ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิชัย ทันตศุภารักษ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มงคล เตชะกำพุ 10
2 จินดา สิงห์ลอ 9
3 ชัยณรงค์ โลหชิต 6
4 เผด็จ ธรรมรักษ์ 4
5 รชฎ ตันติเลิศเจริญ 4
6 สมโภชน์ ทับเจริญ 4
7 ศรีสุวรรณ ชมชัย 4
8 ศิริวัฒน์ ทรวดทรง 3
9 วันเพ็ญ ศรีอนันต์ 3
10 วันเพ็ญ อดุลยานุภาพ 2
11 ณุวีร์ ประภัสระกูล 2
12 อยุทธ์ หรินทรานนท์ 2
13 สว่าง เกษแดงสกลวุฒิ 2
14 คมกฤช เทียนคำ 2
15 พรชัย สุวรรณาภิรมย์ 2
16 สาโรช งามขำ 2
17 อรรณพ คุณาวงษ์กฤต 2
18 วิไลลักษณ์ ชาวอุทัย 2
19 สุดสรร ศิริไวทยพงศ์ 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
21 ณ พัทธ์ ปัณฑุกำพล 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
24 ชเวง สารคล่อง 1
25 ณพัทธ์ ปัณฑุกำพล 1
26 จงกลวรรณ มุสิกทอง 1
27 จินตนา อินทรมงคล 1
28 นนทกรณ์ อุรโสภณ 1
29 สามารถ ดรอิน 1
30 บริษัทเมทาโกรไฮบริด อินเตอร์เนชั่นแกนล จำกัด 1
31 พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป 1
32 นัทธี อ่ำอินทร์ 1
33 ปราจีน วีรกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2548 1
3 2547 1
4 2545 3
5 2539 2
6 2537 3
7 2536 2
8 2534 2
9 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ประสิทธิภาพของวิธีการตรวจเซลล์เยื่อบุช่องคลอดและการเกิดผลึกของเมือกที่เก็บจากช่องคลอดในการตรวจการเป็นสัดของสุกรนาง
ปี พ.ศ. 2548
2 สมรรถภาพทางระบบสืบพันธุ์ของแม่สุกรในฟาร์มขนาดเล็กก่อนและหลังการใช้ผสมเทียม
ปี พ.ศ. 2547
3 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาไขมันสันหลังและสมรรถภาพการสืบพันธุ์ในแม่สุกร
ปี พ.ศ. 2545
4 ผลของระยะหย่านมถึงเป็นสัดต่อลักษณะการเป็นสัดและเวลาตกไข่ในแม่สุกร
5 การศึกษาอัตราการอยู่รอดของตัวอ่อนนับตั้งแต่ตกไข่จนกระทั่งถึงคลอดในแม่สุกรท้องแรกพันธุ์แลนด์เรซและพันธุ์ยอร์คเซีย
6 สมรรถภาพการสืบพันธุ์ในแม่โคนมและโคนมสาวทดแทนที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสไอบีอาร์ บีวีดี พีไอ-3 และบีอาร์เอส
ปี พ.ศ. 2539
7 การผลิตตัวอ่อนจากการปฏิสนธินอกร่างกายของโอโอไซต์ที่เก็บจากรังไข่ลูกโค : รายงานผลการวิจัย
8 การศึกษาผลของคุณภาพน้ำเชื้อและระยะเวลาในการเก็บน้ำเชื้อ ต่อความสำเร็จในการปฏิสนธินอกร่างกายในสุกร : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2537
9 การใช้ฮอร์โมนโกนาโดโทรปินเพื่อกระตุ้นการเจริญของฟอลลิเคิลในรังไข่ของลูก กระบือปลักก่อนวัยเจริญพันธุ์ : รายงานผลการวิจัย
10 ผลของการฉีดอินซูลินช่วงหลังหย่านมต่อการตกไข่ในแม่สุกรท้องแรก
11 ผลของการฉีดอินซูลินช่วงหลังหย่านมต่อการตกไข่ในแม่สุกรท้องแรก
ปี พ.ศ. 2536
12 การศึกษาการเจริญของตัวอ่อนสุกรภายหลังฝากชั่วคราวในท่อนำไข่กระต่ายและนำฝากในสุกรตัวรับ : รายงานผลการวิจัย
13 ผลของการฉีดอินซูลินช่วงหลังหย่านมต่อการตกไข่ในแม่สุกรท้องแรก
ปี พ.ศ. 2534
14 การศึกษาการเจริญเติบโตของตัวอ่อนสุกรหลังเพาะเลี้ยงและย้ายฝากในสกุรตัวรับ : รายงานผลการวิจัย
15 การศึกษาการเจริญเติบโตของตัวอ่อนสุกรหลังเพาะเลี้ยงและย้ายฝาก ในสุกรตัวรับ