ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิชช์ เกษมทรัพย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 20
2 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 11
3 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 9
4 ภูษิต ประคองสาย 8
5 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 8
6 จิตปราณี วาศวิท 6
7 ถนอม สุภาพร 5
8 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 5
9 สุวรรณา มูเก็ม 5
10 Phusit Prakongsai 3
11 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 3
12 Vijj Kasemsup 3
13 ธัญธิตา วิสัยจร 3
14 Supon Limwattananonta 3
15 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 3
16 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 3
17 นงลักษณ์ พะไกยะ 3
18 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 3
19 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 3
20 Thunthita Wisaijohn 2
21 ปริญดา เสนีย์รัตนประยูร 2
22 Weerasak putthasri 2
23 คนางค์ คันธมธุรพจน์ 2
24 Rapeepong Suphanchaimat 2
25 Kanang Kantamaturapoj 2
26 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
27 Thanom Supaporn 2
28 สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 2
29 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 2
30 สัญญา ศรีรัตนะ 2
31 กฤษดา ว่องวิญญู 2
32 International Health Policy Program 2
33 รัศมี ตันศิริสิทธิกุล 1
34 บวรศม ลีระพันธ์ 1
35 นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ 1
36 วิชัย เอกพลากร 1
37 Borwornsom Leerapan 1
38 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
39 Paibul Suriyawongpaisal 1
40 Parinda Seneerattanaprayul 1
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 1
42 ภัทริน สุกาญจนาเศรษฐ์ 1
43 จงกล เลิศเธียรดำรง 1
44 พรรณทิพา ศักดิ์ทอง 1
45 Wichukorn Suriyawongpaisal 1
46 Nawanan Theera-ampornpunt 1
47 Chatchai Im-Arom 1
48 ฉัตรชัย อิ่มอารมย์ 1
49 Kanokporn Poopha 1
50 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
51 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
52 ชมพูนุท ไทยจินดา 1
53 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 1
54 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
55 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
56 Jiruth Sriratanaban 1
57 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
58 วรรณสุดา งามอรุณ 1
59 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
60 Phisitt Vejakama 1
61 Vich Kasemsup 1
62 Chulaporn Limwattananon 1
63 กนกพร ปูผ้า 1
64 Wansuda Ngam-Aroon 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 1
3 2556 1
4 2555 1
5 2549 3
6 2548 1
7 2544 1
8 2543 2
9 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 แนวคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2557
2 คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของเครื่องวัดผลลัพธ์ด้านการรักษาโดยการใช้ยาที่รายงานโดยผู้ป่วย: ด้านคุณภาพชีวิต ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปี พ.ศ. 2556
3 การศึกษาการบริหารจัดการ การดำเนินการของสถานพยาบาลภายใต้นโยบายการให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มีนาคม 2553
ปี พ.ศ. 2555
4 ทัศนคติและการเลือกงานในชนบทของแพทย์จบใหม่
ปี พ.ศ. 2549
5 อุปสงค์ของบริการทดแทนไตภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
6 ความต้องการงบประมาณสำหรับการเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย
7 ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับขยายการเข้าถึงบริการทดแทนไตภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2548
8 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2544
9 การวิเคราะห์เชิงนโยบายของการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย กรณีการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2543
10 ผู้มีรายได้น้อย กับการเข้าถึงบริการทดแทนไต: วิเคราะห์และข้อเสนอเชิงนโยบาย
11 งบประมาณในการดำเนินงานโรงพยาบาลในกำกับของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย: 782 บาทต่อคน มาจากไหน?