ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิจิตร ธรานนท์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Wichit Tharanon 10
2 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 7
3 จันทร์จิรา สินทนะโยธิน 5
4 Kriskrai Sitthiseripratip 4
5 Chanjira Sinthanayothin 4
6 จินตมัย สุวรรณประทีป 4
7 Jintamai Suwanprateeb 3
8 Kanoknart Chintakanon 2
9 Ruangrat Komolpis 2
10 เรืองรัตน์ โกมลภิส 2
11 วิศรุต พลสิทธิ์ 2
12 Wisarut Bholsithi 2
13 ภัทรวิทย์ รักษ์กุล 2
14 ดนุ พรหมมินทร์ 2
15 Banchong Mahaisavariya 2
16 บรรจง มไหสวริยะ 2
17 ตราทัศ อาพัทธนานนท์ 2
18 Phuwanit Kamtubtim 1
19 ภูวนิตย์ คำทับทิม 1
20 Pathomphong Phannurat 1
21 ปฐวี คงขุนเทียน 1
22 รุ่งกานต์ วงศ์วิชา 1
23 ปฐมพงศ์ พันนุรัตน์ 1
24 สมภพ อมาตยกุล 1
25 ธีราภรณ์ กุศลานุคุณ 1
26 รัตนา วรปัสสุ 1
27 ศุภชัย จันฝาก 1
28 วนิดา จันทร์วิกูล 1
29 ดวงพร พูลสุขสมบัติ 1
30 Pathawee Khongkhunthian 1
31 สมฤทัย ชรรณษานนท์ 1
32 ปวีณา อุปนันต์ 1
33 Paweena Uppanan 1
34 จรัญ ธรานนท์ 1
35 Boonlom Thavornyutikarn 1
36 บุญล้อม ถาวรยุติการต์ 1
37 ยศนันท์ จันทรเวคิน 1
38 พรภพ นัยเนตร 1
39 Bunyarit Uyyanonvara 1
40 กนกนาฎ จินตกานนท์ 1
41 สำเริง อินกล่ำ 1
42 Tratat Apatananon 1
43 Nakintorn Patanachai 1
44 บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ 1
45 Sasin Tiendee 1
46 ศศิน เทียนดี 1
47 นคินทร พัฒนชัย 1
48 Samroeng Inglam 1
49 Siriwan Suebnukarn 1
50 จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ 1
51 สุธี ผู้เจริญชนะชัย 1
52 ชาญเดช หรูอนันต์ 1
53 อัมพร โพธิ์ใย 1
54 วรากร เจริญสุข 1
55 ทรงพล องค์วัฒนกุล 1
56 เสาวภาคย์ โสตถิวิรัช ธงวืจิตรมณี 1
57 สิริพร โตนดแก้ว 1
58 อิทธิโชติ จักรไพวงศ์ 1
59 สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ 1
60 วศิน สินธุภิญโญ 1
61 นฤภร มนต์มธุรพจน์ 1
62 ศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธิ์ 1
63 วิทูรัช กู๊ดวิน 1
64 จรัญ มหาทุมะรัตน์ 1
65 จรัสพร มงคลขจิต 1
66 ฟิลิป โอริส 1
67 ดรุณี อัศวเสถียร 1
68 Charan Mahatumarat 1
69 ดวงเดือน อาจองค์ 1
70 กตัญชลี ไม้งาม 1
71 Pattarawit Rukkul 1
72 ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา 1
73 Pornsirin Chaichalotornkul 1
74 พรสิริน ชัยชโลทรกุล 1
75 เอกรัตน์ ไวยนิตย์ 1
76 จิตติ์พร เครือเนตร 1
77 พสุ สิริสาลี 1
78 ธนาวดี ลี้จากภัย 1
79 สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 1
80 Sriprasit Boonvisut 1
81 สมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์ 1
82 รุ่งกานต์ ศิริเจริญไชย 1
83 ตรีภพ สรรเพชร์นิยม 1
84 มารุต วงษ์คำช้าง 1
85 วลิตะ นาคบัวแก้ว 1
86 เริงวุฒิ ชูเมือง 1
87 Wasin Sinthupinyo 1
88 Wanida Janvikul 1
89 Siriporn Tanodekaew 1
90 Sarin Watcharabusaracum 1
91 เสาวภาคย์ ธงวิจิตรมณี 1
92 ศรินทร์ วัชรบุศราคำ 1
93 นิรุตต์ นาคสุข 1
94 Philip Oris 1
95 ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ 1
96 Treepop Sunpetchniyom 1
97 วนิดา พงศ์ศักดิ์สวัสดิ์ 1
98 สุพัฒนา เอื้อทวีเกียรติ 1
99 ไพโรจน์ จิตรธรรม 1
100 ไพรัช ธัชยพงษ์ 1
101 Somruethai Channasanon 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 5
2 2552 3
3 2551 3
4 2549 1
5 2548 1
6 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนาโปรแกรมสำหรับระบบงานทันตกรรมผ่านระบบสื่อสาร
2 การพัฒนาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม
3 โพลิเมอร์สำหรับใช้ขึ้นรูปชิ้นงานทางการแพทย์โดยกระบวนการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
4 การแปลงพิกัดแบร็คเก็ตจากโปรแกรมวางแผนฯ อะไลน์แบร็ตเก็ต3D สู่แบบจำลองฟันปูนปลาสเตอร์ เพื่อการใช้งานจริง
5 Influence of graft quality and marginal bone loss on implants placed in maxillary grafted sinus: a finite element study
ปี พ.ศ. 2552
6 การพัฒนาระบบวัสดุฝังในทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยไทย
7 3D vs. 2D cephalometric analysis comparisons with repeated measurements from 20 Thai males and 20 Thai females
8 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์กะโหลกศีรษะ 3 มิติกับการวิเคราะห์กะโหลกศีรษะ 2 มิติ
ปี พ.ศ. 2551
9 การประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับกระดูก และเทคโนโลยีทางทันตกรรม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2550
10 การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและภาพทางการแพทย์สำหรับงานทันตกรรม
11 การเปรียบเทียบการตัดและจัดเรียงฟันระหว่างการใช้แบบจำลองฟันปูนปลาสเตอร์และการใช้แบบจำลองฟันดิจิตอล
ปี พ.ศ. 2549
12 เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์และทันตกรรม
ปี พ.ศ. 2548
13 การประยุกต์ใช้เทคนิคการสร้างต้นแบบรวดเร็วในทางการแพทย์ในประเทศไทย