ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิชัย บุญแสง
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2546
1 การเสาะหาโปรตีนเป้าหมายเพื่อนำไปสู่การผลิตวัคซีน และการพัฒนาชุดตรวจสอบทางระบาดวิทยาเพื่อป้องกันโรคตัวแดงดวงขาวและโรคหัว เหลืองในกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2543
2 การพัฒนาชุดตรวจหาเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวและเสาะหาดีเอ็นเอบ่งบอกความต้านทานโรคในกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2542
3 การตรวจหาเชื้อไวรัสหัวเหลืองในกุ้งกุลาดำที่ไวโดยวิธี Nested RT-PCR
4 การพัฒนาชุดตรวจหาเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวและเสาะหา DNA บ่งบอกความต้านทานโรคในกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2539
5 การพัฒนาวิธีการตรวจโรคหัวเหลืองในกุ้งกุลาดำที่ง่ายและจำเพาะโดยใช้ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีมอเรส
6 การพัฒนาวิธีการตรวจโรคหัวเหลืองในกุ้งกุลาดำที่ง่ายและจำเพาะโดยใช้ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส : รายงานการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2530
7 สถานภาพและศักยภาพการเก็บรักษา วิธีใช้และแหล่งบริการ สายพันธุ์ชีวินทรีย์และวัสดุจำเป็นสำหรับการวิจัยทางด้านพันธุวิศวกรรม