ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิชัย เอกพลากร
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- วิชัย เอกพลากร, บรรณาธิการ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 6
2 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 6
3 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 4
4 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 4
5 ศักดา พรึงลำภู 4
6 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 4
7 หทัยชนก พรรคเจริญ 4
8 ชำแก้ว หวานวารี 4
9 ไม่มีข้อมูล 3
10 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 3
11 เดชรัต สุขกำเนิด 3
12 โครงการศึกษาทางเลือกนโยบายต่อภาระโรค, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2
13 Siriwat Tiptaradol 2
14 Setting Priorities Using Information on Cost-Effectiveness (SPICE) 2
15 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 2
16 สำนักอธิการดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 2
17 ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล 2
18 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
19 Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 2
20 Office of the President, Mahidol University 2
21 Weerayuth Chaipornsupaisan 2
22 Amorn Premgamone 2
23 เฉลิมชัย ชัยกิตติพร 2
24 Virasak Chongsuvivatwong 2
25 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 2
26 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
27 ไพบูลย์ พิทยาเธียรอนันต์ 2
28 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 2
29 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
30 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
31 เนติ สุขสมบูรณ์ 2
32 Chalermchai Chaikittiporn 2
33 Faculty of Nursing, Chiang Mai University 2
34 คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
35 Office of the Food and Drug Administration 2
36 ณัฐภัคว์ สะภุโณดม 2
37 ศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
38 Faculty of Medicine, Prince of Songkla University 2
39 Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 2
40 Piyamitr Sritara 2
41 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ 2
42 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
43 Sukit Yamwong 2
44 รัชตะ รัชตะนาวิน 2
45 ปราณี ชาญณรงค์ 2
46 นฤมล ศิลารักษ์ 2
47 นิชรา เรืองดารกานนท์ 2
48 ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 2
49 บดี ธนะมั่น 2
50 Sumkaew Wanvaree 2
51 วัชรี แก้วนอกเขา 2
52 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 2
53 Health Systems Research Institute 2
54 สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ 2
55 Community Medicine Center 2
56 Sayan Cheepudomvit 2
57 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
58 อมร เปรมกมล 2
59 ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ 2
60 ปิยะมิตร ศรีธรา 2
61 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 2
62 Rajata Rajatanavin 2
63 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 2
64 Pongamorn Bunnag 2
65 Vichai Aekplakorn 2
66 สายัณห์ ชีพอุดมวิทย์ 2
67 ฉัตรชัย อิ่มอารมย์ 1
68 Setting Priorities Using Information on Cost-effetiveness Project 1
69 Borwornsom Leerapan 1
70 สำนักงานศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน, คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
71 Department of Education, Faculty of Social Sciences and Humannities, Mahidol University 1
72 Nawanan Theera-ampornpunt 1
73 Department of Community Medicine, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 1
74 Chatchai Im-Arom 1
75 Pramote Prasartku 1
76 Paibul Suriyawongpaisal 1
77 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
78 Uthaithip Rakchanyaban 1
79 รัศมี ตันศิริสิทธิกุล 1
80 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 1
81 ภาควิชาประชากรศึกษา, คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
82 นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ 1
83 บวรศม ลีระพันธ์ 1
84 Mandhana Pradipasen 1
85 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
86 สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล 1
87 กนิษฐา ไทยกล้า 1
88 จอมขวัญ โยธาสมุทธ 1
89 Warapone Satheannoppakao 1
90 Vijj Kasemsup 1
91 Rewadee Chongsuwat 1
92 รัชดา เกษมทรัพย์ 1
93 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 1
94 อังสุมาลี ผลภาค 1
95 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
96 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
97 รัชนี สรรเสริญ 1
98 Faculty of Medicine, Khon Kaen University 1
99 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
100 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
101 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 1
102 ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน, คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
103 ประนมพร โรจน์บวรวิทยา 1
104 Waraporn Aiawsakul 1
105 อมรรัตน์ โพธิพรรค 1
106 Wichai Aekphakorn 1
107 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน 1
108 Facuty of Medicine at Ramathibodi Hospital. Community Medicine Center 1
109 Department of Medicine, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Bangkok 10400 1
110 กุลยา นาคสวัสดิ์ 1
111 สนธยา ถนอมสวย 1
112 Department of Nutrition, Faculty of Public Health, Mahidol University 1
113 ณัฐภัคว์ สกุโณดม 1
114 ภาควิชาโภชนวิทยา, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
115 บุญใจ ลิ่มศิลา 1
116 Community Medicine Center, Faculty of Medicine Mahidol University 1
117 แสงโสม เกิดคล้าย 1
118 รสสุคนธ์ กังวาลเลิศ 1
119 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 1
120 พักตร์วิมล ประเสริฐ 1
121 นิพา ศรีช้าง 1
122 อัญชลี สงวนตระกูล 1
123 ปราโมทย์ ประสาทกุล 1
124 Institute for Population and Social Research, Mahidol University 1
125 Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen Province 1
126 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
127 Pattama Vapattanawong 1
128 ทศพร วิมลเก็จ 1
129 Yawarat Porapakkham 1
130 บุศรา เกิดพึ่งประชา 1
131 รักมณี บุตรชน 1
132 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
133 ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ 1
134 วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 1
135 มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
136 อุทัยทิพย์ รักจรรยาบรรณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 1
5 2550 3
6 2549 1
7 2545 1
8 2542 1
9 543 28
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 แนวคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
2 การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2 : สุขภาพเด็ก
ปี พ.ศ. 2553
3 การสำรวจด้านโภชนาการ การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พศ 2551-2552
ปี พ.ศ. 2552
4 การศึกษาประสิทธิผล และต้นทุนของการตรวจคัดกรองภาวะก่อนเบาหวานโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยและภาวะไขมันในเลือดสูงในประชากรไทย
ปี พ.ศ. 2550
5 สำรวจรอยโรค ผลการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย ฉบับกระเป๋า
6 คะแนนความเสี่ยงโรคเบาหวานสำหรับคนไทย
7 โรคเบาหวาน ภาวะก่อนเบาหวาน และการควบคุมจัดการผู้ป่วยเบาหวานคนไทย พ.ศ. 2547
ปี พ.ศ. 2549
8 การประเมินความเสี่ยงต่อเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2545
9 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : แนวคิด แนวทาง และแนวปฏิบัติ
ปี พ.ศ. 2542
10 โครงการประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การวินิจฉัยโรคจากการทำงาน