukit Yamwong 2
43 ปราณี ชาญณรงค์ 2
44 Health Systems Research Institute 2
45 รัชตะ รัชตะนาวิน 2
46 สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ 2
47 นฤมล ศิลารักษ์ 2
48 Sumkaew Wanvaree 2
49 Chalermchai Chaikittiporn 2
50 วัชรี แก้วนอกเขา 2
51 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 2
52 นิชรา เรืองดารกานนท์ 2
53 ปิยะมิตร ศรีธรา 2
54 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ 2
55 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
56 Rajata Rajatanavin 2
57 อมร เปรมกมล 2
58 ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ 2
59 บดี ธนะมั่น 2
60 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 2
61 Sayan Cheepudomvit 2
62 Community Medicine Center 2
63 Vichai Aekplakorn 2
64 สายัณห์ ชีพอุดมวิทย์ 2
65 Pongamorn Bunnag 2
66 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 2
67 สำนักงานศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน, คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
68 ฉัตรชัย อิ่มอารมย์ 1
69 Setting Priorities Using Information on Cost-effetiveness Project 1
70 Nawanan Theera-ampornpunt 1
71 Borwornsom Leerapan 1
72 Department of Community Medicine, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 1
73 Chatchai Im-Arom 1
74 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
75 รัศมี ตันศิริสิทธิกุล 1
76 Pramote Prasartku 1
77 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 1
78 Paibul Suriyawongpaisal 1
79 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 1
80 นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ 1
81 บวรศม ลีระพันธ์ 1
82 ภาควิชาประชากรศึกษา, คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
83 Department of Education, Faculty of Social Sciences and Humannities, Mahidol University 1
84 Warapone Satheannoppakao 1
85 จอมขวัญ โยธาสมุทธ 1
86 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
87 สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล 1
88 Mandhana Pradipasen 1
89 Rewadee Chongsuwat 1
90 Uthaithip Rakchanyaban 1
91 ภาควิชาโภชนวิทยา, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
92 กนิษฐา ไทยกล้า 1
93 รัชดา เกษมทรัพย์ 1
94 รัชนี สรรเสริญ 1
95 อังสุมาลี ผลภาค 1
96 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
97 Faculty of Medicine, Khon Kaen University 1
98 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
99 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 1
100 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
101 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
102 ณัฐภัคว์ สกุโณดม 1
103 Wichai Aekphakorn 1
104 ประนมพร โรจน์บวรวิทยา 1
105 Waraporn Aiawsakul 1
106 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน 1
107 Department of Medicine, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Bangkok 10400 1
108 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 1
109 Facuty of Medicine at Ramathibodi Hospital. Community Medicine Center 1
110 อมรรัตน์ โพธิพรรค 1
111 กุลยา นาคสวัสดิ์ 1
112 บุญใจ ลิ่มศิลา 1
113 Department of Nutrition, Faculty of Public Health, Mahidol University 1
114 ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน, คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
115 Community Medicine Center, Faculty of Medicine Mahidol University 1
116 รสสุคนธ์ กังวาลเลิศ 1
117 สนธยา ถนอมสวย 1
118 แสงโสม เกิดคล้าย 1
119 พักตร์วิมล ประเสริฐ 1
120 รักมณี บุตรชน 1
121 Institute for Population and Social Research, Mahidol University 1
122 นิพา ศรีช้าง 1
123 อัญชลี สงวนตระกูล 1
124 Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen Province 1
125 Pattama Vapattanawong 1
126 อุทัยทิพย์ รักจรรยาบรรณ 1
127 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
128 ปราโมทย์ ประสาทกุล 1
129 ทศพร วิมลเก็จ 1
130 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
131 บุศรา เกิดพึ่งประชา 1
132 ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ 1
133 มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
134 Yawarat Porapakkham 1
135 วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 1
136 Vijj Kasemsup 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 1
5 2550 3
6 2549 1
7 2545 1
8 2542 1
9 543 28
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 แนวคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
2 การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2 : สุขภาพเด็ก
ปี พ.ศ. 2553
3 การสำรวจด้านโภชนาการ การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พศ 2551-2552
ปี พ.ศ. 2552
4 การศึกษาประสิทธิผล และต้นทุนของการตรวจคัดกรองภาวะก่อนเบาหวานโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยและภาวะไขมันในเลือดสูงในประชากรไทย
ปี พ.ศ. 2550
5 สำรวจรอยโรค ผลการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย ฉบับกระเป๋า
6 คะแนนความเสี่ยงโรคเบาหวานสำหรับคนไทย
7 โรคเบาหวาน ภาวะก่อนเบาหวาน และการควบคุมจัดการผู้ป่วยเบาหวานคนไทย พ.ศ. 2547
ปี พ.ศ. 2549
8 การประเมินความเสี่ยงต่อเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2545
9 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : แนวคิด แนวทาง และแนวปฏิบัติ
ปี พ.ศ. 2542
10 โครงการประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การวินิจฉัยโรคจากการทำงาน