ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิชชากร จารุศิริ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จินตนา อุบลวัฒน์ 3
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 3
3 2557 1
4 2551 1
5 2547 1
6 2544 2
7 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การแตกตัวเชิงตัวเร่งเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำมันชีวภาพบนเครื่องปฏิกรณ์แบบแบตซ์ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาแมกนีเซียมออกไซด์
2 การปรับปรุงสมบัติเชิงตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับปฏิกิริยาไพโรไลซิสน้ำมันสบู่ดำไปเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง
ปี พ.ศ. 2558
3 การประเมินคุณค่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดสตูลด้วย มาตรการเศรษฐศาสตร์เพื่อคงคุณค่าของระบบนิเวศ
4 การผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากน้ำมันปาล์มดิบบนเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่องระดับอุตสาหกรรม
5 การผลิตน้ำมันชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วยกระบวนการไพโรไลซิลแบบเร็ว
ปี พ.ศ. 2557
6 การประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตน้ำมันชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2551
7 การแตกตัวของพลาสติก น้ำมันพืช และน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วด้วยความร้อนเป็นแก๊สโซลีนในเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2547
8 การเปลี่ยนน้ำมันพืชใช้แล้วให้เป็นเชื้อเพลิงเหลวบนตัวเร่งปฏิกิริยา HZSM-5 และ ซัลเฟเทตเซอร์โคเนีย
ปี พ.ศ. 2544
9 กระบวนการร่วมของพอลิพรอพิลีนกับแอนทราไซต์โดยใช้เหล็กบนถ่านกัมมันต์
10 กระบวนการร่วมของพอลิพรอพิลีนกับแอนทราไซต์โดยใช้เหล็กบนถ่านกัมมันต์