ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิจิตร ธรานนท์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Wichit Tharanon 10
2 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 7
3 จันทร์จิรา สินทนะโยธิน 5
4 Chanjira Sinthanayothin 4
5 จินตมัย สุวรรณประทีป 4
6 Kriskrai Sitthiseripratip 4
7 Jintamai Suwanprateeb 3
8 Ruangrat Komolpis 2
9 เรืองรัตน์ โกมลภิส 2
10 ภัทรวิทย์ รักษ์กุล 2
11 Wisarut Bholsithi 2
12 Kanoknart Chintakanon 2
13 บรรจง มไหสวริยะ 2
14 วิศรุต พลสิทธิ์ 2
15 ตราทัศ อาพัทธนานนท์ 2
16 Banchong Mahaisavariya 2
17 ดนุ พรหมมินทร์ 2
18 Pathawee Khongkhunthian 1
19 ธีราภรณ์ กุศลานุคุณ 1
20 สมภพ อมาตยกุล 1
21 สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ 1
22 สุธี ผู้เจริญชนะชัย 1
23 รุ่งกานต์ วงศ์วิชา 1
24 วรากร เจริญสุข 1
25 จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ 1
26 ชาญเดช หรูอนันต์ 1
27 อัมพร โพธิ์ใย 1
28 ยศนันท์ จันทรเวคิน 1
29 ปฐมพงศ์ พันนุรัตน์ 1
30 ทรงพล องค์วัฒนกุล 1
31 จรัญ ธรานนท์ 1
32 ภูวนิตย์ คำทับทิม 1
33 Pathomphong Phannurat 1
34 ศุภชัย จันฝาก 1
35 ปฐวี คงขุนเทียน 1
36 Phuwanit Kamtubtim 1
37 รัตนา วรปัสสุ 1
38 Bunyarit Uyyanonvara 1
39 Pornsirin Chaichalotornkul 1
40 พรสิริน ชัยชโลทรกุล 1
41 Sasin Tiendee 1
42 ศศิน เทียนดี 1
43 ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา 1
44 เอกรัตน์ ไวยนิตย์ 1
45 ธนาวดี ลี้จากภัย 1
46 สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 1
47 จิตติ์พร เครือเนตร 1
48 นคินทร พัฒนชัย 1
49 บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ 1
50 Samroeng Inglam 1
51 Siriwan Suebnukarn 1
52 เสาวภาคย์ โสตถิวิรัช ธงวืจิตรมณี 1
53 พรภพ นัยเนตร 1
54 Tratat Apatananon 1
55 สำเริง อินกล่ำ 1
56 Nakintorn Patanachai 1
57 Boonlom Thavornyutikarn 1
58 กนกนาฎ จินตกานนท์ 1
59 อิทธิโชติ จักรไพวงศ์ 1
60 Wanida Janvikul 1
61 สมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์ 1
62 Sriprasit Boonvisut 1
63 ดรุณี อัศวเสถียร 1
64 Charan Mahatumarat 1
65 ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ 1
66 Philip Oris 1
67 วนิดา พงศ์ศักดิ์สวัสดิ์ 1
68 Treepop Sunpetchniyom 1
69 นิรุตต์ นาคสุข 1
70 ดวงเดือน อาจองค์ 1
71 ฟิลิป โอริส 1
72 กตัญชลี ไม้งาม 1
73 Pattarawit Rukkul 1
74 พสุ สิริสาลี 1
75 จรัญ มหาทุมะรัตน์ 1
76 วิทูรัช กู๊ดวิน 1
77 จรัสพร มงคลขจิต 1
78 นฤภร มนต์มธุรพจน์ 1
79 ศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธิ์ 1
80 ไพรัช ธัชยพงษ์ 1
81 ไพโรจน์ จิตรธรรม 1
82 สิริพร โตนดแก้ว 1
83 Somruethai Channasanon 1
84 Siriporn Tanodekaew 1
85 Sarin Watcharabusaracum 1
86 สมฤทัย ชรรณษานนท์ 1
87 วนิดา จันทร์วิกูล 1
88 Paweena Uppanan 1
89 ปวีณา อุปนันต์ 1
90 ดวงพร พูลสุขสมบัติ 1
91 Wasin Sinthupinyo 1
92 เริงวุฒิ ชูเมือง 1
93 เสาวภาคย์ ธงวิจิตรมณี 1
94 ศรินทร์ วัชรบุศราคำ 1
95 สุพัฒนา เอื้อทวีเกียรติ 1
96 วลิตะ นาคบัวแก้ว 1
97 มารุต วงษ์คำช้าง 1
98 รุ่งกานต์ ศิริเจริญไชย 1
99 ตรีภพ สรรเพชร์นิยม 1
100 วศิน สินธุภิญโญ 1
101 บุญล้อม ถาวรยุติการต์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 5
2 2552 3
3 2551 3
4 2549 1
5 2548 1
6 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนาโปรแกรมสำหรับระบบงานทันตกรรมผ่านระบบสื่อสาร
2 การพัฒนาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม
3 โพลิเมอร์สำหรับใช้ขึ้นรูปชิ้นงานทางการแพทย์โดยกระบวนการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
4 การแปลงพิกัดแบร็คเก็ตจากโปรแกรมวางแผนฯ อะไลน์แบร็ตเก็ต3D สู่แบบจำลองฟันปูนปลาสเตอร์ เพื่อการใช้งานจริง
5 Influence of graft quality and marginal bone loss on implants placed in maxillary grafted sinus: a finite element study
ปี พ.ศ. 2552
6 การพัฒนาระบบวัสดุฝังในทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยไทย
7 3D vs. 2D cephalometric analysis comparisons with repeated measurements from 20 Thai males and 20 Thai females
8 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์กะโหลกศีรษะ 3 มิติกับการวิเคราะห์กะโหลกศีรษะ 2 มิติ
ปี พ.ศ. 2551
9 การประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับกระดูก และเทคโนโลยีทางทันตกรรม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2550
10 การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและภาพทางการแพทย์สำหรับงานทันตกรรม
11 การเปรียบเทียบการตัดและจัดเรียงฟันระหว่างการใช้แบบจำลองฟันปูนปลาสเตอร์และการใช้แบบจำลองฟันดิจิตอล
ปี พ.ศ. 2549
12 เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์และทันตกรรม
ปี พ.ศ. 2548
13 การประยุกต์ใช้เทคนิคการสร้างต้นแบบรวดเร็วในทางการแพทย์ในประเทศไทย