ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิจิตร อุดอ้าย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สัมฤทธิ์ โม้พวง 17
2 สุรัตน์ บุญผ่อง 7
3 สมบัติ ชื่นชูกลิ่น 7
4 เริงนภรณ์ โม้พวง 7
5 อนุสรณ์ วรสิงห์ 6
6 งบประมาณแผ่นดิน 4
7 ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์ 3
8 สุขฤดี สุขใจ 3
9 สิริรัตน์ แสนยงค์ 3
10 วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 3
11 นิพนธ์ เกตุจ้อย 3
12 เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ 2
13 กนกกานต์ วีระกุล 2
14 ศ.ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง 2
15 อุดมพร แพ่งนคร 2
16 ธัญญา อุดอ้าย 2
17 คชรัตน์ ทองฟัก 2
18 โสภณา สำราญ 2
19 ประสิทธิ์ ชัยเสนา 2
20 วิภารัตน์ เชื้อชวด 2
21 พรเทพ เกียรติดำรงค์กุล 2
22 สายฝน ซุ่นขวัญ 2
23 เงินรายได้ ม.นเรศวร 1
24 วิชาญ อมรากุล 1
25 โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 1
26 นพดล สินไพศาลสมบูรณ์ 1
27 แหล่งทุนภายนอก 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 1
3 2555 2
4 2554 1
5 2553 2
6 2552 1
7 2551 1
8 2548 4
9 2545 1
10 2544 1
11 2532 1
12 543 22
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยจากเมล็ดมะแขว่น
2 การวางระบบก๊าซชีวภาพให้บริสุทธิ์ของชุดต้นแบบขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2556
3 ***โครงการสำรวจและวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการแหล่งน้ำเขตตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
ปี พ.ศ. 2555
4 โครงการสำรวจและวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการแหล่งน้ำเขตตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
5 สำรวจและวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการแหล่งน้ำเขตตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
ปี พ.ศ. 2554
6 การสำรวจและวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินในการทำน้ำประปาเพื่อวางแผนการจัดการบำบัดและปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาในเขต ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก
ปี พ.ศ. 2553
7 การสำรวจและวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินในการทำน้ำประปาเพื่อวางแผนการจัดการบำบัดและปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาในเขต ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก
8 การสำรวจและวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินในการทำน้ำประปา เพื่อวางแผนการจัดการบำบัดและปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาในเขต ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก
ปี พ.ศ. 2552
9 สภาวะที่เหมาะสมและการเพิ่มความบริสุทธิ์ของเอทานอล ด้วยกระบวนการกลั่นแบบอะซิโอโทรปิก
ปี พ.ศ. 2551
10 การผลิตถ่านกัมมันต์ที่บริสุทธิ์เพื่อกักเก็บไฮโดรเจน
ปี พ.ศ. 2548
11 การพัฒนาอิเล็กโทรไลเซอร์ในการผลิตไฮโดรเจนเพื่อใช้ในรถยนต์
12 การใช้สารชีวมวลเพื่อควบคุมแมลงและเพิ่มธาตุอาหารแก่พืช
13 การผลิตถ่านและถ่านกัมมันต์จากเปลือกกล้วยและก้านเครือกล้วย
14 การใช้สารชีวมวลเพื่อควบคุมแมลง และเพิ่มธาตุอาหารพืช
ปี พ.ศ. 2545
15 การจัดระบบการกำจัดของเสียในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2544
16 การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจากวัสดุเกษตรแบบผสมผสานเพื่อลดต้นทุนการผลิตและผลิตปุ๋ยเพื่อการพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2532
17 การสังเคราะห์สารอนุพันธ์ 1, 2, 4 - ไตรอะโซล / วิจิตร อุดอ้าย