ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิชชุตา วุธาทิตย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 28
2 ภูริตา เรืองจิรยศ 5
3 พัชรินทร์ จันทรัดทัต 5
4 บุญวงศ์ วงศ์วิรัตน์ 5
5 ภคพร หอมนาน 2
6 ภูวนัย กาฬวงศ์ 2
7 นัยน์ปพร ชุติภาดา 2
8 กุลนาถ ชินโคตร 2
9 ปัทมา วัฒนพานิช 2
10 ตวงพร มีทรัพย์ 2
11 วรกมล วงษ์สถาปนาเลิศ 2
12 จุติกา โกศลเหมมณี 2
13 นริศรา ศรีสุพล 2
14 คมชวัชร์ พสูริจันทร์แดง 2
15 สมชาย โตวิทิตวงศ์ 2
16 ปิยมาศ ศรแก้ว 1
17 รวิสรา ศรีชัย 1
18 วราภรณ์ บัวผา 1
19 นภวรรณ นาคอุไร 1
20 สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ 1
21 วรกมล เหมศรีชาติ 1
22 ประภาศรี ศรีประดิษฐ์ 1
23 อธิป มีชนะ 1
24 ชรินทร์ พรหมรักษ์ 1
25 ประพัฒน์พงศ์ ภูวธน 1
26 ชวโรฒน์ วัลยเมธี 1
27 เสาวณิต วิงวอน 1
28 วรรณิกา นาโสก 1
29 เฉลิมชัย ภิรมย์รักษ์ 1
30 สุรพล วิรุฬห์รักษ์ 1
31 อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์ 1
32 รุจน์จรุง มีเหล็ก 1
33 สุเมธ เทศขำ 1
34 อักษราวดี เสียงดัง 1
35 สถาพร สนทอง 1
36 มณีรัตน์ มุ่งดี 1
37 ณัฐพร เพ็ชรเรือง 1
38 จิรายุทธ พนมรักษ์ 1
39 กชกร ชิตท้วม 1
40 สิริธร ศรีชลาคม 1
41 บัณฑิต เข็มทอง 1
42 ลักขณา แสงแดง 1
43 ศริยา หงษ์ยี่สิบเอ็ด 1
44 ภานุมาศ ผลพิกุล 1
45 ธิติมา อ่องทอง 1
46 เอก อรุณพันธ์ 1
47 ณรงค์ฤทธิ์ เชาว์กรรม 1
48 สิทธา สว่างศรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 12
2 2557 6
3 2556 2
4 2555 2
5 2554 5
6 2553 8
7 2552 6
8 2551 11
9 2549 1
10 2548 1
11 2545 3
12 2544 2
13 2542 2
14 2527 1
15 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยโพสต์โมเดอร์นดานซ์ (Post – Modern Dance) ชุดอ้างว้าง โดย นราพงษ์ จรัสศรี
2 นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยในการแสดงงานวลัยราตรี พ.ศ. 2532
3 นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวรรณคดีจินตภาพ ชุดลิลิตพระลอ
4 การศึกษานาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย ชุดแต่งองค์ทรงเครื่อง
5 นาฏยลักษณ์ในสมุดภาพไตรภูมิสมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทร์
6 แนวความคิดการสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์อีสานในวงโปงลาง
7 แนวความคิดการสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์อีสานในวงโปงลาง
8 นาฏยลักษณ์ในสมุดภาพไตรภูมิสมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทร์
9 นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวรรณคดีจินตภาพ ชุดลิลิตพระลอ
10 การศึกษานาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย ชุดแต่งองค์ทรงเครื่อง
11 นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยโพสต์โมเดอร์นดานซ์ (Post – Modern Dance) ชุดอ้างว้าง โดย นราพงษ์ จรัสศรี
12 นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยในการแสดงงานวลัยราตรี พ.ศ. 2532
ปี พ.ศ. 2557
13 บทบาทของสถาพร สนทอง กับวงการนาฏยศิลป์ไทย
14 นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยในการแสดงแสงเสียงประกอบจินตภาพ เรื่อง เวียงกุมกาม: เมื่อน้ำเอาชนะกษัตริย์ผู้ไม่แพ้ใคร
15 นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยในการแสดงแสงเสียงประกอบจินตภาพ เรื่อง วังลดาวัลย์ อดีตอันรุ่งเรือง สู่ปัจจุบันอันรุ่งโรจน์
16 การศึกษาความเป็นผู้นำทางด้านนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยของ ศาสตราจารย์ ดร. นราพงษ์ จรัสศรี
17 ละครเบิกโรง เรื่องดึกดำบรรพ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ชุด พระคเณศร์เสียงา: คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
18 หลักการและแนวคิดในการจัดแสดงโขนของสำนักการสังคีต เนื่องในโอกาส 320 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส ณ ประเทศฝรั่งเศส พุทธศักราช 2549
ปี พ.ศ. 2556
19 การศึกษานาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยของ นราพงษ์ จรัสศรี การแสดงชุด "CONTEMPORARY VISUALITY OF THAI PHILOSOPHY OF LIFE (ภาพลักษณ์ร่วมสมัยในปรัชญาของไทย)
20 การศึกษาความสัมพันธ์ของนาฏยศิลป์พิธีกรรมราชสำนักและพื้นบ้านของไทย
ปี พ.ศ. 2555
21 เอกลักษณ์ไทยในการแสดงวิจิตรนาฏกรรมเทิดพระเกียรติพระมหาชนก
22 บทบาทหนุมานลงสรงในการแสดงโขน
ปี พ.ศ. 2554
23 รำหน้าพาทย์สาธุการในบริบทของสังคมไทย
24 นาฏยศิลป์ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 38 จามจุรีเกมส์
25 บทบาทและลีลาของนางละเวงในการแสดงละครเรื่องพระอภัยมณี
26 นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยสื่อสารประวัติศาสตร์ไทยในการแสดง แสง เสียง ประกอบจินตภาพเรื่องแผ่นดินผืนนี้มีความหลัง
27 นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวีดิทัศน์ เรื่องเงาะป่า
ปี พ.ศ. 2553
28 เอกลักษณ์ไทยในงานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยของนราพงษ์ จรัสศรี
29 พัฒนาการของการแสดงโนราสายขุนอุปถัมภ์นรากร (พุ่ม เทวา)
30 กลมเงาะ : กรณีศึกษาด้านนาฏยศิลป์ บริบททางจริยธรรมและคุณธรรม
31 การศึกษาลีลาสตรีและบทบทนางมณโฑในนาฎยศิลป์ไทยร่วมสมัย นารายณ์อวตาร
32 พัฒนาการของการแสดงโนราสายขุนอุปถัมภ์นรากร (พุ่ม เทวา)
33 ฟ้อนโส้ทั่งบั้ง จังหวัดสกลนคร
34 กลมเงาะ :
35 การศึกษาลีลาสตรีและบทบาทนางมณโฑในนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย "นารายณ์อวตาร"
ปี พ.ศ. 2552
36 ฟ้อนโส้ทั่งบั้ง จังหวัดสกลนคร
37 บทบาทและลีลาท่ารำนางเมรีในละครนอก เรื่องรถเสน
38 การแสดงหนังบักตื้อคณะปะโมทัยรุ่งอีสาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
39 การแสดงหนังบักตื้อคณะปะโมทัยรุ่งอีสาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
40 บทบาทและลีลาท่ารำนางเมรีในละครนอก เรื่องรถเสน
41 การวิเคราะห์ภาพนาฏดุริยางคศิลป์ในงานพุทธศิลปะในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
42 พัฒนาการฟ้อนกลองตุ้ม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
43 การศึกษานาฏยลักษณ์ของละครหลวงในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
44 การรำหน้าพาทย์รุกร้น และเสมอข้ามสมุทร ของพระราม และพระลักษมณ์
45 แนวคิดการสร้างสรรค์ระบำจากข้อมูลศิลปกรรมขอมโบราณ
46 การแสดงโขนชักรอกของคณะโขนหลวงราชพงษ์
47 การแสดงหนังตะลุงคน "คณะ สุมล ศ.ประทุม"
48 คลังเครื่องแต่งกายโขนละคร : กรณีศึกษาบ้านเครื่องคุณรัตน์
49 แนวคิดการสร้างสรรค์ระบำจากข้อมูลศิลปกรรมขอมโบราณ
50 คลังเครื่องแต่งกายโขนละคร : กรณีศึกษาบ้านเครื่องคุณรัตน์
51 การแสดงโขนชักรอกของคณะโขนหลวงราชพงศ์
52 การศึกษานาฏยลักษณ์ของละครหลวง ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ปี พ.ศ. 2549
53 โนราในสถานศึกษาจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2548
54 ฟ้อนสาวไหม : กรณีศึกษาครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ และครูคำ กาไวย์ ศิลปินแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2545
55 การแสดงหุ่นกระบอกคณะชูเชิดชำนาญศิลป์ จังหวัดสมุทรสงคราม
56 ละครเท่งตุ๊กในจังหวัดจันทบุรี
57 โขนสดคณะสังวาลย์เจริญยิ่ง
ปี พ.ศ. 2544
58 การแสดงหางเครื่องบางเสร่ "คณะแม่ถนอม" ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
59 การฟ้อนของชาวไทลื้อจังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2542
60 นาฏยศิลป์ในงานสมโภชพระราชพิธีต่างๆ ที่ปรากฏบนภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร์
61 นาฏยศิลป์ในงานสมโภชพระราชพิธีต่างๆ ที่ปรากฎบนภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร์
ปี พ.ศ. 2527
62 การศึกษารูปแบบและคติประติมากรรมสังคโลกขนาดเล็ก