ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิจิตร ธรานนท์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Wichit Tharanon 10
2 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 7
3 จันทร์จิรา สินทนะโยธิน 5
4 Chanjira Sinthanayothin 4
5 จินตมัย สุวรรณประทีป 4
6 Kriskrai Sitthiseripratip 4
7 Jintamai Suwanprateeb 3
8 ภัทรวิทย์ รักษ์กุล 2
9 บรรจง มไหสวริยะ 2
10 Banchong Mahaisavariya 2
11 Ruangrat Komolpis 2
12 เรืองรัตน์ โกมลภิส 2
13 ตราทัศ อาพัทธนานนท์ 2
14 Kanoknart Chintakanon 2
15 วิศรุต พลสิทธิ์ 2
16 ดนุ พรหมมินทร์ 2
17 Wisarut Bholsithi 2
18 สำเริง อินกล่ำ 1
19 Samroeng Inglam 1
20 Tratat Apatananon 1
21 กนกนาฎ จินตกานนท์ 1
22 บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ 1
23 Siriwan Suebnukarn 1
24 ศศิน เทียนดี 1
25 นคินทร พัฒนชัย 1
26 Nakintorn Patanachai 1
27 Bunyarit Uyyanonvara 1
28 ชาญเดช หรูอนันต์ 1
29 สุธี ผู้เจริญชนะชัย 1
30 Sasin Tiendee 1
31 อัมพร โพธิ์ใย 1
32 จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ 1
33 วรากร เจริญสุข 1
34 พรภพ นัยเนตร 1
35 อิทธิโชติ จักรไพวงศ์ 1
36 ทรงพล องค์วัฒนกุล 1
37 เสาวภาคย์ โสตถิวิรัช ธงวืจิตรมณี 1
38 Pattarawit Rukkul 1
39 ฟิลิป โอริส 1
40 จรัสพร มงคลขจิต 1
41 นฤภร มนต์มธุรพจน์ 1
42 ศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธิ์ 1
43 ดวงเดือน อาจองค์ 1
44 Charan Mahatumarat 1
45 สมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์ 1
46 Sriprasit Boonvisut 1
47 ดรุณี อัศวเสถียร 1
48 วิทูรัช กู๊ดวิน 1
49 จรัญ มหาทุมะรัตน์ 1
50 จิตติ์พร เครือเนตร 1
51 เอกรัตน์ ไวยนิตย์ 1
52 ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา 1
53 Pornsirin Chaichalotornkul 1
54 สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 1
55 ธนาวดี ลี้จากภัย 1
56 กตัญชลี ไม้งาม 1
57 สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ 1
58 พสุ สิริสาลี 1
59 พรสิริน ชัยชโลทรกุล 1
60 Pathomphong Phannurat 1
61 ตรีภพ สรรเพชร์นิยม 1
62 วศิน สินธุภิญโญ 1
63 มารุต วงษ์คำช้าง 1
64 วลิตะ นาคบัวแก้ว 1
65 รุ่งกานต์ ศิริเจริญไชย 1
66 เริงวุฒิ ชูเมือง 1
67 Siriporn Tanodekaew 1
68 Sarin Watcharabusaracum 1
69 Wasin Sinthupinyo 1
70 เสาวภาคย์ ธงวิจิตรมณี 1
71 ศรินทร์ วัชรบุศราคำ 1
72 นิรุตต์ นาคสุข 1
73 Philip Oris 1
74 ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ 1
75 Treepop Sunpetchniyom 1
76 วนิดา พงศ์ศักดิ์สวัสดิ์ 1
77 สุพัฒนา เอื้อทวีเกียรติ 1
78 ไพโรจน์ จิตรธรรม 1
79 ไพรัช ธัชยพงษ์ 1
80 Wanida Janvikul 1
81 Somruethai Channasanon 1
82 ปฐวี คงขุนเทียน 1
83 Phuwanit Kamtubtim 1
84 ภูวนิตย์ คำทับทิม 1
85 ปฐมพงศ์ พันนุรัตน์ 1
86 ศุภชัย จันฝาก 1
87 รัตนา วรปัสสุ 1
88 สมภพ อมาตยกุล 1
89 ธีราภรณ์ กุศลานุคุณ 1
90 รุ่งกานต์ วงศ์วิชา 1
91 ยศนันท์ จันทรเวคิน 1
92 จรัญ ธรานนท์ 1
93 วนิดา จันทร์วิกูล 1
94 สมฤทัย ชรรณษานนท์ 1
95 สิริพร โตนดแก้ว 1
96 ดวงพร พูลสุขสมบัติ 1
97 ปวีณา อุปนันต์ 1
98 Boonlom Thavornyutikarn 1
99 บุญล้อม ถาวรยุติการต์ 1
100 Paweena Uppanan 1
101 Pathawee Khongkhunthian 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 5
2 2552 3
3 2551 3
4 2549 1
5 2548 1
6 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนาโปรแกรมสำหรับระบบงานทันตกรรมผ่านระบบสื่อสาร
2 การพัฒนาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม
3 โพลิเมอร์สำหรับใช้ขึ้นรูปชิ้นงานทางการแพทย์โดยกระบวนการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
4 การแปลงพิกัดแบร็คเก็ตจากโปรแกรมวางแผนฯ อะไลน์แบร็ตเก็ต3D สู่แบบจำลองฟันปูนปลาสเตอร์ เพื่อการใช้งานจริง
5 Influence of graft quality and marginal bone loss on implants placed in maxillary grafted sinus: a finite element study
ปี พ.ศ. 2552
6 การพัฒนาระบบวัสดุฝังในทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยไทย
7 3D vs. 2D cephalometric analysis comparisons with repeated measurements from 20 Thai males and 20 Thai females
8 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์กะโหลกศีรษะ 3 มิติกับการวิเคราะห์กะโหลกศีรษะ 2 มิติ
ปี พ.ศ. 2551
9 การประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับกระดูก และเทคโนโลยีทางทันตกรรม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2550
10 การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและภาพทางการแพทย์สำหรับงานทันตกรรม
11 การเปรียบเทียบการตัดและจัดเรียงฟันระหว่างการใช้แบบจำลองฟันปูนปลาสเตอร์และการใช้แบบจำลองฟันดิจิตอล
ปี พ.ศ. 2549
12 เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์และทันตกรรม
ปี พ.ศ. 2548
13 การประยุกต์ใช้เทคนิคการสร้างต้นแบบรวดเร็วในทางการแพทย์ในประเทศไทย